Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. TNL/2020 - 187432
Publicatiedatum:13/02/2020
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:TNL
Onderwerp:
AI 2019-0346 Onderhoud Garage "Plaza Arena" P10
Aanbestedende overheid:
Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau 12034981

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
45000000, 45200000
Beschrijving:
Bouwwerkzaamheden.
Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau 12034981 Weesperstraat 430 Amsterdam 1018 DN Aanbestedingsteam Amsterdam Telefoon: +31 630475883 _hidden_@amsterdam.nl http://www.ingenieursbureau.amsterdam.nl/ http://www.amsterdam.nl/ondernemen/inkoop-aanbesteden/

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

AI 2019-0346 Onderhoud Garage "Plaza Arena" P10

AI 2019-0346

Onderhoud Garage "Plaza Arena" P10

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3705799.66

Amsterdam

Het gaat in deze opdracht om:

1. Planmatig onderhoud: renoveren liften, divers “klein” planmatig en correctief onderhoud, kabelgoten reparatie en schoonmaken, reinigen vloer, trappen en glas.

2. Vervanging plafond inclusief verlichting.

3. Afbouwen van blok 6 en 9 (plafond, verlichting en elektra).

4. Het mogelijk aanpassen van de bewegwijzering, zodat deze voldoet aan de huisstijl GP (vastgestelde toolkit). De kosten van de bewegwijzering dienen als doelstelpost te worden meegenomen op de inschrijfstaat, gezien de gemeente nog niet kan garanderen dat deze werkzaamheden onderdeel zullen uitmaken van de opdracht. De gemeente is voornemens om een apart inkooptraject te starten voor de wayfinding voor alle parkeergarages. Gezien niet duidelijk is wanneer dit inkooptraject zal starten en dus zal zijn afgerond, dient Inschrijver een doelstelpost op te nemen, zodat de wayfinding mogelijk ook bij Inschrijver kan worden afgenomen. Wel beoordeelt de gemeente de totale kosten inclusief de stelpost voor wayfinding. Voor nadere toelichting zie hst. 5.

5. Brandveiligheid: Allereerst is het belangrijk te melden dat de garage op (veel kleine) punten nu niet voldoet aan de brandveiligheidseisen. Dus zowel op bouwkundige elementen, installatietechnisch, beheer, noodverlichting, blusmiddelen zullen aanpassingen moeten worden verricht.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: EMVI-Kwaliteitscriterium Weging: 0 Kwaliteitscriterium Naam: Verklaring Bestuurder Omtrent Rechtmatigheid Inschrijving Weging: 0 Prijs Weging: 0

AFDELING: PROCEDURE

Opdracht nr.: 1

AI 2019-0346 Onderhoud Garage "Plaza Arena" P10

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2020-02-12 Aantal inschrijvingen: 3 3 Naam en adres van de contractant: Biltz Bouw en Onderhoud B.V. 34100566 Overschiestraat 178 AMSTERDAM 1062XK Telefoon: +31 206570399 http://www.biltz.nl Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3705799.66

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Rechtbank Amsterdam Parnassusweg 220 Amsterdam 1076 AV Telefoon: +31 205412111 _hidden_@rechtspraak.nl http://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam/Contact/Paginas/default.aspx#d74f5322-f282-438b-a517-6d906bb7f3bd0 Bemiddeling Weesperstraat 430 Amsterdam 1018 DN Telefoon: +31 202511111 _hidden_@amsterdam.nl http://www.amsterdam.nl/ingenieursbureau/ Klachtencoördinator Ingenieursbureau Weesperstraat 430 Amsterdam 1018 DN Telefoon: +31 202511111 _hidden_@amsterdam.nl http://www.amsterdam.nl/ingenieursbureau/ Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-02-13


Tekst in originele taal
links: 
interested: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/98f3836fae03d4db66799c824be097e2/action/interested/preferredLogin/aanbestedende-dienst
pdf: https://www.tenderned.nl/papi/tenderned-rs-tns/publicaties/187432/documenten/5190892/content

typePublicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht
juridischKader: ARW 2016 - Aanbestedingsreglement Werken 2016
typeOpdracht: Werken
procedure: Openbaar
kenmerk: 237383
gerelateerdePublicaties: publicatieId: 177931, publicatiedatum: 2019-10-15T15:26:14.339, typePublicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie , publicatieId: 176653, publicatiedatum: 2019-10-01T14:41:24.735, typePublicatie: Aankondiging van een opdracht digitaalInschrijvenMogelijk: false
afgerondeAanbesteding: true
openbareProcedure: true
onlyGunningProcedure: false
vroegtijdigBeeindigd: false