Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. TNL/2019 - 173135
Publicatiedatum:19/08/2019
Uiterste datum:
 
Type:Enuntiatieve aankondiging
Land:TNL
Onderwerp:
31152735: Het in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van bruggen en sluizen in het beheergebied van Rijkswaterstaat Midden Nederland, district Noord
Aanbestedende overheid:
Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud 361633343

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
45200000, 45300000, 50000000, 71334000
Beschrijving:
Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden.
Installatiewerkzaamheden in de bouw.
Reparatie- en onderhoudsdiensten.
Werktuigbouwkundige en elektrotechnische diensten.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud 361633343 Griffioenlaan 2 Utrecht 3526 LA W.J. Mertens _hidden_@rws.nl http://www.rijkswaterstaat.nl

31152735: Het in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van bruggen en sluizen in het beheergebied van Rijkswaterstaat Midden Nederland, district Noord

31152735

De aanbesteding betreft het in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van bruggen en sluizen in het beheergebied van Rijkswaterstaat Midden Nederland, district Noord.

De Opdrachtnemer dient in hoofdzaak de volgende werkzaamheden te verrichten:

Het realiseren van Onderhoud aan objecten en systemen, te weten:

- in stand houden van objecten (civiel technisch);

- in stand houden van elektrotechnische installaties;

- in stand houden van werktuigbouwkundige installaties;

- het verrichten van werkzaamheden in het kader van storingen en schades.

- het verrichten van Services

IJsselmeergebied, provincie Flevoland

Zie het reeds ingevulde veld m.b.t. de korte omschrijving.

Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht: 2019-10-09

AFDELING: PROCEDURE

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Klachten m.b.t. de aanbestedingsprocedure kunnen worden ingediend bij het Centrale Klachtenmeldpunt Aanbesteden Rijkswaterstaat, e-mailadres: _hidden_@rws.nl. Klachten kunnen betrekking hebben op het niet naleven van wettelijke bepalingen of inbreuk op algemene aanbestedingsbeginselen.

Een klacht moet schriftelijk worden ingediend en moet duidelijk en gemotiveerd aangeven op welk aspect van de aanbestedingsprocedure de klacht betrekking heeft.

Motiveringen die noodzakelijk zijn in het kader van de Aanbestedingswet 2012 zijn opgenomen in de Aanbestedingsleidraad.

Ten behoeve van de aanbestedingsprocedure is een Aanbestedingsleidraad opgesteld. Het document is bij de aankondiging gevoegd, dan wel is gratis te downloaden op www.TenderNed.nl;

Bij strijdigheid tussen deze aankondiging en de Aanbestedingsleidraad, prevaleert de Aanbestedingsleidraad.

De aanbestedingsprocedure vindt plaats onder toepassing van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016).

De aanmelding- en inschrijving op onderhavige aanbesteding verloopt geheel digitaal. De bij inschrijving in te dienen documenten dienen voorzien te zijn van een gekwalificeerde elektronische handtekening (PKIo-certificaat of EU-qualified certificaat).

Meer informatie over digitaal aanmelden en inschrijven bij Rijkswaterstaat is te vinden op:

http://rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/inkoopbeleid/aanbesteden/digitaal-aanmelden-inschrijven/index.aspx

Tevens wordt verwezen naar de bijlage "Elektronische handtekening tips en trucs v1.0".

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-19


Tekst in originele taal
links: 
follow: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/a52411a613b82e2efa6e9b9b830247a5/action/follow
interested: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/a52411a613b82e2efa6e9b9b830247a5/action/interested
pdf: https://www.tenderned.nl/papi/tenderned-rs-tns/publicaties/173135/documenten/4695678/content

typePublicatie: Vooraankondiging
juridischKader: ARW 2016 - Aanbestedingsreglement Werken 2016
typeOpdracht: Diensten
procedure: Openbaar
kenmerk: 235146
digitaalInschrijvenMogelijk: true
afgerondeAanbesteding: false
openbareProcedure: true
onlyGunningProcedure: false
vroegtijdigBeeindigd: false