Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 179/2019 - 437304-2019
Publicatiedatum:17/09/2019
Uiterste datum:10/10/2019
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Markt- en economieonderzoek; enquêtes en statistieken
Aanbestedende overheid:
NMBS-Procurement 0203.430.576_18250

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
79300000
Beschrijving:
Markt- en economieonderzoek; enquêtes en statistieken.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

NMBS-Procurement 0203.430.576_18250 Hallepoortlaan 40 Brussel 1060 Julien Paquet Telefoon: +32 5288315 _hidden_@b-rail.be www.B-rail.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=352423 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=352423 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=SNCB-CS-CS5_0001274849-F05

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Market research - kwantitatief marktonderzoek - kwalitatief marktonderzoek - mixed methods

SNCB-CS-CS5_0001274849-F05_0

De NMBS wenst voor diensten van marktonderzoek (een) raamovereenkomst(en) af te sluiten, in 3 verschillende loten:

- kwantitatief marktonderzoek (dit omvat online, telefonische en face-to-face enquêtes),

- kwalitatief marktonderzoek (dit omvat focusgroepen, pretesten (voor publiciteitscampagnes) en diepte-interviews),

- mixed methods (dit omvat onderzoeken die bestaan uit zowel een kwantitatief, als een kwalitatief marktonderzoek, vb. focusgroepen en online enquête).

Gelieve te specifiëren aan welk(e) lot(en) u wenst deel te nemen.

Geraamde totale waarde: 1500000.00

BELGIË

- Kwantitatief marktonderzoek (dit omvat online, telefonische en face-to-face enquêtes),

- Kwalitatief marktonderzoek (dit omvat focusgroepen, pretesten (voor publiciteitscampagnes) en diepte-interviews),

- Mixed methods (dit omvat onderzoeken die bestaan uit zowel een kwantitatief, als een kwalitatief marktonderzoek, vb. focusgroepen en online enquête).

Gunningscriteria Waarde zonder btw 1500000.00 Looptijd in maanden 48

Zie selectieleidraad.

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Zie selectieleidraad punt 4.1.

Zie selectieleidraad punt 4.2.

Zie selectieleidraad.

Zie selectieleidraad punt 4.3.

Klasse: n.v.t, Categorie: n.v.t.

Conform K.B van 14.1.2013.

Conform K.B van 14.1.2013.

AFDELING: PROCEDURE

3 Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-10-10 Plaatselijke tijd: 12:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Zie selectieleidraad.

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Telefoon: +32 22349611 _hidden_@conseildetat.be Fax: +32 22349842 http://www.raadvst-consetat.be Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-09-12


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

SNCB-Procurement 0203.430.576_18250 Avenue de la Porte de Hal 40 Bruxelles 1060 Julien Paquet Telefoon: +32 5288315 _hidden_@b-rail.be www.B-rail.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=352423 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=352423 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=SNCB-CS-CS5_0001274849-F05

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Market Research - études quantitatives - études qualitatives - méthode mixte

SNCB-CS-CS5_0001274849-F05_0

La SNCB souhaite conclure un ou des accord(s)-cadre(s) pour des services d’études de marché en 3 lots:

- études quantitatives (cela comprend les sondages en ligne, téléphoniques et en face à face),

- études qualitatives (cela comprend des groupes de discussion, des prétests (pour les campagnes de pub) et des entretiens approfondis),

- méthode mixte (cela inclut des études qui comportent à la fois une étude de marché quantitative et qualitative, par exemple: groupes de discussion + sondage en ligne).

Veuillez préciser le(s) lots auxquels vous voulez participer.

Geraamde totale waarde: 1500000.00

Belgique.

- études quantitatives (cela comprend les sondages en ligne, téléphoniques et en face à face),

- études qualitatives (cela comprend des groupes de discussion, des prétests (pour les campagnes de pub) et des entretiens approfondis),

- méthode mixte (cela inclut des études qui comportent à la fois une étude de marché quantitative et qualitative, par exemple: groupes de discussion + sondage en ligne).

Gunningscriteria Waarde zonder btw 1500000.00 Looptijd in maanden 48

Voir guide de sélection.

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Voir guide de sélection point 4.1.

Voir guide de sélection point 4.2.

Voir guide de sélection.

Voir guide de sélection point 4.3.

Classe: N/A, catégorie: N/A.

Conforme à l’AR du 14.1.2013.

Conforme à l’AR du 14.1.2013.

AFDELING: PROCEDURE

3 Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-10-10 Plaatselijke tijd: 12:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Voir guide de sélection.

Conseil d'État Rue de la Science 33 Bruxelles 1040 Telefoon: +32 22349611 _hidden_@conseildetat.be Fax: +32 22349842 http://www.raadvst-consetat.be Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-09-12

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

NMBS-Procurement 0203.430.576_18250 Hallepoortlaan 40 Brussel 1060 Julien Paquet Telefoon: +32 5288315 _hidden_@b-rail.be www.B-rail.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=352423 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=352423 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=SNCB-CS-CS5_0001274849-F05

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Market research - kwantitatief marktonderzoek - kwalitatief marktonderzoek - mixed methods

SNCB-CS-CS5_0001274849-F05_0

De NMBS wenst voor diensten van marktonderzoek (een) raamovereenkomst(en) af te sluiten, in 3 verschillende loten:

- kwantitatief marktonderzoek (dit omvat online, telefonische en face-to-face enquêtes),

- kwalitatief marktonderzoek (dit omvat focusgroepen, pretesten (voor publiciteitscampagnes) en diepte-interviews),

- mixed methods (dit omvat onderzoeken die bestaan uit zowel een kwantitatief, als een kwalitatief marktonderzoek, vb. focusgroepen en online enquête).

Gelieve te specifiëren aan welk(e) lot(en) u wenst deel te nemen.

Geraamde totale waarde: 1500000.00

BELGIË

- Kwantitatief marktonderzoek (dit omvat online, telefonische en face-to-face enquêtes),

- Kwalitatief marktonderzoek (dit omvat focusgroepen, pretesten (voor publiciteitscampagnes) en diepte-interviews),

- Mixed methods (dit omvat onderzoeken die bestaan uit zowel een kwantitatief, als een kwalitatief marktonderzoek, vb. focusgroepen en online enquête).

Gunningscriteria Waarde zonder btw 1500000.00 Looptijd in maanden 48

Zie selectieleidraad.

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Zie selectieleidraad punt 4.1.

Zie selectieleidraad punt 4.2.

Zie selectieleidraad.

Zie selectieleidraad punt 4.3.

Klasse: n.v.t, Categorie: n.v.t.

Conform K.B van 14.1.2013.

Conform K.B van 14.1.2013.

AFDELING: PROCEDURE

3 Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-10-10 Plaatselijke tijd: 12:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Zie selectieleidraad.

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Telefoon: +32 22349611 _hidden_@conseildetat.be Fax: +32 22349842 http://www.raadvst-consetat.be Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-09-12