Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 41/2020 - 097089-2020
Publicatiedatum:27/02/2020
Uiterste datum:26/03/2020
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Adviesdiensten inzake milieuproblematiek
Aanbestedende overheid:
Aquafin nv BE 0440.691.388

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
90713000
Beschrijving:
Adviesdiensten inzake milieuproblematiek.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Aquafin nv BE 0440.691.388 Dijkstraat 8 Aartselaar 2630 De heer Christophe Van der Gucht Telefoon: +32 34504787 _hidden_@aquafin.be Fax: +32 34583020 www.aquafin.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/ https://eten.publicprocurement.be Vennootschap van privaatrecht waterzuivering

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Milieuhygiënisch onderzoek

CA/ADB/2019/00322

Afroepcontract voor het uitvoeren van milieuhygiënisch onderzoek voor verscheidene projecten binnen het Vlaamse Gewest.

-Aquafin zal per perceel een overeenkomst afsluiten met 2 inschrijvers:

-- de inschrijver met de beste regelmatige offerte voor een perceel zal, voor zover hij de contractuele termijnen respecteert, tussen de 75 en 85 % van de deelopdrachten binnen het betrokken perceel van deze raamovereenkomst toegewezen krijgen,

-- de inschrijver met de 2e beste [...](zie opdrachtdocumenten)

Provincie West-Vlaanderen

Perceel nr.: 1

Zie II.2.1)

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Groen transport Weging: 10 Prijs Weging: 90 Looptijd in maanden 12

Er is een mogelijkheid tot expliciete verlenging van de overeenkomst van maximum 12 maanden per verlenging door middel van een aangetekend schrijven van de opdrachtgever aan de contractant uiterlijk 30 kalenderdagen voor het verstrijken van de initiële/voorgaande periode. Indien de opdrachtgever niet overgaat tot de verlenging van de overeenkomst, is de opdrachtgever [...](zie opdrachtdocumenten)

Provincie Oost-Vlaanderen

Perceel nr.: 2

Zie II.2.1)

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Groen transport Weging: 10 Prijs Weging: 90 Looptijd in maanden 12

Er is een mogelijkheid tot expliciete verlenging van de overeenkomst van maximum 12 maanden per verlenging door middel van een aangetekend schrijven van de opdrachtgever aan de contractant uiterlijk 30 kalenderdagen voor het verstrijken van de initiële/voorgaande periode. Indien de opdrachtgever niet overgaat tot de verlenging van de overeenkomst, is de opdrachtgever [...](zie opdrachtdocumenten)

Provincie Antwerpen

Perceel nr.: 3

Zie II.2.1)

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Groen transport Weging: 10 Prijs Weging: 90 Looptijd in maanden 12

Er is een mogelijkheid tot expliciete verlenging van de overeenkomst van maximum 12 maanden per verlenging door middel van een aangetekend schrijven van de opdrachtgever aan de contractant uiterlijk 30 kalenderdagen voor het verstrijken van de initiële/voorgaande periode. Indien de opdrachtgever niet overgaat tot de verlenging van de overeenkomst, is de opdrachtgever [...](zie opdrachtdocumenten)

Provincie Vlaams-Brabant

Perceel nr.: 4

Zie II.2.1)

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Groen transport Weging: 10 Prijs Weging: 90 Looptijd in maanden 12

Er is een mogelijkheid tot expliciete verlenging van de overeenkomst van maximum 12 maanden per verlenging door middel van een aangetekend schrijven van de opdrachtgever aan de contractant uiterlijk 30 kalenderdagen voor het verstrijken van de initiële/voorgaande periode. Indien de opdrachtgever niet overgaat tot de verlenging van de overeenkomst, is de opdrachtgever [...](zie opdrachtdocumenten)

Provincie Limburg

Perceel nr.: 5

Zie II.2.1)

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Groen transport Weging: 10 Prijs Weging: 90 Looptijd in maanden 12

Er is een mogelijkheid tot expliciete verlenging van de overeenkomst van maximum 12 maanden per verlenging door middel van een aangetekend schrijven van de opdrachtgever aan de contractant uiterlijk 30 kalenderdagen voor het verstrijken van de initiële/voorgaande periode. Indien de opdrachtgever niet overgaat tot de verlenging van de overeenkomst, is de opdrachtgever [...](zie opdrachtdocumenten)

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

- het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in 1 van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016.

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1) zie bestek.

1) zie bestek.

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1) zie bestek.

1) zie bestek.

