Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. TNL/2020 - 187570
Publicatiedatum:14/02/2020
Uiterste datum:19/03/2020
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:TNL
Onderwerp:
Bestek 2293 N817 Ulft-Gendringen
Aanbestedende overheid:
Provincie Gelderland 51468751

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
45233141
Beschrijving:
Wegenonderhoud.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Provincie Gelderland 51468751 Markt 11 Arnhem 6811 CG Hansepeter de Jong Telefoon: +31 622667531 _hidden_@gelderland.nl http://www.gelderland.nl https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=144360 https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=144360

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Bestek 2293 N817 Ulft-Gendringen

Het doel van deze Nationale openbare aanbesteding is te komen tot een Overeenkomst voor bestek  2293 N817 Ulft-Gendringen aan Provincie Gelderland. Deze Opdracht wordt gegund aan de Inschrijver die de economisch meest voordelige inschrijving heeft uitgebracht.

Het uit te voeren werk is gelegen aan N817 in de gemeente Oude Ijsselweg

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. Voorbereidende werkzaamheden.

b. Grondwerken

c. Funderingen

d. Rioleringswerk

e. Zagen asfaltverharding

f. Opbreken asfaltverharding

g. Frezen asfaltverharding

h. Aanbrengen asfaltverhardingen

i. Aanbrengen betonverhardingen

j. Opnemen bestaande bestratingen

k. Aanbrengen nieuwe bestratingen

l. Verwijderen markeringen

m. Aanbrengen markeringen

n. Aanbrengen nieuwe bebording

o. Openbare verlichting

p. Toepassen verkeersmaatregelen

q. Verleggen van persleidingen

r. Aanbrengen verkeerslussen

 

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. Voorbereidende werkzaamheden.

b. Grondwerken

c. Funderingen

d. Rioleringswerk

e. Zagen asfaltverharding

f. Opbreken asfaltverharding

g. Frezen asfaltverharding

h. Aanbrengen asfaltverhardingen

i. Aanbrengen betonverhardingen

j. Opnemen bestaande bestratingen

k. Aanbrengen nieuwe bestratingen

l. Verwijderen markeringen

m. Aanbrengen markeringen

n. Aanbrengen nieuwe bebording

o. Openbare verlichting

p. Toepassen verkeersmaatregelen

q. Verleggen van persleidingen

r. Aanbrengen verkeerslussen

Gunningscriteria Aanvang 2020-08-31 Einde 2020-11-27

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Zie inschrijfstukken

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-03-19 Plaatselijke tijd: 12:00 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 2 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2020-03-19 Plaatselijke tijd: 12:10

Arnhem

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Rechtbank Arnhem Arnhem Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-02-14


Tekst in originele taal
links: 
interested: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/06637c781c695b8c481f4ee0473f313e/action/interested/preferredLogin/aanbestedende-dienst

typePublicatie: Aankondiging van een opdracht
juridischKader: Aanbestedingswet 2012
typeOpdracht: Werken
procedure: Openbaar
kenmerk: 255181
digitaalInschrijvenMogelijk: false
afgerondeAanbesteding: false
openbareProcedure: true
onlyGunningProcedure: false
vroegtijdigBeeindigd: false