Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. TNL/2019 - 172672
Publicatiedatum:12/08/2019
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:TNL
Onderwerp:
Landelijk - Engineering civieltechnische oplossingen NABO
Aanbestedende overheid:
ProRail B.V. 381962604

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
71300000
Beschrijving:
Dienstverlening door ingenieurs.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

ProRail B.V. 381962604 Moreelsepark 3 Utrecht 3511 EP Rudie van der Beek _hidden_@prorail.nl http://www.prorail.nl/leveranciers/aanbesteden-en-inkoop

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Landelijk - Engineering civieltechnische oplossingen NABO

R-522750

De aanbesteding vindt plaats als een niet-openbare procedure op grond van het ARN2016 Deel II alsmede de Europese als oproep tot mededinging gepubliceerde Erkenningsregeling ProRail (EP2016), branchedeel Ingenieursbureaus.

141454.0

Nederland

zie aanbestedingsdossier

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: CO2-Prestatieladder Weging: 10 Kwaliteitscriterium Naam: Veilig bewust certificaat Weging: 10 Kwaliteitscriterium Naam: Plan van Aanpak Weging: 40 Prijs Weging: 40

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 162-335303 Opdracht nr.: 1

Landelijk - Engineering civieltechnische oplossingen NABO

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2018-12-31 Aantal inschrijvingen: 6 6 Naam en adres van de contractant: Antea Nederland B.V. 29021830 Tolhuisweg 57 Heerenveen 8443 DV Telefoon: +31 513634567 _hidden_@anteagroup.com http://www.anteagroup.nl Totale waarde van de opdracht/het perceel: 141454.0

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Voor bevoegde instantie beroepsprocedure: zie ARN2016 Utrecht _hidden_@prorail.nl https://www.prorail.nl/leveranciers Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-12


Tekst in originele taal
links: 
interested: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/a4e1719d47bf52687b7da1144879fc27/action/interested
pdf: https://www.tenderned.nl/papi/tenderned-rs-tns/publicaties/172672/documenten/4684273/content

typePublicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren
juridischKader: Aanbestedingswet 2012
typeOpdracht: Diensten
procedure: Onderhandse procedure
kenmerk: 182744
digitaalInschrijvenMogelijk: false
afgerondeAanbesteding: true
openbareProcedure: false
onlyGunningProcedure: true
vroegtijdigBeeindigd: false