Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. TNL/2019 - 173294
Publicatiedatum:21/08/2019
Uiterste datum:
 
Type:Aanvullende inlichtingen
Land:TNL
Onderwerp:
Procesondersteuning Regionale Versnelling Klimaatadaptie Regio Amstel-, Gooi-, en Vechtgebied
Aanbestedende overheid:
Gemeente Diemen 222586473

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
71000000
Beschrijving:
Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Gemeente Diemen 222586473 D.J. Den Hartoglaan 1 Diemen 1111 ZB Raoul Schutte _hidden_@avecodebondt.nl http://www.diemen.nl

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Procesondersteuning Regionale Versnelling Klimaatadaptie Regio Amstel-, Gooi-, en Vechtgebied

2019-192244

De dienst betreft procesondersteuning voor regionale versnelling van de aanpak van klimaatadaptatie. Samengevat betreft dit:

a. Het voorbereiden, organiseren en voeren van risicodialogen in alle gemeenten;

b. Het vastleggen van de resultaten van de risicodialogen en een samenvatting van het totale proces;

c. Organisatie van drie werkateliers ter uitwisseling van kennis en ervaringen;

d. Opstellen van een eindverslag in de vorm van een gebiedsgericht handboek waarin ook de regionale klimaatadaptieve strategie is beschreven.

Het geheel van de werkzaamheden wordt kort omschreven als: “de versnelling”.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-21 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 142-349623 IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 2019-09-02 12:00 2019-09-09 12:00 IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden 2019-09-25 2019-10-04


Tekst in originele taal
links: 
follow: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/89c5e3cc743b895970d6a87d273e30c2/action/follow
interested: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/89c5e3cc743b895970d6a87d273e30c2/action/interested
pdf: https://www.tenderned.nl/papi/tenderned-rs-tns/publicaties/173294/documenten/4699597/content

typePublicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie
juridischKader: Aanbestedingswet 2012
typeOpdracht: Diensten
procedure: Niet-openbaar
kenmerk: 232717
gerelateerdePublicaties: publicatieId: 171316, publicatiedatum: 2019-07-22T17:15:03.916, typePublicatie: Aankondiging van een opdracht digitaalInschrijvenMogelijk: true
afgerondeAanbesteding: false
openbareProcedure: false
onlyGunningProcedure: false
vroegtijdigBeeindigd: false