Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. TNL/2019 - 172900
Publicatiedatum:14/08/2019
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:TNL
Onderwerp:
19.119bSenior Procesbegeleider ENSIA
Aanbestedende overheid:
VNG (Realisatie BV) 27348329

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
79620000, 79621000
Beschrijving:
Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel.
Diensten voor de terbeschikkingstelling van kantoorpersoneel.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

VNG (Realisatie BV) 27348329 Nassaulaan 12 Den Haag 2514 JS Ingrid Hoogstrate Telefoon: +31 703731818 _hidden_@vng.nl http://www.vngrealisatie.nl https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/248335 Privaatrechtelijke instelling

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

19.119bSenior Procesbegeleider ENSIA

19.119 b

Senior Procesbegeleider ENSIA

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 40000.00

Senior Procesbegeleider ENSIA

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Kwaliteit Weging: 80 Prijs Weging: 20

AFDELING: PROCEDURE

Opdracht nr.: 1

Senior Procesbegeleider ENSIA

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-08-14 Aantal inschrijvingen: 5 5 Naam en adres van de contractant: Civil Service NL121614396B01 Witte Rozenstraat 62 Leiden 2311 XX _hidden_@civilservice.nl Laagste offerte-Hoogste offerte meegerekend: 40000.00 40000.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VNG Realisatie BV Nassaulaan 12 DEN HAAG 2514 JS http://www.VNGRealisatie.nl/ VNG Realisatie BV Nassaulaan 12 DEN HAAG 2514 JS http://www.VNGRealisatie.nl/ VNG Realisatie Nassaulaan 12 DEN HAAG 2514 JS http://www.VNGRealisatie.nl/ Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-14


Tekst in originele taal
links: 
interested: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/3d07b57797563a11e9d761404afdb4d9/action/interested

typePublicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht
juridischKader: Aanbestedingswet 2012
typeOpdracht: Diensten
procedure: Openbaar
kenmerk: 234917
digitaalInschrijvenMogelijk: false
afgerondeAanbesteding: false
openbareProcedure: true
onlyGunningProcedure: false
vroegtijdigBeeindigd: false