Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. TNL/2020 - 184759
Publicatiedatum:11/01/2020
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:TNL
Onderwerp:
Junior Data Scientist
Aanbestedende overheid:
VNG (Realisatie BV) 27348329

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
79620000, 79621000
Beschrijving:
Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel.
Diensten voor de terbeschikkingstelling van kantoorpersoneel.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

VNG (Realisatie BV) 27348329 Nassaulaan 12 Den Haag 2514 JS Jaap vd Houten Telefoon: +31 703731818 _hidden_@vng.nl http://www.vngrealisatie.nl https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/248335 Privaatrechtelijke instelling

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Junior Data Scientist

19.170

Junior Data Scientist

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 40000.00

Den Haag

Junior Data Scientist

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Kwaliteit Weging: 80 Prijs Weging: 20

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2000/S 001-000000 Opdracht nr.: 1

Junior Data Scientist

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2020-01-10 Aantal inschrijvingen: 11 11 Naam en adres van de contractant: Scamander Solutions BV 30151609 Bernhardstraat 1 Nieuwegein 3433 EL Telefoon: +31 306029000 _hidden_@scamander.com http://www.scamander.com Laagste offerte-Hoogste offerte meegerekend: 39000.00 40000.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VNG Realisatie BV Nassaulaan 12 DEN HAAG 2514 JS http://www.VNGRealisatie.nl/ VNG Realisatie BV Nassaulaan 12 DEN HAAG 2514 JS http://www.VNGRealisatie.nl/ VNG Realisatie Nassaulaan 12 DEN HAAG 2514 JS http://www.VNGRealisatie.nl/ Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-01-11


Tekst in originele taal
links: 
interested: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/88306a6d7556b6494a8e3b91ab105eb9/action/interested

typePublicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht
juridischKader: Aanbestedingswet 2012
typeOpdracht: Diensten
procedure: Openbaar
kenmerk: 251274
digitaalInschrijvenMogelijk: false
afgerondeAanbesteding: false
openbareProcedure: true
onlyGunningProcedure: false
vroegtijdigBeeindigd: false