Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 154/2019 - 380959-2019
Publicatiedatum:12/08/2019
Uiterste datum:16/09/2019
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Citernes
Aanbestedende overheid:
Havenbedrijf Antwerpen HA

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
44611000
Beschrijving:
Tanks.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Havenbedrijf Antwerpen HA Zaha Hadidplein 1 Antwerpen 2030 _hidden_@portofantwerp.com www.portofantwerp.com https://cloud.3p.eu/Downloads/1/8119/B3/2019 Procurement FI/PR Zaha Hadidplein 1 Antwerpen 2030 _hidden_@portofantwerp.com www.portofantwerp.com https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Oproep tot aanvraag tot deelneming - renovatie olie-tankenpark K602

B10739

Zie II.2.4).

Haven van Antwerpen.

Leveren en installeren van een olie-tankenpark bestaande uit 6 tanks van 5 000l voor de opslag van olie en 1 tank van 10 000l voor het verzamelen van afvalolie. Alle tanks zijn dubbelwandig en voorzien van een permanent lekdetectiesysteem. Alle leidingwerk, losplaatsvoorzieningen, haspeleiland voor afname, bekabeling, besturing en elektrische kasten dienen mee voorzien te worden. De huidige 12 tanks dienen afgebroken en afgevoerd te worden.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 6

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016.

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1) de kandidaat toont zijn financiële en economische bekwaamheid aan door een bankverklaring.

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1) de kandidaat dient een lijst te bezorgen met minimaal 3 referenties van gelijkaardige opdrachten voor het leveren en installeren van tankenparken met een beschrijving van de uitgevoerde leveringen en met vermelding van datum, locatie, opdrachtgever, contactpersoon met telefoonnummer;

2) de kandidaat dient in het bezit te zijn van een VCA voor het uitvoeren van werken.

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-09-16 Plaatselijke tijd: 14:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Wijze van indienen - e-procurement.

Het indienen en ontvangen van offertes en/of aanvragen tot deelneming verloopt volledig en uitsluitend op elektronische wijze. Met elektronische indiening wordt indiening bedoeld via de e-tendering applicatie en niet per e-mail. De offertes en/of aanvragen tot deelneming dienen digitaal ondertekend te zijn volgens het e-tenderingsysteem. De elektronische indiening van offertes en/of aanvragen tot deelneming gebeurt via:

https://eten.publicprocurement.be

Voor meer informatie wordt verwezen naar: http://www.publicprocurement.be

Indien u dit dossier toevoegt aan uw favorieten, wordt u via mail op de hoogte gesteld van alle wijzigingen.

Het betreft hier enkel een oproep tot kandidaten. Het bestek wordt pas in de 2 e ronde van de procedure toegezonden aan de geselecteerde kandidaten. Momenteel is er nog geen bestek voorhanden. U dient het begeleidend document kandidatuurstelling in te vullen en bij uw kandidatuurstelling te voegen. Zo niet, kan uw kandidatuurstelling geweerd worden.

Richtlijnen bij het invullen van het UEA:

- ga naar de website https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=nl en kies uw taal,

- op de vraag 'Wie bent u' antwoordt u 'Ik ben een ondernemer',

- op de vraag 'Wat wilt u doen' antwoordt u 'Een antwoord aanmaken',

- selecteer uw land en klik op 'Volgende',

- doorloop het formulier en antwoord op de vragen in de onderdelen 'Procedure' en 'Uitsluiting',

- in het onderdeel 'Selectie' mag u 'Nee' antwoorden op de vraag 'Wilt u de selectiecriteria van A tot en met D gebruiken?',

- zodra het volledige formulier ingevuld is, klikt u op 'Overzicht' onderaan de pagina. Het door u ingevulde UEA wordt weergegeven en kan worden gedownload in pdf-formaat om vervolgens bij uw offerte te voegen.

