Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 31/2020 - 072706-2020
Publicatiedatum:13/02/2020
Uiterste datum:02/04/2020
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Ondersteunende diensten voor vervoer over de weg
Aanbestedende overheid:
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg 0316.380.841_17465

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
63712000
Beschrijving:
Ondersteunende diensten voor vervoer over de weg.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg 0316.380.841_17465 Koningin Astridlaan 50, bus 4 Hasselt 3500 Telefoon: +32 11742396 _hidden_@mow.vlaanderen.be Fax: +32 11742448 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366450 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366450 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366450 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=AWV+L-1M3D8G%2F20%2F04-F02 Wegen en Verkeer Limburg

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Gladheidbestrijding op de gewestwegen en fietspaden van district 719 Zuid in de provincie Limburg

AWV L-1M3D8G/20/04-F02_0

De dienstverlening omvat het coördineren en uitvoeren van de gladheidbestrijding op gewest- en autosnelwegen beheerd door het Agentschap Wegen en Verkeer gedurende de winterdienstperiode.

Zuid-Limburg

De dienstverlening omvat het coördineren en uitvoeren van de gladheidbestrijding op gewest- en autosnelwegen beheerd door het Agentschap Wegen en Verkeer gedurende de winterdienstperiode.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 12

Looptijd van de opdracht: 1 jaar tot 3 maal verlengbaar met telkens 1 kalenderjaar. De maximale duurtijd is dus 4 jaar.

Uitvoeringsperiode: tijdens de winterdienstperiode (zie 1.1.12 - technisch gedeelte).

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Zie bestek.

Zie bestek.

Zie bestek.

Klasse: n.v.t., categorie: n.v.t.

Zie bestek.

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-04-02 Plaatselijke tijd: 11:30 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 6 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2020-04-02 Plaatselijke tijd: 11:30

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-02-10


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg 0316.380.841_17465 Koningin Astridlaan 50, bus 4 Hasselt 3500 Telefoon: +32 11742396 _hidden_@mow.vlaanderen.be Fax: +32 11742448 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366450 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366450 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366450 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=AWV+L-1M3D8G%2F20%2F04-F02 Wegen en Verkeer Limburg

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Gladheidbestrijding op de gewestwegen en fietspaden van district 719 Zuid in de provincie Limburg

AWV L-1M3D8G/20/04-F02_0

De dienstverlening omvat het coördineren en uitvoeren van de gladheidbestrijding op gewest- en autosnelwegen beheerd door het Agentschap Wegen en Verkeer gedurende de winterdienstperiode.

Zuid-Limburg

De dienstverlening omvat het coördineren en uitvoeren van de gladheidbestrijding op gewest- en autosnelwegen beheerd door het Agentschap Wegen en Verkeer gedurende de winterdienstperiode.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 12

Looptijd van de opdracht: 1 jaar tot 3 maal verlengbaar met telkens 1 kalenderjaar. De maximale duurtijd is dus 4 jaar.

Uitvoeringsperiode: tijdens de winterdienstperiode (zie 1.1.12 - technisch gedeelte).

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Zie bestek.

Zie bestek.

Zie bestek.

Klasse: n.v.t., categorie: n.v.t.

Zie bestek.

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-04-02 Plaatselijke tijd: 11:30 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 6 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2020-04-02 Plaatselijke tijd: 11:30

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-02-10