Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 157/2019 - 388864-2019 ( Ref: 004110-2019)
Publicatiedatum:16/08/2019
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Uitvoeren van studies
Aanbestedende overheid:
Vlaamse Landmaatschappij 0236.506.685_16781

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
79311000
Beschrijving:
Uitvoeren van studies.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Vlaamse Landmaatschappij 0236.506.685_16781 Gulden Vlieslaan 72 Brussel 1060 Bruno Fernagut Telefoon: +32 25437240 _hidden_@vlm.be http://www.vlm.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=350048

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Gebiedsgerichte monitoring en regionale attenuatiefactor

VLM-APLM/2018/1-F03_0

De oppervlakte- en grondwaterkwaliteit in Vlaanderen evolueert niet overal even snel en voldoende. Omwille van deze regionale verschillen, dient de gebiedsgerichte aanpak van het vijfde mestactieprogramma 2015-2018 (MAP5) in uitvoering van de Nitraatrichtlijn, verder te worden uitgediept, waarbij strengere maatregelen kunnen opgelegd worden voor de bedrijven in gebieden met een onvoldoende waterkwaliteit. Voor een wetenschappelijke onderbouwing is het belangrijk om te weten welk type regio’s gevoelig zijn voor nitraatverontreiniging en is het nodig om effecten van maatregelen modelmatig te kunnen doorrekenen, teneinde de juiste gebiedsgerichte maatregelen te kunnen voorstellen.

Laagste offerte-Hoogste offerte meegerekend: 369712.00 391014.00

Gebiedsgerichte studie en regionale attenuatiefactor

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Kwaliteit Weging: 45 Kwaliteitscriterium Naam: Projectteam Weging: 15 Prijs Weging: 40

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 003-004110 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-08-13 Aantal inschrijvingen: 2 Naam en adres van de contractant: Ugent Sint-Pietersnieuwstraat 25, Gent 9000 Laagste offerte-Hoogste offerte meegerekend: 369712.00 391014.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 www.raadvanstate.be Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 www.raadvanstate.be Vlaamse Landmaatschappij Gulden Vlieslaan 72 Brussel 1060 Telefoon: +32 25437200 _hidden_@vlm.be www.vlm.be Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-14


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Vlaamse Landmaatschappij 0236.506.685_16781 Gulden Vlieslaan 72 Brussel 1060 Bruno Fernagut Telefoon: +32 25437240 _hidden_@vlm.be http://www.vlm.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=350048

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Gebiedsgerichte monitoring en regionale attenuatiefactor

VLM-APLM/2018/1-F03_0

De oppervlakte- en grondwaterkwaliteit in Vlaanderen evolueert niet overal even snel en voldoende. Omwille van deze regionale verschillen, dient de gebiedsgerichte aanpak van het vijfde mestactieprogramma 2015-2018 (MAP5) in uitvoering van de Nitraatrichtlijn, verder te worden uitgediept, waarbij strengere maatregelen kunnen opgelegd worden voor de bedrijven in gebieden met een onvoldoende waterkwaliteit. Voor een wetenschappelijke onderbouwing is het belangrijk om te weten welk type regio’s gevoelig zijn voor nitraatverontreiniging en is het nodig om effecten van maatregelen modelmatig te kunnen doorrekenen, teneinde de juiste gebiedsgerichte maatregelen te kunnen voorstellen.

Laagste offerte-Hoogste offerte meegerekend: 369712.00 391014.00

Gebiedsgerichte studie en regionale attenuatiefactor

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Kwaliteit Weging: 45 Kwaliteitscriterium Naam: Projectteam Weging: 15 Prijs Weging: 40

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 003-004110 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-08-13 Aantal inschrijvingen: 2 Naam en adres van de contractant: Ugent Sint-Pietersnieuwstraat 25, Gent 9000 Laagste offerte-Hoogste offerte meegerekend: 369712.00 391014.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 www.raadvanstate.be Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 www.raadvanstate.be Vlaamse Landmaatschappij Gulden Vlieslaan 72 Brussel 1060 Telefoon: +32 25437200 _hidden_@vlm.be www.vlm.be Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-14