Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 37/2020 - 088486-2020
Publicatiedatum:21/02/2020
Uiterste datum:
 
Type:Erkenningsregeling zonder voorafgaande oproep tot mededinging
Land:BE
Onderwerp:
Travaux de construction de voies ferrées urbaines
Aanbestedende overheid:
Société des transports intercommunaux de Bruxelles-Infrastructure 0247.499.953_23553

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
45234111, 45234120, 45234121, 45234129
Beschrijving:
Bouwen van stadsspoor.
Stadsspoorwegwerkzaamheden.
Werkzaamheden voor trambaan.
Aanleg van stadsspoorlijn.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Société des transports intercommunaux de Bruxelles-Infrastructure 0247.499.953_23553 Rue Royale 76 Bruxelles 1000 Dominique Wattiez Telefoon: +32 25637526 _hidden_@stib.brussels www.mivb.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=367413 https://enot.publicprocurement.be/enot-war https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=MIVB+INFRAS-MIVB+INFRAS-Voies+2018-06-F07_bis-F07

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Système de qualification - Travaux de voies

MIVB INFRAS-MIVB INFRAS-Voies 2018-06-F07_bis-F07_0

Travaux aux voies ferrées appartenant à la STIB, situées dans la région de Bruxelles-capitale et quelques communes adjacentes. Il s'agit de travaux de construction, de renouvellement et d'entretien de voies de tramway, métro et pré-métro, y compris les travaux annexes (soudures, revêtements routiers, etc.).

Gunningscriteria

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Voir règlement de qualification en annexe.

Voir règlement de qualification en annexe.

AFDELING: PROCEDURE

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

L’attention des candidats est attirée sur le fait que la présente publication concerne le système de qualification publié le 28.6.2018 sous le numéro MIVB INFRAS-MIVB INFRAS-Voies 2018-06-F07_0. En effet, une nouvelle publication a été rendue nécessaire par la volonté de la STIB d’activer E-Procurement (plus particulièrement e-Tendering), qui permet la remise des candidatures en qualification et des offres de manière électronique.

1 candidat, déjà qualifié dans le cadre du système de qualification susvisé, sera donc automatiquement repris. Il ne doit pas introduire une nouvelle candidature en qualification.

1 candidat, qui souhaite être qualifié dans le cadre de ce système, est tenu d’introduire une candidature en qualification, conformément aux exigences et modalités figurant dans le règlement de qualification annexé à la présente publication.

Conseil d'État Rue de la Science 33 Bruxelles 1040 Telefoon: +32 22349611 Conseil d'État Rue de la Science 33 Bruxelles 1040 Telefoon: +32 22349611

- conformément à l'article 23 de la loi du 17.6.2013, les recours sont, à peine d'irrecevabilité, introduits dans les délais visés aux paragraphes 2 à 4, à compter de la publication, de la communication ou de la prise de connaissance de l'acte, selon le cas,

- le recours en annulation visé à l'article 14 est introduit dans 1 délai de 60 jours,

- la demande en suspension visé à l'article 15 est introduite dans 1 délai de 15 jours. En cas d'application de l'article 18, le délai est de 10 jours,

- le recours en dommages et intérêts visé à l'article 16 est introduit dans 1 délai de 5 ans.

Conseil d'État Rue de la Science 33 Bruxelles 1040 Telefoon: +32 22349611 Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-02-19


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Société des transports intercommunaux de Bruxelles-Infrastructure 0247.499.953_23553 Rue Royale 76 Bruxelles 1000 Dominique Wattiez Telefoon: +32 25637526 _hidden_@stib.brussels www.mivb.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=367413 https://enot.publicprocurement.be/enot-war https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=MIVB+INFRAS-MIVB+INFRAS-Voies+2018-06-F07_bis-F07

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Système de qualification - Travaux de voies

MIVB INFRAS-MIVB INFRAS-Voies 2018-06-F07_bis-F07_0

Travaux aux voies ferrées appartenant à la STIB, situées dans la région de Bruxelles-capitale et quelques communes adjacentes. Il s'agit de travaux de construction, de renouvellement et d'entretien de voies de tramway, métro et pré-métro, y compris les travaux annexes (soudures, revêtements routiers, etc.).

Gunningscriteria

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Voir règlement de qualification en annexe.

Voir règlement de qualification en annexe.

