Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 173/2019 - 423079-2019 ( Ref: 368356-2019)
Publicatiedatum:09/09/2019
Uiterste datum:07/10/2019
 
Type:Aanvullende inlichtingen
Land:NL
Onderwerp:
Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
Aanbestedende overheid:
ProRail bv 381962604

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
71000000, 71300000, 71600000, 71900000
Beschrijving:
Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie.
Dienstverlening door ingenieurs.
Diensten voor technische testen, analyse en adviezen.
Laboratoriumdiensten.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

ProRail bv 381962604 Moreelsepark 3 Utrecht 3511 EP Sjoukje van der Burg Telefoon: +31 882311746 _hidden_@prorail.nl http://www.prorail.nl/leveranciers/aanbesteden-en-inkoop

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Zee-Zevenaar - Betononderzoek fase 2

- Het boren van kernen in de geselecteerde objecten van de corridor Zee-Zevenaar,

- Meten van de dekking op de wapening,

- Het uitvoeren van laboratoriumonderzoek op de genomen boorkernen,

- Het voorbereiden en begeleiden van de boorwerkzaamheden en het laboratoriumonderzoek,

- Het analyseren van de resultaten van het laboratoriumonderzoek en opstellen van een adviesrapport voor beheer en instandhouding van de betonnen kunstwerken op de corridor Zee-Zevenaar.

De corridor Zee-Zevenaar is het spoortracé voor uitsluitend goederenvervoer dat loopt vanaf de Maasvlakte Rotterdam, via het havengebied Rotterdam langs het emplacement Kijfhoek om vervolgens over te gaan in het A15-tracé welke eindigt bij Zevenaar. De totale lengte van dit tracé is ongeveer 160 km. 80 % van de locaties bevindt zich op het A15-tracé welke zo’n 100 km lang is. De overige 20 % bevindt zich binnen een geografisch gebied met een lengte van 30 km tussen emplacementen Kijfhoek en Botlek.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-09-04 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 149-368356 II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Aanvang: 22.1.2020

Einde: 31.12.2020

Aanvang: 17.2.2020

Einde: 31.12.2020

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Beoogd minimumaantal: 3.

Maximumaantal: 5.

- Criterium: betontechnologisch advies,

- Subcriterium: referentie 1,

- Subcriterium: referentie 2,

- Subcriterium: referentie 2,

- Subcriterium: referentie 3,

- Subcriterium: referentie 3,

- Criterium: aansturen en coordineren van een multicisciplinair project,

- Subcriterium: referentie 1.

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 2019-09-17 11:00 2019-10-07 11:00 IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden 2019-10-08 2019-10-29

Uitwerking nadere selectie toegevoegd.

In dit terechtwijzend bericht worden een aantal correcties, aanpassingen, verduidelijkingen of toevoegingen opgegeven. In het document in bijlage bij dit erratum worden ze overlopen. De aangepaste of aanvullende documenten kunnen gedownload worden op dezelfde FTP server, met dezelfde login-gegevens als het oorspronkelijke dossier.

Concreet betreft het volgende zaken:

- opgave correcte grondcodes en hoeveelheden,

- plan met aanduiding werfzone wordt toegevoegd,

- verduidelijking dubbel artikel brandwerende coating,

- art. 8.15 telefoon - DECT systeem wordt geschrapt,

- bestek liften werd gecorrigeerd zodat de brancardliften eenduidig beschreven worden,

- bijlage 6, voorstudie EPB wordt toegevoegd.Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

ProRail bv 381962604 Moreelsepark 3 Utrecht 3511 EP Sjoukje van der Burg Telefoon: +31 882311746 _hidden_@prorail.nl http://www.prorail.nl/leveranciers/aanbesteden-en-inkoop

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Zee-Zevenaar - Betononderzoek fase 2

- Het boren van kernen in de geselecteerde objecten van de corridor Zee-Zevenaar,

- Meten van de dekking op de wapening,

- Het uitvoeren van laboratoriumonderzoek op de genomen boorkernen,

- Het voorbereiden en begeleiden van de boorwerkzaamheden en het laboratoriumonderzoek,

- Het analyseren van de resultaten van het laboratoriumonderzoek en opstellen van een adviesrapport voor beheer en instandhouding van de betonnen kunstwerken op de corridor Zee-Zevenaar.

De corridor Zee-Zevenaar is het spoortracé voor uitsluitend goederenvervoer dat loopt vanaf de Maasvlakte Rotterdam, via het havengebied Rotterdam langs het emplacement Kijfhoek om vervolgens over te gaan in het A15-tracé welke eindigt bij Zevenaar. De totale lengte van dit tracé is ongeveer 160 km. 80 % van de locaties bevindt zich op het A15-tracé welke zo’n 100 km lang is. De overige 20 % bevindt zich binnen een geografisch gebied met een lengte van 30 km tussen emplacementen Kijfhoek en Botlek.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-09-04 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 149-368356 II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Aanvang: 22.1.2020

Einde: 31.12.2020

Aanvang: 17.2.2020

Einde: 31.12.2020

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Beoogd minimumaantal: 3.

Maximumaantal: 5.

- Criterium: betontechnologisch advies,

- Subcriterium: referentie 1,

- Subcriterium: referentie 2,

- Subcriterium: referentie 2,

- Subcriterium: referentie 3,

- Subcriterium: referentie 3,

- Criterium: aansturen en coordineren van een multicisciplinair project,

- Subcriterium: referentie 1.

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 2019-09-17 11:00 2019-10-07 11:00 IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden 2019-10-08 2019-10-29

Uitwerking nadere selectie toegevoegd.

In dit terechtwijzend bericht worden een aantal correcties, aanpassingen, verduidelijkingen of toevoegingen opgegeven. In het document in bijlage bij dit erratum worden ze overlopen. De aangepaste of aanvullende documenten kunnen gedownload worden op dezelfde FTP server, met dezelfde login-gegevens als het oorspronkelijke dossier.

Concreet betreft het volgende zaken:

- opgave correcte grondcodes en hoeveelheden,

- plan met aanduiding werfzone wordt toegevoegd,

- verduidelijking dubbel artikel brandwerende coating,

- art. 8.15 telefoon - DECT systeem wordt geschrapt,

- bestek liften werd gecorrigeerd zodat de brancardliften eenduidig beschreven worden,

- bijlage 6, voorstudie EPB wordt toegevoegd.