Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. TNL/2020 - 186982
Publicatiedatum:06/02/2020
Uiterste datum:09/03/2020
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:TNL
Onderwerp:
Subsidieverwerving
Aanbestedende overheid:
Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Noord- Kennemerland/West-Friesland (Horizon College) 28694649

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
80000000
Beschrijving:
Diensten voor onderwijs en opleiding.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Noord- Kennemerland/West-Friesland (Horizon College) 28694649 Kruseman van Eltenweg 4 ALKMAAR 1817BC Brenda Nootenboom Telefoon: +31 725476162 _hidden_@horizoncollege.nl http://www.horizoncollege.nl https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/ee47f13bfa9e87072bf323e2e5300411 Afdeling Inkoop Umbriëllaan 2 Heerhugowaard 1702 AJ Brenda Nootenboom _hidden_@horizoncollege.nl http://www.horizoncollege.nl https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/ee47f13bfa9e87072bf323e2e5300411

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Subsidieverwerving

HC-20064

De opdracht voor subsidieverwerving houdt het volgende in:

- Het identificeren van subsidieregelingen en het geven van strategisch advies;

- Het ontwikkelen en opstellen van subsidieaanvragen bij subsidieregelingen waarvan verwacht wordt dat deze de projecten/activiteiten van het Horizon College mede kunnen financieren;

- Het daadwerkelijk aanvragen en verwerven van deze subsidies;

Alkmaar e.o.

De omvang van de opdracht wordt geschat op € 150.000 exclusief btw voor de contractperiode van vier jaar. Afhankelijk van de beschikbare subsidiemogelijkheden.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Kwaliteit Weging: 70 Prijs Weging: 30 Aanvang 2020-06-01 Einde 2021-05-31

Optioneel kan de overeenkomst na het eerste jaar met 3x één jaar worden verlengd.

Na gunning wordt er een overeenkomst afgesloten voor één jaar.

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-03-09 Plaatselijke tijd: 13:00 De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-06-01 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2020-03-09 Plaatselijke tijd: 13:05

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Rechtbank Noord-Holland Kruseman van Eltenweg 4 Alkmaar 1817 BC _hidden_@rechtspraak.nl http://www.rechtspraak.nl Niet van toepassing Niet van toepassing _hidden_@van.toepassing http://www.nietvantoepassing.nl Rechtbank Noord-Holland Kruseman van Eltenweg 2 Alkmaar 1817 BC _hidden_@rechtspraak.nl http://www.rechtspraak.nl Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-02-06


Tekst in originele taal
links: 
follow: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/ee47f13bfa9e87072bf323e2e5300411/action/follow/preferredLogin/ondernemer
interested: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/ee47f13bfa9e87072bf323e2e5300411/action/interested/preferredLogin/aanbestedende-dienst
pdf: https://www.tenderned.nl/papi/tenderned-rs-tns/publicaties/186982/documenten/5174894/content

typePublicatie: Aankondiging van een opdracht
juridischKader: Aanbestedingswet 2012
typeOpdracht: Diensten
procedure: Openbaar
kenmerk: 254252
digitaalInschrijvenMogelijk: true
afgerondeAanbesteding: false
openbareProcedure: true
onlyGunningProcedure: false
vroegtijdigBeeindigd: false