Looptijd (punt II.2.7), varianten (punt II.2.10) en opties (punt II.2.11) zijn nog te bepalen in het bestek. De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/

Raad Van State Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak Wetenschapstraat 33 Brussel (Etterbeek) 1040 Telefoon: +32 22349611 Raad Van State Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak Wetenschapstraat 33 Brussel (Etterbeek) 1040 Telefoon: +32 22349611 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-08


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Havenbedrijf Antwerpen HA Zaha Hadidplein 1 Antwerpen 2030 _hidden_@portofantwerp.com www.portofantwerp.com https://cloud.3p.eu/Downloads/1/8119/B3/2019 Procurement FI/PR Zaha Hadidplein 1 Antwerpen 2030 _hidden_@portofantwerp.com www.portofantwerp.com https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Oproep tot aanvraag tot deelneming - renovatie olie-tankenpark K602

B10739

Zie II.2.4).

Haven van Antwerpen.

Leveren en installeren van een olie-tankenpark bestaande uit 6 tanks van 5 000l voor de opslag van olie en 1 tank van 10 000l voor het verzamelen van afvalolie. Alle tanks zijn dubbelwandig en voorzien van een permanent lekdetectiesysteem. Alle leidingwerk, losplaatsvoorzieningen, haspeleiland voor afname, bekabeling, besturing en elektrische kasten dienen mee voorzien te worden. De huidige 12 tanks dienen afgebroken en afgevoerd te worden.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 6

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016.

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1) de kandidaat toont zijn financiële en economische bekwaamheid aan door een bankverklaring.

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1) de kandidaat dient een lijst te bezorgen met minimaal 3 referenties van gelijkaardige opdrachten voor het leveren en installeren van tankenparken met een beschrijving van de uitgevoerde leveringen en met vermelding van datum, locatie, opdrachtgever, contactpersoon met telefoonnummer;

2) de kandidaat dient in het bezit te zijn van een VCA voor het uitvoeren van werken.

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-09-16 Plaatselijke tijd: 14:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Wijze van indienen - e-procurement.

Het indienen en ontvangen van offertes en/of aanvragen tot deelneming verloopt volledig en uitsluitend op elektronische wijze. Met elektronische indiening wordt indiening bedoeld via de e-tendering applicatie en niet per e-mail. De offertes en/of aanvragen tot deelneming dienen digitaal ondertekend te zijn volgens het e-tenderingsysteem. De elektronische indiening van offertes en/of aanvragen tot deelneming gebeurt via:

https://eten.publicprocurement.be

Voor meer informatie wordt verwezen naar: http://www.publicprocurement.be

Indien u dit dossier toevoegt aan uw favorieten, wordt u via mail op de hoogte gesteld van alle wijzigingen.

Het betreft hier enkel een oproep tot kandidaten. Het bestek wordt pas in de 2 e ronde van de procedure toegezonden aan de geselecteerde kandidaten. Momenteel is er nog geen bestek voorhanden. U dient het begeleidend document kandidatuurstelling in te vullen en bij uw kandidatuurstelling te voegen. Zo niet, kan uw kandidatuurstelling geweerd worden.

Richtlijnen bij het invullen van het UEA:

- ga naar de website https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=nl en kies uw taal,

- op de vraag 'Wie bent u' antwoordt u 'Ik ben een ondernemer',

- op de vraag 'Wat wilt u doen' antwoordt u 'Een antwoord aanmaken',

- selecteer uw land en klik op 'Volgende',

- doorloop het formulier en antwoord op de vragen in de onderdelen 'Procedure' en 'Uitsluiting',

- in het onderdeel 'Selectie' mag u 'Nee' antwoorden op de vraag 'Wilt u de selectiecriteria van A tot en met D gebruiken?',

- zodra het volledige formulier ingevuld is, klikt u op 'Overzicht' onderaan de pagina. Het door u ingevulde UEA wordt weergegeven en kan worden gedownload in pdf-formaat om vervolgens bij uw offerte te voegen.

Looptijd (punt II.2.7), varianten (punt II.2.10) en opties (punt II.2.11) zijn nog te bepalen in het bestek. De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/

Raad Van State Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak Wetenschapstraat 33 Brussel (Etterbeek) 1040 Telefoon: +32 22349611 Raad Van State Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak Wetenschapstraat 33 Brussel (Etterbeek) 1040 Telefoon: +32 22349611 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-08