Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 157/2019 - 389218-2019 ( Ref: 556728-2018)
Publicatiedatum:16/08/2019
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Aanvullende werken voor hoogspanningsleidingen
Aanbestedende overheid:
Infrabel – Directie Asset Management-Area North-West 0869.763.267_18004

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
45232200, 45234160
Beschrijving:
Aanvullende werken voor hoogspanningsleidingen.
Maken van bovenleidingen.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Infrabel - Directie Asset Management-Area North-West 0869.763.267_18004 Koningin Maria-Hendrikaplein 2 Gent 9000 Tuc Rail nv, via het forum vraag en antwoord aan het adres van het kopersprofiel _hidden_@tucrail.be www.infrabel.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349503

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

TR198361: Buitenkabelwerken TOS/SP Geraardsbergen, Oudenaarde en Ledeberg

I-AM (TR)-TR 198361-F06_0

De huidige opdracht bestaat uit de buitenkabelwerken te Geraardsbergen, Oudenaarde en Ledeberg ter hoogte van de nieuwe tractie-onderstations/sectioneerpost.

De volgende werkzaamheden zijn onder andere inbegrepen in deze opdracht:

- aanleg van nieuwe kabeltracés bestaande uit sleuven, buizen, [...] voor de feeder-, terugstroom- en hoogspanningskabels,

- realisatie van kabeldoorsteken onder de sporen, hetzij gegraven, hetzij door middel van gestuurde boringen,

- hergebruik van bestaande laagspanningssleuven voor bedienings-, signalisatie- en laagspanningskabels, waar nodig vervollediging/herstelling/verbetering van de kabeltracés,

- plaatsing van bovenleidingsschakelaars, inclusief toebehoren,

- aanleg en aansluiting van de kabels.

4597849.33

Geraardsbergen, Oudenaarde en Ledeberg.

De huidige opdracht bestaat uit de buitenkabelwerken te Geraardsbergen, Oudenaarde en Ledeberg ter hoogte van de nieuwe tractie-onderstations/sectioneerpost.

De volgende werkzaamheden zijn onder andere inbegrepen in deze opdracht:

- aanleg van nieuwe kabeltracés bestaande uit sleuven, buizen, [...] voor de feeder-, terugstroom- en hoogspanningskabels,

- realisatie van kabeldoorsteken onder de sporen, hetzij gegraven, hetzij door middel van gestuurde boringen,

- hergebruik van bestaande laagspanningssleuven voor bedienings-, signalisatie- en laagspanningskabels, waar nodig vervollediging/herstelling/verbetering van de kabeltracés,

- plaatsing van bovenleidingsschakelaars, inclusief toebehoren,

- aanleg en aansluiting van de kabels.

Gunningscriteria

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 243-556728 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-07-15 Aantal inschrijvingen: 3 Naam en adres van de contractant: De Witte - Vandecaveye bvba 0425283929 Molenakker 95 Pittem 8740 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4597849.33

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Telefoon: +32 22349611 http://www.raadvst-consetat.be

Zie artikel 33 van de wet van 17.6.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies.

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-13


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Infrabel - Direction Asset Management -Area North-West 0869.763.267_18004 Place Reine Maria Hendrika 2 Gand 9000 TUC RAIL SA, via le forum question & réponse à l’adresse du profil d’acheteur _hidden_@tucrail.be www.infrabel.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349503

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

TR198361: des travaux de câble extérieur SST/PS: Geraardsbergen, Audenarde en Ledeberg

I-AM (TR)-TR 198361-F06_0

Le présent marché consiste en des travaux de câble extérieur à Geraardsbergen, Audenarde et Ledeberg à hauteur des nouvelles sous-stations de traction/poste de sectionnement.

Les travaux suivants sont entre autres compris dans ce marché:

- réalisation de nouveaux chemins de câbles comprenant des tranchées, des tuyaux... pour les câbles d'alimentation, de retour et à haute tension,

- réalisation de traversée de câbles sous voies, soit creusées, soit au moyen de forages dirigés,

- réutilisation des caniveaux pour la basse tension existants pour les câbles de commande, de signalisation et de basse tension. Si nécessaire achèvement/réparation/amélioration des chemins de câbles,

- pose des interrupteurs des caténaires, y compris les accessoires,

- pose et raccordement des câbles.

