Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. TNL/2020 - 186829
Publicatiedatum:05/02/2020
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:TNL
Onderwerp:
Herstel van droge en natte heide door steenmeelgift - de middellange termijn
Aanbestedende overheid:
BIJ12 namens IPO 191745967

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
73110000
Beschrijving:
Uitvoeren van onderzoek.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

BIJ12 namens IPO 191745967 Herengracht 23 Den Haag 2511 EG Zhen Ma Telefoon: +31 630217321 _hidden_@bij12.nl http://www.bij12.nl

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Herstel van droge en natte heide door steenmeelgift - de middellange termijn

OBN-2019-109-DZ

Het doel van het onderzoek is om te komen tot het ontwikkelen van een voor natuurbeheerders praktijkrijpe effectieve maatregel voor herstel van de mineralenstatus, bodemchemie en kenmerkende biodiversiteit van de droge en natte heide door inzicht te verkrijgen in de middellange termijneffectiviteit van heideherstel door experimentele steenmeeltoediening.

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 165173.25

Nederland

Voor dit onderzoek (3 jaar) is in totaal een budget van € 175.000 tot € 200.000 incl. btw (€ 144.628,10 tot € 165.289,26 excl. btw) beschikbaar voor de metingen in 2 jaar, één tussenrapportage (eind 2020) en een afsluitend rapport (begin 2023).

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Plan van Aanpak Weging: 90 Prijs Weging: 10

AFDELING: PROCEDURE

Opdracht nr.: 1

Herstel van droge en natte heide door steenmeelgift - de middellange termijn

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2020-02-04 Aantal inschrijvingen: 1 1 Naam en adres van de contractant: Onderzoekcentrum B-Ware B.V. 09131250 Toernooiveld 1 Nijmegen 6525 ED Telefoon: +31 242122200 _hidden_@b-ware.eu http://www.b-ware.eu Geraamde totale waarde: 165289.26 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 165173.25

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Rechtbank Den Haag Den Haag _hidden_@bij12.nl https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-02-05


Tekst in originele taal
links: 
interested: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/7690fe2ae1ded7f89ef9f4cf64f4c8de/action/interested/preferredLogin/aanbestedende-dienst
pdf: https://www.tenderned.nl/papi/tenderned-rs-tns/publicaties/186829/documenten/5170544/content

typePublicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht
juridischKader: Aanbestedingswet 2012
typeOpdracht: Diensten
procedure: Openbaar
kenmerk: 241824
gerelateerdePublicaties: publicatieId: 177927, publicatiedatum: 2019-10-15T15:01:39.580, typePublicatie: Aankondiging van een opdracht digitaalInschrijvenMogelijk: false
afgerondeAanbesteding: true
openbareProcedure: true
onlyGunningProcedure: false
vroegtijdigBeeindigd: false