Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 162/2019 - 398748-2019
Publicatiedatum:23/08/2019
Uiterste datum:24/09/2019
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Services d'entretien de terrains
Aanbestedende overheid:
Universitair Ziekenhuis Gent BE0232.987.862

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
77000000, 77311000, 77312000, 77312100, 77314000, 90522400, 90611000, 90910000, 90914000
Beschrijving:
Diensten voor land-, bos- en tuinbouw, aquicultuur en iemkerij.
Onderhouden van sier- en recreatietuinen.
Diensten voor het wieden van onkruid.
Onkruidverdelging.
Onderhoud van terreinen.
Reiniging en behandeling van grond.
Straatreinigingsdiensten.
Reinigingsdiensten.
Reiningsdiensten van parkeerplaatsen.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Universitair Ziekenhuis Gent BE0232.987.862 Corneel Heymanslaan 10 Gent 9000 Mevrouw Sophie Sieben Telefoon: +32 93320080 _hidden_@uzgent.be Fax: +32 93323853 www.uzgent.be https://cloud.3p.eu/Downloads/1/2105/UJ/2019 https://eten.publicprocurement.be Universitair ziekenhuis

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Raamovereenkomst voor het uitvoeren van niet-chemische onkruidbestrijding en reinigen van campus UZ Gent en het ter beschikking stellen van gekwalificeerde tuinarbeiders

OP/AVE/SSI/D34190115

Zie II.1.1).

Uitvoeren van niet-chemische onkruidbestrijding van de wegenis op de campus UZ Gent

Perceel nr.: 1

Campus UZ Gent, Corneel Heymanslaan 10, te 9000 Gent.

Zie II.2.1).

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48

Het reinigen en schoonmaken wegenis, fietspaden, fietsenstallingen, parkings, parkeergebouw enz.

Perceel nr.: 2

Campus UZ Gent, Corneel Heymanslaan 10, te 9000 Gent.

Zie II.2.1).

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48

Ter beschikking stellen van gekwalificeerde tuinarbeiders

Perceel nr.: 3

Campus UZ Gent, Corneel Heymanslaan 10, te 9000 Gent.

Zie II.2.1).

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016.

De kandidaat/inschrijver dient een recent (max. 3 maanden oud t.o.v. openingsdatum) uittreksel uit het strafregister uitgereikt door een gerechtelijke overheid of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst bij zijn offerte te voegen. Uittreksel staat op naam van de inschrijver zoals vermeld op het inschrijvingsformulier (zijnde een natuurlijke persoon of een vennootschap met rechtspersoonlijkheid).

De inschrijver van vreemde nationaliteit moet, opdat zijn inschrijving als regelmatig zou worden beschouwd, attesten voorleggen die door de bevoegde overheden zijn uitgereikt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is, en waaruit blijkt dat hij:

- niet in staat van faillissement verkeert,

- voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen,

- en voldaan heeft aan zijn verplichtingen ten aanzien van betalingen van de bijdragen voor sociale zekerheid.

Meer info m.b.t. deze documenten: http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do?clean=false

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1) enkel voor perceel 1: verklaring betreffende de gemiddelde totale jaaromzet van de onderneming over de laatste 3 boekjaren;

2) enkel voor perceel 2, perceel 3: verklaring betreffende de gemiddelde totale jaaromzet van de onderneming over de laatste 3 boekjaren.

1) De gemiddelde totale jaaromzet van de onderneming over de laatste 3 boekjaren bedraagt minimaal EUR 100 000,00 EUR;

2) De gemiddelde totale jaaromzet van de onderneming over de laatste 3 boekjaren bedraagt minimaal 50 000,00 EUR.

Bv. als de inschrijver een offerte indient voor perceel 1 en 2, moet hij een gemiddelde totale jaaromzet over de laatste 3 boekjaren hebben van minimaal 150 000,00 EUR.

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1) Een lijst van de voornaamste diensten waarop de opdracht betrekking heeft die hij gedurende de afgelopen 3 jaar heeft verricht, hun bedrag/hoeveelheden, data en de instanties waarvoor ze bestemd waren.