4597849.33

Geraardsbergen, Audenarde et Ledeberg.

Le présent marché consiste en des travaux de câble extérieurs à Geraardsbergen, Audenarde et Ledeberg à hauteur des nouvelles sous-stations de traction/poste de sectionnement.

Les travaux suivants sont entre autres compris dans ce marché:

- réalisation de nouveaux chemins de câbles comprenant des tranchées, des tuyaux... pour les câbles d'alimentation, de retour et à haute tension,

- réalisation de traversée de câbles sous voies, soit creusées, soit au moyen de forages dirigés,

- réutilisation des caniveaux pour la basse tension existants pour les câbles de commande, de signalisation et de basse tension. Si nécessaire achèvement/réparation/amélioration des chemins de câbles,

- pose des interrupteurs des caténaires, y compris les accessoires,

- pose et raccordement des câbles.

Gunningscriteria

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 243-556728 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-07-15 Aantal inschrijvingen: 3 Naam en adres van de contractant: De Witte - Vandecaveye SPRL 0425283929 Molenakker 95 Pittem 8740 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4597849.33

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Conseil d’État Rue de la Science 33 Bruxelles 1040 Telefoon: +32 22349611 http://www.raadvst-consetat.be

Voir article 33 de la loi du 17.6.2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et des concessions.

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-13

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Infrabel - Directie Asset Management-Area North-West 0869.763.267_18004 Koningin Maria-Hendrikaplein 2 Gent 9000 Tuc Rail nv, via het forum vraag en antwoord aan het adres van het kopersprofiel _hidden_@tucrail.be www.infrabel.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349503

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

TR198361: Buitenkabelwerken TOS/SP Geraardsbergen, Oudenaarde en Ledeberg

I-AM (TR)-TR 198361-F06_0

De huidige opdracht bestaat uit de buitenkabelwerken te Geraardsbergen, Oudenaarde en Ledeberg ter hoogte van de nieuwe tractie-onderstations/sectioneerpost.

De volgende werkzaamheden zijn onder andere inbegrepen in deze opdracht:

- aanleg van nieuwe kabeltracés bestaande uit sleuven, buizen, [...] voor de feeder-, terugstroom- en hoogspanningskabels,

- realisatie van kabeldoorsteken onder de sporen, hetzij gegraven, hetzij door middel van gestuurde boringen,

- hergebruik van bestaande laagspanningssleuven voor bedienings-, signalisatie- en laagspanningskabels, waar nodig vervollediging/herstelling/verbetering van de kabeltracés,

- plaatsing van bovenleidingsschakelaars, inclusief toebehoren,

- aanleg en aansluiting van de kabels.

4597849.33

Geraardsbergen, Oudenaarde en Ledeberg.

De huidige opdracht bestaat uit de buitenkabelwerken te Geraardsbergen, Oudenaarde en Ledeberg ter hoogte van de nieuwe tractie-onderstations/sectioneerpost.

De volgende werkzaamheden zijn onder andere inbegrepen in deze opdracht:

- aanleg van nieuwe kabeltracés bestaande uit sleuven, buizen, [...] voor de feeder-, terugstroom- en hoogspanningskabels,

- realisatie van kabeldoorsteken onder de sporen, hetzij gegraven, hetzij door middel van gestuurde boringen,

- hergebruik van bestaande laagspanningssleuven voor bedienings-, signalisatie- en laagspanningskabels, waar nodig vervollediging/herstelling/verbetering van de kabeltracés,

- plaatsing van bovenleidingsschakelaars, inclusief toebehoren,

- aanleg en aansluiting van de kabels.

Gunningscriteria

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 243-556728 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-07-15 Aantal inschrijvingen: 3 Naam en adres van de contractant: De Witte - Vandecaveye bvba 0425283929 Molenakker 95 Pittem 8740 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4597849.33

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Telefoon: +32 22349611 http://www.raadvst-consetat.be

Zie artikel 33 van de wet van 17.6.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies.

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-13