Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. TNL/2019 - 172957
Publicatiedatum:15/08/2019
Uiterste datum:06/09/2019
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:TNL
Onderwerp:
Buurt- en Kindcentrum Paulus Passart
Aanbestedende overheid:
Innovo, Stichting voor Katholiek Onderwijs 3769312

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
45214210
Beschrijving:
Bouwen van basisschool.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Innovo, Stichting voor Katholiek Onderwijs 3769312 Ruys de Beerenbroucklaan 29 A HEERLEN 6417CC Yolanda Steijns Telefoon: +31 102651857 _hidden_@innovo-aanbestedingpassart.nl http://www.innovo-aanbestedingpassart.nl http://www.innovo-aanbestedingpassart.nl https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/ed978de4ca6a3bfdd5f05d298cd04374

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Buurt- en Kindcentrum Paulus Passart

Het werk betreft het ontwerpen en realiseren van een basisschool met peuteropvang en buurthuis in Heerlen met daaraan gekoppeld onderhoud, operate en energielevering voor onbepaalde tijd, echter voor tenminste 10 jaar. De doelstelling en werkzaamheden zijn omschreven in de aanbestedingsleidraad.

Geraamde totale waarde: 2502066

Heerlen

Het werk betreft het ontwerpen en realiseren van een basisschool met peuteropvang en een buurthuis. Gevraagd wordt expertise op het gebied van design, built, maintain en operate waarbij energielevering ook tot het werk behoort. Het maintain, operate en energie deel wordt voor minimaal 10 jaar vastgelegd.

Gunningscriteria Waarde zonder btw 2502066 Looptijd in maanden 120

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

- Geen crimineel verleden,

- Betalingen premies,

- Betalingen belastingen,

- Geen valse verklaringen,

- Geen crimineel verleden,

- Geen faillissement,

- Geen surseance van betaling,

- Geen gerechtelijke uitspraak,

- Geen ernstige beroepsfout

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-09-06 Plaatselijke tijd: 12:00 Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden: 2019-09-11 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 6

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Rechtbank Heerlen Maastricht _hidden_@innovo.nl http://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Limburg Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-15


Tekst in originele taal
links: 
interested: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/ed978de4ca6a3bfdd5f05d298cd04374/action/interested
pdf: https://www.tenderned.nl/papi/tenderned-rs-tns/publicaties/172957/documenten/4691107/content

typePublicatie: Aankondiging van een opdracht
juridischKader: Aanbestedingswet 2012
typeOpdracht: Werken
procedure: Niet-openbaar
kenmerk: 234818
digitaalInschrijvenMogelijk: false
afgerondeAanbesteding: false
openbareProcedure: false
onlyGunningProcedure: false
vroegtijdigBeeindigd: false