Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. TNL/2020 - 188453
Publicatiedatum:26/02/2020
Uiterste datum:25/03/2020
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:TNL
Onderwerp:
Maatwerkvoorziening Wmo 2020-2026
Aanbestedende overheid:
Gemeente Edam-Volendam 232171628

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
85000000
Beschrijving:
Gezondheidszorg en maatschappelijk werk.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Gemeente Edam-Volendam 232171628 W. van der Knoopdreef 1 Volendam 1132 KN Ingrid Vermolen Telefoon: +31 625223609 _hidden_@edam-volendam.nl http://www.edam-volendam.nl https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/77c567d7c6eb11f1941e0475852a12a7 TenderNed Den Haag _hidden_@tenderned.nl http://www.tenderned.nl https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/77c567d7c6eb11f1941e0475852a12a7 TenderNed Den Haag _hidden_@tenderned.nl http://www.tenderned.nl

Maatwerkvoorziening Wmo 2020-2026

20135-SD

Gemeente Edam-Volendam heeft in 2017 een bestuurlijke aanbesteding afgerond. Deze vorm van aanbesteden past bij de complexiteit en onzekerheid in het Sociaal Domein en sluit aan bij het gemeentelijke beleid. Het biedt ruimte om tijdens de looptijd van de overeenkomsten mee te gaan met de ontwikkelingen in de markt en nieuwe initiatieven te honoreren. De procedure houdt rekening met de wederzijdse afhankelijkheid tussen opdracht gevende overheid en (zorg-) aanbieders. Beide partijen hebben elkaar nodig om de eigen doelstellingen te realiseren.

De aanbesteding is gebaseerd op drie documenten:aanbestedingsdocument, raamovereenkomst maatwerkvoorzieningen, procesovereenkomst.

Wij nodigen nieuwe aanbieders twee keer per jaar uit om mee te doen met de aanbesteding. De vervolgaanbestedingen geschieden op grond van genoemde drie documenten. Hier kunnen alleen wijzigingen in plaatsvinden na overleg en akkoord van de adviestafelleden en de gemeente Edam-Volendam.

Hulp bij het huishouden

Perceel nr.: 1

Edam-Volendam

> 0

Looptijd in maanden 80

Individuele begeleiding

Perceel nr.: 2

Edam-Volendam

> 0

Looptijd in maanden 80

Dagbesteding

Perceel nr.: 3

Edam-Volendam

> 0

Looptijd in maanden 80

Kortdurend verblijf

Perceel nr.: 4

Edam-Volendam

> 0

Looptijd in maanden 80

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

- Geen crimineel verleden,

- UEA,

- Beroepsbevoegdheid,

- Financiële en economische draagkracht,

- Verzekering,

- Bekwaamheidseisen

AFDELING: PROCEDURE

Het betreft hier een aanbesteding Sociaal Domein.

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-03-25 Plaatselijke tijd: 09:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Rechtbank Haarlem Haarlem _hidden_@rechtspraak.nl http://www.rechtspraak.nl Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-02-26


Tekst in originele taal
links: 
follow: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/77c567d7c6eb11f1941e0475852a12a7/action/follow/preferredLogin/ondernemer
interested: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/77c567d7c6eb11f1941e0475852a12a7/action/interested/preferredLogin/aanbestedende-dienst
pdf: https://www.tenderned.nl/papi/tenderned-rs-tns/publicaties/188453/documenten/5224534/content

typePublicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten
juridischKader: Aanbestedingswet 2012
typeOpdracht: Diensten
procedure: Openbaar
kenmerk: 255813
digitaalInschrijvenMogelijk: true
afgerondeAanbesteding: false
openbareProcedure: true
onlyGunningProcedure: false
vroegtijdigBeeindigd: false