Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 31/2020 - 072754-2020
Publicatiedatum:13/02/2020
Uiterste datum:13/03/2020
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Diensten voor land-, bos- en tuinbouw, aquicultuur en imkerij
Aanbestedende overheid:
Agentschap voor Natuur en Bos 0316.380.841_16776

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
77000000
Beschrijving:
Diensten voor land-, bos- en tuinbouw, aquicultuur en iemkerij.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Agentschap voor Natuur en Bos 0316.380.841_16776 Graaf De Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20, bus 8 Brussel 1000 _hidden_@vlaanderen.be http://www.natuurenbos.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366645 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366645 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=ANB-TBO%2FTO%2F2020%2F09-F02 Natuur en Bos

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Raamovereenkomst voor ecologisch maaibeheer met tractoren en extra diensten in door ANB beheerde domeinen - beheerregio Groenendaal (Operationeel Terreinbeheer Oost)

ANB-TBO/TO/2020/09-F02_0

Raamovereenkomst voor het uitvoeren van ecologisch maaibeheer van droge tot natte terreinen met tractoren en een aantal extra diensten.

Raamovereenkomst voor het uitvoeren van ecologisch maaibeheer van droge tot natte terreinen met tractoren en een aantal extra diensten.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 12

Maximaal 2 maal verlengbaar

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Klasse: n.v.t., categorie: n.v.t.

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-03-13 Plaatselijke tijd: 10:00 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2020-03-16 Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

De griffie van de Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-02-11


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Agentschap voor Natuur en Bos 0316.380.841_16776 Graaf De Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20, bus 8 Brussel 1000 _hidden_@vlaanderen.be http://www.natuurenbos.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366645 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366645 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=ANB-TBO%2FTO%2F2020%2F09-F02 Natuur en Bos

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Raamovereenkomst voor ecologisch maaibeheer met tractoren en extra diensten in door ANB beheerde domeinen - beheerregio Groenendaal (Operationeel Terreinbeheer Oost)

ANB-TBO/TO/2020/09-F02_0

Raamovereenkomst voor het uitvoeren van ecologisch maaibeheer van droge tot natte terreinen met tractoren en een aantal extra diensten.

Raamovereenkomst voor het uitvoeren van ecologisch maaibeheer van droge tot natte terreinen met tractoren en een aantal extra diensten.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 12

Maximaal 2 maal verlengbaar

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Klasse: n.v.t., categorie: n.v.t.

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-03-13 Plaatselijke tijd: 10:00 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2020-03-16 Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

De griffie van de Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-02-11