Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. TNL/2020 - 187947
Publicatiedatum:19/02/2020
Uiterste datum:03/03/2020
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:TNL
Onderwerp:
oproep blijk van belangstelling MOA 'contractbeheer en contractmanagement vervoerscontracten'
Aanbestedende overheid:
Gemeente Zaanstad 49675616

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
79994000
Beschrijving:
Contractenbeheer.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Gemeente Zaanstad 49675616 Stadhuisplein 100 Zaandam 1506MZ Floor de Beurs Telefoon: +31 14075 _hidden_@zaanstad.nl http://www.zaanstad.nl https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/6105e81e7497dec8d62d1bd1e9bea723 https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/6105e81e7497dec8d62d1bd1e9bea723

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

oproep blijk van belangstelling MOA 'contractbeheer en contractmanagement vervoerscontracten'

322/FdB/MOA oproep

Oproep blijk van belangstelling onderhandse opdracht contractbeheer/contractmanagement vervoerscontracten binnen de gemeente Zaanstad.

Gemeenten Zaanstad is voornemens om de opdracht voor het contractbeheer/contractmanagement voor haar overeenkomsten voor AOV/CCV vervoer en Leerlingenvervoer onderhands te gunnen.

Omschrijving van de opdracht van contractbeheer/contractmanager:

Het gevraagde contractbeheer en contractmanagement moet uitgevoerd worden voor de vervoersovereenkomsten AOV/CCV en LLV. Deze contracten vallen grotendeels binnen de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).

Doel van het contractmanagement en contractbeheer is ervoor zorgdragen dat prestaties van leveranciers gemaximaliseerd worden en risico’s gereduceerd. De overeenkomsten vragen om specifieke kennis van de wet- en regelgeving, functionele en technische kennis van het personenvervoer binnen Wmo en leerlingenvervoer.

Het budgetplafond bedraagt maximaal € 25.000, - per jaar.

Zaanstad

Het budgetplafond bedraagt maximaal € 25.000, - per jaar.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: nvt Weging: 0 Prijs Weging: 0 Looptijd in maanden 36

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

- Geen crimineel verleden

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-03-03 Plaatselijke tijd: 15:00 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2020-03-03 Plaatselijke tijd: 15:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Voorwaarden maar niet per definitie beperkt tot:

- Aanbieder dient tenminste 3 jaren ervaring te hebben met de uitvoering en invulling van contractbeheer en contractmanagement binnen de vervoersbranche in/voor een middelgrote gemeente;

- Aanbieder mag op geen enkele wijze banden hebben met een bedrijf in de vervoersbranche;

- Aanbieder dient de opdracht vanaf 1 augustus 2020 te kunnen aanvangen;

- De looptijd van de opdracht hangt samen met de looptijd van de overeenkomsten plus 1 jaar, 31-7-2022 + verlengingsoptie van 1jaar;

- Aanbieder moet aantoonbare kennis hebben van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en functionele en technische kennis van AOV/CVV en leerlingenvervoer;

- Aanbieder moet kennis van de regio hebben;

- De aanbieder dient maar niet per definitie beperkt, de volgende werkzaamheden uit te voeren:

o Mede bewaken van de contractafspraken, kpi’s en budgetplafonds

o Verzorgen en analyseren van de kwartaalmanagementrapportage aan de hand van de door de vervoerder en de uitvoeringsorganisatie verstrekte informatie zodat de gemeente inzicht krijgt en blijft houden over de ontwikkeling van de kosten en de nader af te spreken KPI’s.

o Maandelijkse check managementrapportages en facturen;

o Eerste aanspreekpunt voor de gemeente en de vervoerder lopende de overeenkomst

o (Steekproefsgewijze) Controle prijs/categorie levering en juiste verstrekking;

o Leveranciers evaluaties per kwartaal inclusief voorbereiding met de vervoerder en de gemeente en locatiebezoeken;

o Het beoordelen, bespreken en rapporteren van bevindingen en informatie die door de leveranciers en eigen uitvoeringsorganisatie verstrekt worden;

o Helpdesk functie voor ondersteuning van product en contract gerelateerde vraagstukken vanuit de uitvoering (vragen van bijvoorbeeld Wmo specialisten, backoffice etc.);

o Voorziet de gemeente van informatie over innovaties en trends rondom vervoer;

o Inventarisatie duurzaamheid;

o Proactieve advisering m.b.t. procedures en proces;

o Ondersteuning van de gemeente bij de klachtenafhandeling;

o Specifiek voor LLV tweemaal per jaar een managementrapportage.

Hebt u naast de bestaande aanbieder interesse in de opdracht en voldoet u aan bovenstaande voorwaarden, dan ontvangen wij graag uw reactie uiterlijk dinsdag 3 maart 2020 om 15.00 uur Nederlandse tijd via e-mail adres _hidden_@zaanstad.nl.

Rechtbank Haarlem Postbus 1621 Haarlem 2003 BR _hidden_@rechtspraak.nl http://www.rechtbankhaarlem.nl Gemeente Zaanstad Postbus 2000 Zaandam 1500 GA _hidden_@zaanstad.nl http://WWW.Zaanstad.nl Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-02-19


Tekst in originele taal
links: 
follow: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/6105e81e7497dec8d62d1bd1e9bea723/action/follow/preferredLogin/ondernemer
interested: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/6105e81e7497dec8d62d1bd1e9bea723/action/interested/preferredLogin/aanbestedende-dienst
pdf: https://www.tenderned.nl/papi/tenderned-rs-tns/publicaties/187947/documenten/5207393/content

typePublicatie: Aankondiging van een opdracht
juridischKader: Aanbestedingswet 2012
typeOpdracht: Diensten
procedure: Openbaar
kenmerk: 255767
digitaalInschrijvenMogelijk: true
afgerondeAanbesteding: false
openbareProcedure: true
onlyGunningProcedure: false
vroegtijdigBeeindigd: false