Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. TNL/2020 - 188345
Publicatiedatum:25/02/2020
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:TNL
Onderwerp:
Openbare Nationale Aanbesteding Schilderwerken INNOVO
Aanbestedende overheid:
Innovo, Stichting voor Katholiek Onderwijs 3769312

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
45440000, 45442100, 45442110
Beschrijving:
Schilderwerk en beglazing.
Schilderwerk.
Schilderen van gebouwen.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Innovo, Stichting voor Katholiek Onderwijs 3769312 Ruys de Beerenbroucklaan 29 A HEERLEN 6417CC Francois Maessen Telefoon: +31 455447144 _hidden_@innovo.nl http://www.innovo.nl

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Openbare Nationale Aanbesteding Schilderwerken INNOVO

87608

Schilderwerken

Schilderwerken Perceel 1

Perceel nr.: 1

circa 50% van de geraamde waarde ic. 75K per perceel

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Kwaliteit Weging: 60 Prijs Weging: 40

Verlenging van de opdracht met één keer zeven jaar.

Schilderwerken perceel 2

Perceel nr.: 2

circa 50% van de geraamde waarde ic. 75K per perceel

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Kwaliteit Weging: 60 Prijs Weging: 40

Verlenging van de opdracht met één keer zeven jaar.

AFDELING: PROCEDURE

Perceel nr.: 2 De opdracht/het perceel wordt niet gegund Perceel nr.: 1 De opdracht/het perceel wordt niet gegund

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Perceel 2 wordt niet gegund via de Openbare Nationale Aanbesteding wegens ontbreken van inschrijvingen.

Rechtbank Heerlen Maastricht _hidden_@innovo.nl http://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Limburg Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-02-25


Tekst in originele taal
links: 
interested: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/1bb9f98b2c7936a325101c3eddcee937/action/interested/preferredLogin/aanbestedende-dienst

typePublicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht
juridischKader: ARW 2016 - Aanbestedingsreglement Werken 2016
typeOpdracht: Werken
procedure: Openbaar
kenmerk: 239812
gerelateerdePublicaties: publicatieId: 178578, publicatiedatum: 2019-10-22T18:28:22.318, typePublicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie , publicatieId: 176469, publicatiedatum: 2019-09-30T12:22:49.800, typePublicatie: Aankondiging van een opdracht digitaalInschrijvenMogelijk: false
afgerondeAanbesteding: true
openbareProcedure: true
onlyGunningProcedure: false
vroegtijdigBeeindigd: true