Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 197/2019 - 479857-2019
Publicatiedatum:11/10/2019
Uiterste datum:09/03/2020
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:NL
Onderwerp:
Liften en transportbanden
Aanbestedende overheid:
ProRail bv 381962604

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
42417000
Beschrijving:
Liften en transportbanden.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

ProRail bv 381962604 Moreelsepark 3 Utrecht 3511 EP Lisa Markenstein-Hijman Telefoon: +31 882313000 _hidden_@prorail.nl http://www.prorail.nl/leveranciers/aanbesteden-en-inkoop https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/47076933b53756f26fd90f5f4d06f7d5 Via TenderNed Utrecht _hidden_@prorail.nl http://www.prorail.nl/leveranciers https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/47076933b53756f26fd90f5f4d06f7d5 Via TenderNed Utrecht _hidden_@prorail.nl http://www.prorail.nl/leveranciers

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Landelijk - levering, installatie en instandhouding van liften en roltrappen op stations

ProRail heeft behoefte aan het afsluiten van 2 raamovereenkomsten met betrekking tot de levering, installatie en instandhouding van liften en roltrappen op de stations. Deze aanbesteding bestaat uit 2 delen. Voor de vervanging en nieuwbouw in combinatie met langdurig onderhoud is ProRail alleen de opdrachtgever (perceel 1). Als het gaat om de instandhouding van het oudere areaal op de stations dan betreft het een gezamenlijke aanbesteding van ProRail en NS Stations (perceel 2).

Perceel 1 nieuwe installaties leveren, installeren en ingebruikstellen

Perceel nr.: 1

De opdracht is verdeeld naar 2 percelen.

- Perceel 1: deze overeenkomst omvat de levering, installatie, ingebruikstelling en instandhouding van lift- en roltrapinstallaties, inclusief de levering van daartoe behorende onderdelen, de van toepassing zijnde hulpmiddelen en het verrichten van aanverwante dienstverlening, binnen de scope van en zoals gespecificeerd in de vraagspecificatie en zulks volgens de (overige) uit de overeenkomst voortvloeiende eisen. Voor perceel 1 is ProRail de opdrachtgever,

- Perceel 2: deze overeenkomst omvat de opdracht tot instandhouding van lift- en roltrapinstallaties, inclusief de levering van daartoe behorende onderdelen, van toepassing zijnde hulpmiddelen en verrichten van daaraan verwante dienstverlening, zoals genoemd en beschreven in de vraagspecificatie en hierna te noemen: de opdracht. Voor perceel 2 zijn zowel ProRail als NS Stations de opdrachtgevers.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Perceel 1: Subcriterium 2 - CO2-ambitieniveau Weging: 0 Kwaliteitscriterium Naam: Perceel 1: Subcriterium 3 - Aanpak voor duurzaamheid Weging: 0 Kostencriterium Naam: Perceel 1 Subcriterium 1 - Levenscycluskosten Weging: 0 Looptijd in maanden 96

Perceel 2 Instandhouding installaties van voor 2010

Perceel nr.: 2

De opdracht is verdeeld naar 2 percelen.

- Perceel 1: deze overeenkomst omvat de levering, installatie, ingebruikstelling en instandhouding van lift- en roltrapinstallaties, inclusief de levering van daartoe behorende onderdelen, de van toepassing zijnde hulpmiddelen en het verrichten van aanverwante dienstverlening, binnen de scope van en zoals gespecificeerd in de vraagspecificatie en zulks volgens de (overige) uit de overeenkomst voortvloeiende eisen. Voor perceel 1 is ProRail de opdrachtgever,