1) Minimum 1 referentie incl. contactgegevens (naam en telefoon/mailadres), data en instanties waarvoor ze bestemd waren van een gelijkaardige opdracht van het perceel waarvoor hij indient.

Bv. als de inschrijver een offerte indient voor perceel 1 en 2, moet hij voor elk perceel minimaal 1 referentie voorleggen van een gelijkaardige opdracht.

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-09-24 Plaatselijke tijd: 12:00 De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-03-22 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-09-24 Plaatselijke tijd: 12:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte.

Perceel 1 en 2: op straffe van nietigheid van zijn offerte, wordt de inschrijver verwacht een plaatsbezoek uit te voeren. Aangezien het bestuur onder geen enkel beding verrekeningen in meer aanvaardt na opening van de offertes wordt de inschrijver gevraagd zich ter plaatse te komen vergewissen van:

- de omvang van de 'uit te voeren werken',

- de moeilijkheidsgraad van de uitvoering,

- de uitvoeringsrisico’s van de opdracht,

- alle andere factoren die een belangrijke invloed kunnen hebben op de prijsvorming.

Verrekeningen zijn uitgesloten, voor de posten die in de inventaris zijn vervat. Er worden dus geen verrekeningen aanvaard o.a. voor moeilijkheidsgraad uitvoering, uitvoeringsrisico’s toegankelijkheid, beperkte doorgangshoogte - [...[ enz.

Het niet bezoeken van de werkzone van de 'opdracht' kan leiden tot de nietigverklaring van de offerte. Het bewijs van het plaatsbezoek zal geleverd worden door het document in bijlage C ondertekend toe te voegen aan de offerte. Gelieve contact op te nemen met de uitvoeringscoördinator om uw afspraak te maken: Pepijn Verheyen (pepijn.verheyen@uzgent.be of +32 93322565). Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voor de openingsdatum.

De inschrijver dient het attest in bijlage C correct ingevuld toe te voegen aan zijn offerte.

Perceel 3.

De inschrijver mag een plaatsbezoek uitvoeren, dit is niet verplicht.

Hiervoor dient hij contact op te maken met de uitvoeringscoördinator: Pepijn Verheyen (pepijn.verheyen@uzgent.be of +32 93322565). Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voor de openingsdatum. De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/

Raad van State Wetenschapstraat 33 Brussel 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-21


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Universitair Ziekenhuis Gent BE0232.987.862 Corneel Heymanslaan 10 Gent 9000 Mevrouw Sophie Sieben Telefoon: +32 93320080 _hidden_@uzgent.be Fax: +32 93323853 www.uzgent.be https://cloud.3p.eu/Downloads/1/2105/UJ/2019 https://eten.publicprocurement.be Universitair ziekenhuis

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Raamovereenkomst voor het uitvoeren van niet-chemische onkruidbestrijding en reinigen van campus UZ Gent en het ter beschikking stellen van gekwalificeerde tuinarbeiders

OP/AVE/SSI/D34190115

Zie II.1.1).

Uitvoeren van niet-chemische onkruidbestrijding van de wegenis op de campus UZ Gent

Perceel nr.: 1

Campus UZ Gent, Corneel Heymanslaan 10, te 9000 Gent.

Zie II.2.1).

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48

Het reinigen en schoonmaken wegenis, fietspaden, fietsenstallingen, parkings, parkeergebouw enz.

Perceel nr.: 2

Campus UZ Gent, Corneel Heymanslaan 10, te 9000 Gent.

Zie II.2.1).

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48

Ter beschikking stellen van gekwalificeerde tuinarbeiders

Perceel nr.: 3

Campus UZ Gent, Corneel Heymanslaan 10, te 9000 Gent.

Zie II.2.1).

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016.

De kandidaat/inschrijver dient een recent (max. 3 maanden oud t.o.v. openingsdatum) uittreksel uit het strafregister uitgereikt door een gerechtelijke overheid of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst bij zijn offerte te voegen. Uittreksel staat op naam van de inschrijver zoals vermeld op het inschrijvingsformulier (zijnde een natuurlijke persoon of een vennootschap met rechtspersoonlijkheid).