AFDELING: PROCEDURE

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

L’attention des candidats est attirée sur le fait que la présente publication concerne le système de qualification publié le 28.6.2018 sous le numéro MIVB INFRAS-MIVB INFRAS-Voies 2018-06-F07_0. En effet, une nouvelle publication a été rendue nécessaire par la volonté de la STIB d’activer E-Procurement (plus particulièrement e-Tendering), qui permet la remise des candidatures en qualification et des offres de manière électronique.

1 candidat, déjà qualifié dans le cadre du système de qualification susvisé, sera donc automatiquement repris. Il ne doit pas introduire une nouvelle candidature en qualification.

1 candidat, qui souhaite être qualifié dans le cadre de ce système, est tenu d’introduire une candidature en qualification, conformément aux exigences et modalités figurant dans le règlement de qualification annexé à la présente publication.

Conseil d'État Rue de la Science 33 Bruxelles 1040 Telefoon: +32 22349611 Conseil d'État Rue de la Science 33 Bruxelles 1040 Telefoon: +32 22349611

- conformément à l'article 23 de la loi du 17.6.2013, les recours sont, à peine d'irrecevabilité, introduits dans les délais visés aux paragraphes 2 à 4, à compter de la publication, de la communication ou de la prise de connaissance de l'acte, selon le cas,

- le recours en annulation visé à l'article 14 est introduit dans 1 délai de 60 jours,

- la demande en suspension visé à l'article 15 est introduite dans 1 délai de 15 jours. En cas d'application de l'article 18, le délai est de 10 jours,

- le recours en dommages et intérêts visé à l'article 16 est introduit dans 1 délai de 5 ans.

Conseil d'État Rue de la Science 33 Bruxelles 1040 Telefoon: +32 22349611 Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-02-19

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Infrastructuur 0247.499.953_23553 Koningsstraat 76 Brussel 1000 Dominique Wattiez Telefoon: +32 25637526 _hidden_@stib.brussels www.mivb.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=367413 https://enot.publicprocurement.be/enot-war https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=MIVB+INFRAS-MIVB+INFRAS-Voies+2018-06-F07_bis-F07

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Erkenningsregel in spoorwerken

MIVB INFRAS-MIVB INFRAS-Voies 2018-06-F07_bis-F07_0

Werken aan de sporen toebehorend aan de MIVB, gelegen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en enkele aanpalende gemeenten. Het betreft constructie-, vernieuwings- en onderhoudswerken aan tram-, metro- en premetrosporen, met inbegrip van de bijhorende werken (lassen, wegbekleding, enz.).

Gunningscriteria

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Zie reglement betreffende de kwalificatie in bijlage.

Zie reglement betreffende de kwalificatie in bijlage.

AFDELING: PROCEDURE

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

De aandacht van de kandidaten wordt gevestigd op het feit dat deze publicatie betrekking heeft op het kwalificatiesysteem gepubliceerd op 28.6.2018 onder het nummer: MIVB INFRAS-MIVB INFRAS-Voies 2018-06-F07_0. Een nieuwe publicatie was immers vereist omdat de MIVB wenste over te gaan tot de activering van e-procurement (met name e-tendering), waardoor de kandidaturen m.b.t. kwalificatie en de offertes elektronisch ingediend kunnen worden.

Een kandidaat, reeds gekwalificeerd in het kader van het hogervermelde kwalificatiesysteem, zal dus automatisch opgenomen worden. Hij moet geen nieuwe kandidatuur m.b.t. kwalificatie indienen.

Een kandidaat, die gekwalificeerd wil worden in het kader van dit systeem, moet een kandidatuur m.b.t. kwalificatie indienen, overeenkomstig de vereisten en modaliteiten vermeld in het kwalificatiereglement bijgevoegd bij deze publicatie.

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Telefoon: +32 22349611 Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Telefoon: +32 22349611

Overeenkomstig artikel 23 van de wet van 17.6.2013 worden de verhaalprocedures, op straffe van niet-ontvankelijkheid, ingesteld binnen de in de §§ 2 tot 4 bedoelde termijnen vanaf de bekendmaking, de kennisgeving of de kennisneming van de rechtshandeling, al naargelang.

De in artikel 14 bedoelde vordering tot vernietiging wordt ingesteld binnen een termijn van 60 dagen.

De in artikel 15 bedoelde vordering tot schorsing wordt ingesteld binnen een termijn van 15 dagen. Ingeval toepassing wordt gemaakt van artikel 18 bedraagt de termijn 10 dagen.

De in artikel 16 bedoelde vordering tot schadevergoeding wordt ingesteld binnen een termijn van 5 jaar.

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Telefoon: +32 22349611 Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-02-19