- Perceel 2: deze overeenkomst omvat de opdracht tot instandhouding van lift- en roltrapinstallaties, inclusief de levering van daartoe behorende onderdelen, van toepassing zijnde hulpmiddelen en verrichten van daaraan verwante dienstverlening, zoals genoemd en beschreven in de Vraagspecificatie en hierna te noemen: de opdracht. Voor perceel 2 zijn zowel ProRail als NS Stations de opdrachtgevers.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Perceel 2: Subcriterium 2 - CO2-ambitieniveau Weging: 0 Kwaliteitscriterium Naam: Perceel 2: Subcriterium 3 - Plan van aanpak Weging: 0 Kostencriterium Naam: Perceel 2: Subcriterium 1 - Instandhoudingskosten Weging: 0 Looptijd in maanden 96

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

- Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA),

- Verplichte uitsluitingscriteria,

- Facultatieve uitsluitingscriteria.

- Technische en organisatorische bekwaamheid; taal,

- Technische en organisatorische bekwaamheid; kwaliteit,

- Perceel 1: ervaringseis 1,

- Perceel 1: ervaringseis 2,

- Perceel 1: ervaringseis 3,

- Perceel 2: ervaringseis 1,

- Perceel 2: ervaringseis 2,

- Perceel 2: ervaringseis 3.

AFDELING: PROCEDURE

2

Van de huidige overeenkomsten voor de liften en roltrappen op de stations in Nederland genoemde raamovereenkomsten loopt het leveringsdeel in 2020 af,hetwelk opnieuw wordt aanbesteed. Dit doet ProRail in Perceel 1 voor zowel liften als

Roltrappen, de levering en plaatsing wordt daarbij gecombineerd met instandhouding tot in

Q4 van 2044. In dit perceel worden zowel nieuwbouw als vervangingsprojecten uitgevoerd.

Voor het instandhoudingsareaal wordt een instandhoudingsovereenkomst aanbesteed

(Perceel 2) voor een periode van maximaal 8 jaar waarbij het contractmanagement

Afhankelijk van het areaal-deel bij hetzij ProRail hetzij NS Stations berust.

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-03-09 Plaatselijke tijd: 12:00 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 12 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2020-03-09 Plaatselijke tijd: 12:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Voor bevoegde instantie beroepsprocedure: zie ARN2016 Utrecht _hidden_@prorail.nl https://www.prorail.nl/leveranciers Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-10-08


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

ProRail bv 381962604 Moreelsepark 3 Utrecht 3511 EP Lisa Markenstein-Hijman Telefoon: +31 882313000 _hidden_@prorail.nl http://www.prorail.nl/leveranciers/aanbesteden-en-inkoop https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/47076933b53756f26fd90f5f4d06f7d5 Via TenderNed Utrecht _hidden_@prorail.nl http://www.prorail.nl/leveranciers https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/47076933b53756f26fd90f5f4d06f7d5 Via TenderNed Utrecht _hidden_@prorail.nl http://www.prorail.nl/leveranciers

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Landelijk - levering, installatie en instandhouding van liften en roltrappen op stations

ProRail heeft behoefte aan het afsluiten van 2 raamovereenkomsten met betrekking tot de levering, installatie en instandhouding van liften en roltrappen op de stations. Deze aanbesteding bestaat uit 2 delen. Voor de vervanging en nieuwbouw in combinatie met langdurig onderhoud is ProRail alleen de opdrachtgever (perceel 1). Als het gaat om de instandhouding van het oudere areaal op de stations dan betreft het een gezamenlijke aanbesteding van ProRail en NS Stations (perceel 2).

Perceel 1 nieuwe installaties leveren, installeren en ingebruikstellen

Perceel nr.: 1

De opdracht is verdeeld naar 2 percelen.

