Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. TNL/2020 - 186584
Publicatiedatum:03/02/2020
Uiterste datum:02/03/2020
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:TNL
Onderwerp:
Implementeren van een kwaliteitsmanagementsysteem voor ISO20000:2018 en 27001:2017
Aanbestedende overheid:
BIJ12 namens IPO 191745967

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
72000000
Beschrijving:
IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

BIJ12 namens IPO 191745967 Herengracht 23 Den Haag 2511 EG Zhen Ma Telefoon: +31 630217321 _hidden_@bij12.nl http://www.bij12.nl https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/8ebc83e96f18dcc6bc37051bc0abf0bc https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/8ebc83e96f18dcc6bc37051bc0abf0bc

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Implementeren van een kwaliteitsmanagementsysteem voor ISO20000:2018 en 27001:2017

2020069

Met deze aanbesteding beoogt de Aanbestedende dienst de volgende doelstellingen te bereiken:

- Een ingerichte unit GBO die geschikt is om getoetst te worden volgens ISO 20000:2018

- Een ingerichte unit GBO die deels geschikt is om getoetst te worden volgens ISO 27001:2017.

Utrecht, Nederland

- Servicemanagement systeem (SMS)GBO t.b.v. ISO 20000:2018 100 % gereed per 01 juli 2020

- Information Security management systeem (ISMS) GBO t.b.v. ISO 27001:2017 50% gereed per 31 december 2020

- Een nieuwe folder structuur voor ISO 27001:2017 per 31 december 2020

- Een nieuwe folder structuur voor ISO 20000:2018 per 01 juli 2020

- (optie) Information Security management systeem (ISMS) GBO t.b.v. ISO 27001:2017 75% gereed per 30 juni 2021

- (optie) Information Security management systeem (ISMS) GBO t.b.v. ISO 27001:2017 100% gereed per 30 juni 2022

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Plan van aanpak Weging: 35 Kwaliteitscriterium Naam: In te zetten medewerkers Weging: 35 Prijs Weging: 30 Looptijd in maanden 9

- Een optie tot verlenging voor 75% gereed Information Security management systeem (ISMS) GBO t.b.v. ISO 27001:2017 voor een periode van 6 maanden

- Een optie tot verlenging voor 100% gereed Information Security management systeem (ISMS) GBO t.b.v. ISO 27001:2017 voor een periode van 12 maandne

Er is sprake van een dienstverleningsovereenkomst met een initiële looptijd van 9 maanden. Na het verstrijken van deze periode heeft de Aanbestedende dienst de mogelijkheid de Opdracht 2 maal tegen dezelfde voorwaarden te verlengen voor een periode van 6 en 12 maanden.

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

- overleggen opgaven kerncompetenties

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-03-02 Plaatselijke tijd: 14:00 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 3 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2020-03-02 Plaatselijke tijd: 14:05

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Rechtbank Den Haag Den Haag _hidden_@bij12.nl https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-02-03


Tekst in originele taal
links: 
follow: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/8ebc83e96f18dcc6bc37051bc0abf0bc/action/follow
interested: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/8ebc83e96f18dcc6bc37051bc0abf0bc/action/interested
pdf: https://www.tenderned.nl/papi/tenderned-rs-tns/publicaties/186584/documenten/5164852/content

typePublicatie: Aankondiging van een opdracht
juridischKader: Aanbestedingswet 2012
typeOpdracht: Diensten
procedure: Openbaar
kenmerk: 253771
digitaalInschrijvenMogelijk: true
afgerondeAanbesteding: false
openbareProcedure: true
onlyGunningProcedure: false
vroegtijdigBeeindigd: false