De inschrijver van vreemde nationaliteit moet, opdat zijn inschrijving als regelmatig zou worden beschouwd, attesten voorleggen die door de bevoegde overheden zijn uitgereikt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is, en waaruit blijkt dat hij:

- niet in staat van faillissement verkeert,

- voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen,

- en voldaan heeft aan zijn verplichtingen ten aanzien van betalingen van de bijdragen voor sociale zekerheid.

Meer info m.b.t. deze documenten: http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do?clean=false

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1) enkel voor perceel 1: verklaring betreffende de gemiddelde totale jaaromzet van de onderneming over de laatste 3 boekjaren;

2) enkel voor perceel 2, perceel 3: verklaring betreffende de gemiddelde totale jaaromzet van de onderneming over de laatste 3 boekjaren.

1) De gemiddelde totale jaaromzet van de onderneming over de laatste 3 boekjaren bedraagt minimaal EUR 100 000,00 EUR;

2) De gemiddelde totale jaaromzet van de onderneming over de laatste 3 boekjaren bedraagt minimaal 50 000,00 EUR.

Bv. als de inschrijver een offerte indient voor perceel 1 en 2, moet hij een gemiddelde totale jaaromzet over de laatste 3 boekjaren hebben van minimaal 150 000,00 EUR.

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1) Een lijst van de voornaamste diensten waarop de opdracht betrekking heeft die hij gedurende de afgelopen 3 jaar heeft verricht, hun bedrag/hoeveelheden, data en de instanties waarvoor ze bestemd waren.

1) Minimum 1 referentie incl. contactgegevens (naam en telefoon/mailadres), data en instanties waarvoor ze bestemd waren van een gelijkaardige opdracht van het perceel waarvoor hij indient.

Bv. als de inschrijver een offerte indient voor perceel 1 en 2, moet hij voor elk perceel minimaal 1 referentie voorleggen van een gelijkaardige opdracht.

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-09-24 Plaatselijke tijd: 12:00 De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-03-22 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-09-24 Plaatselijke tijd: 12:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte.

Perceel 1 en 2: op straffe van nietigheid van zijn offerte, wordt de inschrijver verwacht een plaatsbezoek uit te voeren. Aangezien het bestuur onder geen enkel beding verrekeningen in meer aanvaardt na opening van de offertes wordt de inschrijver gevraagd zich ter plaatse te komen vergewissen van:

- de omvang van de 'uit te voeren werken',

- de moeilijkheidsgraad van de uitvoering,

- de uitvoeringsrisico’s van de opdracht,

- alle andere factoren die een belangrijke invloed kunnen hebben op de prijsvorming.

Verrekeningen zijn uitgesloten, voor de posten die in de inventaris zijn vervat. Er worden dus geen verrekeningen aanvaard o.a. voor moeilijkheidsgraad uitvoering, uitvoeringsrisico’s toegankelijkheid, beperkte doorgangshoogte - [...[ enz.

Het niet bezoeken van de werkzone van de 'opdracht' kan leiden tot de nietigverklaring van de offerte. Het bewijs van het plaatsbezoek zal geleverd worden door het document in bijlage C ondertekend toe te voegen aan de offerte. Gelieve contact op te nemen met de uitvoeringscoördinator om uw afspraak te maken: Pepijn Verheyen (pepijn.verheyen@uzgent.be of +32 93322565). Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voor de openingsdatum.

De inschrijver dient het attest in bijlage C correct ingevuld toe te voegen aan zijn offerte.

Perceel 3.

De inschrijver mag een plaatsbezoek uitvoeren, dit is niet verplicht.

Hiervoor dient hij contact op te maken met de uitvoeringscoördinator: Pepijn Verheyen (pepijn.verheyen@uzgent.be of +32 93322565). Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voor de openingsdatum. De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/

Raad van State Wetenschapstraat 33 Brussel 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-21