- Perceel 1: deze overeenkomst omvat de levering, installatie, ingebruikstelling en instandhouding van lift- en roltrapinstallaties, inclusief de levering van daartoe behorende onderdelen, de van toepassing zijnde hulpmiddelen en het verrichten van aanverwante dienstverlening, binnen de scope van en zoals gespecificeerd in de vraagspecificatie en zulks volgens de (overige) uit de overeenkomst voortvloeiende eisen. Voor perceel 1 is ProRail de opdrachtgever,

- Perceel 2: deze overeenkomst omvat de opdracht tot instandhouding van lift- en roltrapinstallaties, inclusief de levering van daartoe behorende onderdelen, van toepassing zijnde hulpmiddelen en verrichten van daaraan verwante dienstverlening, zoals genoemd en beschreven in de vraagspecificatie en hierna te noemen: de opdracht. Voor perceel 2 zijn zowel ProRail als NS Stations de opdrachtgevers.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Perceel 1: Subcriterium 2 - CO2-ambitieniveau Weging: 0 Kwaliteitscriterium Naam: Perceel 1: Subcriterium 3 - Aanpak voor duurzaamheid Weging: 0 Kostencriterium Naam: Perceel 1 Subcriterium 1 - Levenscycluskosten Weging: 0 Looptijd in maanden 96

Perceel 2 Instandhouding installaties van voor 2010

Perceel nr.: 2

De opdracht is verdeeld naar 2 percelen.

- Perceel 1: deze overeenkomst omvat de levering, installatie, ingebruikstelling en instandhouding van lift- en roltrapinstallaties, inclusief de levering van daartoe behorende onderdelen, de van toepassing zijnde hulpmiddelen en het verrichten van aanverwante dienstverlening, binnen de scope van en zoals gespecificeerd in de vraagspecificatie en zulks volgens de (overige) uit de overeenkomst voortvloeiende eisen. Voor perceel 1 is ProRail de opdrachtgever,

- Perceel 2: deze overeenkomst omvat de opdracht tot instandhouding van lift- en roltrapinstallaties, inclusief de levering van daartoe behorende onderdelen, van toepassing zijnde hulpmiddelen en verrichten van daaraan verwante dienstverlening, zoals genoemd en beschreven in de Vraagspecificatie en hierna te noemen: de opdracht. Voor perceel 2 zijn zowel ProRail als NS Stations de opdrachtgevers.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Perceel 2: Subcriterium 2 - CO2-ambitieniveau Weging: 0 Kwaliteitscriterium Naam: Perceel 2: Subcriterium 3 - Plan van aanpak Weging: 0 Kostencriterium Naam: Perceel 2: Subcriterium 1 - Instandhoudingskosten Weging: 0 Looptijd in maanden 96

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

- Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA),

- Verplichte uitsluitingscriteria,

- Facultatieve uitsluitingscriteria.

- Technische en organisatorische bekwaamheid; taal,

- Technische en organisatorische bekwaamheid; kwaliteit,

- Perceel 1: ervaringseis 1,

- Perceel 1: ervaringseis 2,

- Perceel 1: ervaringseis 3,

- Perceel 2: ervaringseis 1,

- Perceel 2: ervaringseis 2,

- Perceel 2: ervaringseis 3.

AFDELING: PROCEDURE

2

Van de huidige overeenkomsten voor de liften en roltrappen op de stations in Nederland genoemde raamovereenkomsten loopt het leveringsdeel in 2020 af,hetwelk opnieuw wordt aanbesteed. Dit doet ProRail in Perceel 1 voor zowel liften als

Roltrappen, de levering en plaatsing wordt daarbij gecombineerd met instandhouding tot in

Q4 van 2044. In dit perceel worden zowel nieuwbouw als vervangingsprojecten uitgevoerd.

Voor het instandhoudingsareaal wordt een instandhoudingsovereenkomst aanbesteed

(Perceel 2) voor een periode van maximaal 8 jaar waarbij het contractmanagement

Afhankelijk van het areaal-deel bij hetzij ProRail hetzij NS Stations berust.

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-03-09 Plaatselijke tijd: 12:00 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 12 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2020-03-09 Plaatselijke tijd: 12:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Voor bevoegde instantie beroepsprocedure: zie ARN2016 Utrecht _hidden_@prorail.nl https://www.prorail.nl/leveranciers Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-10-08