Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. TNL/2019 - 173096
Publicatiedatum:19/08/2019
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:TNL
Onderwerp:
Reconstructie Stationsstraat, Elsloo
Aanbestedende overheid:
Gemeente Stein 381910534

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
45222000
Beschrijving:
Civieltechnische werkzaamheden, met uitzondering van bruggen, tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Gemeente Stein 381910534 Stadhouderslaan 200 STEIN 6171KP Johan Evers Telefoon: +31 464582222 _hidden_@plangroep-heggen.nl http://www.gemeentestein.nl

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Reconstructie Stationsstraat, Elsloo

18.070

Reconstructie Stationsstraat, Elsloo

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1900000.0

Elsloo

- het schonen van het terrein;

- het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van verkeersmaatregelen;

- het verwijderen van banden en kantlagen ca. 3.100 m1

- het verwijderen van bestratingen ca. 3.600 m2;

- het verwijderen van asfaltverhardingen ca. 4.500 m2;

- het verwijderen van funderingen ca. 6.900 m2

- het verwijderen van rioleringen en putten ca. 690 m1;

- het uitvoeren van grondwerken ca. 8.100 m3;

- het uitvoeren van rioleringswerkzaamheden ca. 1.350 m1;

- het verwerken van funderingen ca. 8.350 m2;

- het aanbrengen van elementenverharding ca. 4.500 m2;

- het aanbrengen van asfaltverharding ca 3.210 m2;

- het aanbrengen van betonbanden en kantlagen ca. 3.250 m1

- het aanplanten van groenvoorzieningen;

- het uitvoeren van bijkomende werken;

- het onderhouden van de werken.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Kwaliteit Weging: 60 Prijs Weging: 40

AFDELING: PROCEDURE

Opdracht nr.: 1

Reconstructie Stationsstraat, Elsloo

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-08-02 Aantal inschrijvingen: 2 2 Naam en adres van de contractant: Van Boekel Regionaal B.V. 70469148 Voederheil 3 ZEELAND 5411RJ http://www.vanboekel.com Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1900000.0

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Rechtbank Limburg WillemIIsingel 67 Roermond 6041 HR _hidden_@rechtbank.nl http://www.rechtspraak.nl Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-19


Tekst in originele taal
links: 
interested: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/af78411ac5dccd042ce15d9168e77d9c/action/interested
pdf: https://www.tenderned.nl/papi/tenderned-rs-tns/publicaties/173096/documenten/4694831/content

typePublicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht
juridischKader: ARW 2016 - Aanbestedingsreglement Werken 2016
typeOpdracht: Werken
procedure: Openbaar
kenmerk: 225865
gerelateerdePublicaties: publicatieId: 166931, publicatiedatum: 2019-05-29T16:31:45.440, typePublicatie: Aankondiging van een opdracht digitaalInschrijvenMogelijk: false
afgerondeAanbesteding: true
openbareProcedure: true
onlyGunningProcedure: false
vroegtijdigBeeindigd: false