Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. TNL/2019 - 172699
Publicatiedatum:12/08/2019
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:TNL
Onderwerp:
Raamovereenkomst onderhoud belijning GUH-Belijning2019
Aanbestedende overheid:
Gemeente Utrechtse Heuvelrug 251670300

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
45222000
Beschrijving:
Civieltechnische werkzaamheden, met uitzondering van bruggen, tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Gemeente Utrechtse Heuvelrug 251670300 Kerkplein 2 Doorn 3941 HV Marco van Gastel _hidden_@heuvelrug.nl http://www.heuvelrug.nl

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Raamovereenkomst onderhoud belijning GUH-Belijning2019

2018-024-BU

Meerjarig onderhoud aan de belijning binnen de gemeente grenzen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug

Laagste offerte-Hoogste offerte meegerekend: 74565.0 119650.0

gem. Utrechtse Heuvelrug

Zie geschatte hoeveelheden in bestek

Gunningscriteria

De verlenging is optioneel

AFDELING: PROCEDURE

Opdracht nr.: 1

Raamovereenkomst onderhoud belijning GUH-Belijning2019

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-01-01 Aantal inschrijvingen: 8 8 Naam en adres van de contractant: Track Line B.V. 11031325 Handelstraat 2 Leerdam 4143 HT Telefoon: +31 345523893 _hidden_@trackline.nl Fax: +31 345531722 http://www.trackline.nl Geraamde totale waarde: 104000.0 Laagste offerte-Hoogste offerte meegerekend: 74565.0 119650.0

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Rechtbank Midden Nederland (Locatie Utrecht) Vrouwe Justitiaplein 1 Utrecht 3511 EX Telefoon: +31 302233000 _hidden_@rechtspraak.nl http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Midden-Nederland/Contact/Pages/default.aspx Klachten meldpunt kerkplein 2 Doorn 3941 HV _hidden_@heuvelrug.nl http://www.gemeenteutrechtseheuvelrug.nl/ondernemer/klachtenmeldpunt_45351/.

20 dagen

Contactpersoon van opdrachtgever Doorn _hidden_@heuvelrug.nl http://www.heuvelrug.nl Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-12


Tekst in originele taal
links: 
interested: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/7ddf7aa757321160bb428bcfdc257025/action/interested
pdf: https://www.tenderned.nl/papi/tenderned-rs-tns/publicaties/172699/documenten/4684665/content

typePublicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht
juridischKader: Herziene Aanbestedingswet 2012
typeOpdracht: Werken
procedure: Openbaar
kenmerk: 200436
gerelateerdePublicaties: publicatieId: 149242, publicatiedatum: 2018-10-16T21:00:08.556, typePublicatie: Aankondiging van een opdracht digitaalInschrijvenMogelijk: false
afgerondeAanbesteding: true
openbareProcedure: true
onlyGunningProcedure: false
vroegtijdigBeeindigd: false