Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. TNL/2019 - 172871
Publicatiedatum:14/08/2019
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:TNL
Onderwerp:
Vervangen vacuüm-installatie gemaal Kroes
Aanbestedende overheid:
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 211567350

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
42122450
Beschrijving:
Vacuümpompen.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 211567350 Maasboulevard 123 Rotterdam 3063 GK Marjolein van de Pas Telefoon: +31 104537200 _hidden_@hhsk.nl Fax: +31 104130694 http://www.hhsk.nl

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Vervangen vacuüm-installatie gemaal Kroes

Deze aankondiging betreft het voornemen van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) tot sluiting van een overeenkomst overeenkomstig artikel 4.16 Aanbestedingswet. Het betreft derhalve een “vrijwillige” aankondiging vanuit het oogpunt van rechtszekerheid.

Boezem- en poldergemaal Abraham Kroes is een uniek gemaal met een uitstroomconstructie

(koker) boven dijktafelhoogte van de waterkering. Bepalend voor de werking van het gemaal is

de hevelwerking door het creëren van een onderdruk (vacuüm). Bij gemaal Kroes is de

opvoerhoogte zodanig groot, dat de uiterste haalbare natuurkundige grens van een vacuüminstallatie

regelmatig wordt aangesproken.

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 150000.0

De geraamde waarde van de onderhavige opdracht ligt onder de Europese drempelwaarde. Het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard is daarom niet gehouden deze opdracht Europees aan te besteden en is evenmin gehouden tot voorafgaande bekendmaking in het PBEU. De omvang van de opdracht wordt geschat op € 150.000 (exclusief btw).

Gunningscriteria

AFDELING: PROCEDURE

Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen

-I.v.m. zeer complexe installatie, benodigde specifieke kennis en de kennis van de huidige installatie

Opdracht nr.: 1

Vervangen vacuüm-installatie gemaal Kroes

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2018-04-18 Aantal inschrijvingen: 1 Naam en adres van de contractant: Busch B.V. Pompmolenlaan 2 Woerden 3447 GK Totale waarde van de opdracht/het perceel: 220000.0

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Rechtbank Rotterdam Wilhelminaplein 100-125 Rotterdam 3072 AK Telefoon: +31 883626000 _hidden_@rechtspraak.nl http://www.rechtspraak.nl Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-14


Tekst in originele taal
links: 
interested: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/316bd924a3133ef8022a2478a84680be/action/interested
pdf: https://www.tenderned.nl/papi/tenderned-rs-tns/publicaties/172871/documenten/4688701/content

typePublicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht
juridischKader: Aanbestedingswet 2012
typeOpdracht: Leveringen
procedure: Onderhandeling zonder bekendmaking
kenmerk: 176599
gerelateerdePublicaties: publicatieId: 135295, publicatiedatum: 2018-04-19T15:34:11.072, typePublicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf digitaalInschrijvenMogelijk: false
afgerondeAanbesteding: true
openbareProcedure: false
onlyGunningProcedure: true
vroegtijdigBeeindigd: false