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-03-26 Plaatselijke tijd: 12:00 De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-09-22 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2020-03-26 Plaatselijke tijd: 14:00

Aquafin NV - Dijkstraat 8 - 2630 Aartselaar.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite: https://eten.publicprocurement.be/

Burgerlijke rechtbank Bolivarplaats 20 bus 1 Antwerpen 2000 Telefoon: +32 32578011 _hidden_@just.fgov.be http://www.rechtbankeersteaanlegantwerpen.be

Aquafin respecteert een termijn van 15 kalenderdagen volgend op de dag van verzending van de motivering binnen dewelke inschrijvers beroep kunnen aantekenen. Tijdens deze periode zal Aquafin niet overgaan tot contractafsluiting.

Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-02-24


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Aquafin nv BE 0440.691.388 Dijkstraat 8 Aartselaar 2630 De heer Christophe Van der Gucht Telefoon: +32 34504787 _hidden_@aquafin.be Fax: +32 34583020 www.aquafin.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/ https://eten.publicprocurement.be Vennootschap van privaatrecht waterzuivering

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Milieuhygiënisch onderzoek

CA/ADB/2019/00322

Afroepcontract voor het uitvoeren van milieuhygiënisch onderzoek voor verscheidene projecten binnen het Vlaamse Gewest.

-Aquafin zal per perceel een overeenkomst afsluiten met 2 inschrijvers:

-- de inschrijver met de beste regelmatige offerte voor een perceel zal, voor zover hij de contractuele termijnen respecteert, tussen de 75 en 85 % van de deelopdrachten binnen het betrokken perceel van deze raamovereenkomst toegewezen krijgen,

-- de inschrijver met de 2e beste [...](zie opdrachtdocumenten)

Provincie West-Vlaanderen

Perceel nr.: 1

Zie II.2.1)

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Groen transport Weging: 10 Prijs Weging: 90 Looptijd in maanden 12

Er is een mogelijkheid tot expliciete verlenging van de overeenkomst van maximum 12 maanden per verlenging door middel van een aangetekend schrijven van de opdrachtgever aan de contractant uiterlijk 30 kalenderdagen voor het verstrijken van de initiële/voorgaande periode. Indien de opdrachtgever niet overgaat tot de verlenging van de overeenkomst, is de opdrachtgever [...](zie opdrachtdocumenten)

Provincie Oost-Vlaanderen

Perceel nr.: 2

Zie II.2.1)

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Groen transport Weging: 10 Prijs Weging: 90 Looptijd in maanden 12

Er is een mogelijkheid tot expliciete verlenging van de overeenkomst van maximum 12 maanden per verlenging door middel van een aangetekend schrijven van de opdrachtgever aan de contractant uiterlijk 30 kalenderdagen voor het verstrijken van de initiële/voorgaande periode. Indien de opdrachtgever niet overgaat tot de verlenging van de overeenkomst, is de opdrachtgever [...](zie opdrachtdocumenten)

Provincie Antwerpen

Perceel nr.: 3

Zie II.2.1)

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Groen transport Weging: 10 Prijs Weging: 90 Looptijd in maanden 12

Er is een mogelijkheid tot expliciete verlenging van de overeenkomst van maximum 12 maanden per verlenging door middel van een aangetekend schrijven van de opdrachtgever aan de contractant uiterlijk 30 kalenderdagen voor het verstrijken van de initiële/voorgaande periode. Indien de opdrachtgever niet overgaat tot de verlenging van de overeenkomst, is de opdrachtgever [...](zie opdrachtdocumenten)

Provincie Vlaams-Brabant

Perceel nr.: 4

Zie II.2.1)

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Groen transport Weging: 10 Prijs Weging: 90 Looptijd in maanden 12

Er is een mogelijkheid tot expliciete verlenging van de overeenkomst van maximum 12 maanden per verlenging door middel van een aangetekend schrijven van de opdrachtgever aan de contractant uiterlijk 30 kalenderdagen voor het verstrijken van de initiële/voorgaande periode. Indien de opdrachtgever niet overgaat tot de verlenging van de overeenkomst, is de opdrachtgever [...](zie opdrachtdocumenten)

Provincie Limburg

Perceel nr.: 5

Zie II.2.1)

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Groen transport Weging: 10 Prijs Weging: 90 Looptijd in maanden 12

Er is een mogelijkheid tot expliciete verlenging van de overeenkomst van maximum 12 maanden per verlenging door middel van een aangetekend schrijven van de opdrachtgever aan de contractant uiterlijk 30 kalenderdagen voor het verstrijken van de initiële/voorgaande periode. Indien de opdrachtgever niet overgaat tot de verlenging van de overeenkomst, is de opdrachtgever [...](zie opdrachtdocumenten)

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

- het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in 1 van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016.

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1) zie bestek.

1) zie bestek.

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1) zie bestek.

1) zie bestek.

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-03-26 Plaatselijke tijd: 12:00 De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-09-22 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2020-03-26 Plaatselijke tijd: 14:00

Aquafin NV - Dijkstraat 8 - 2630 Aartselaar.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite: https://eten.publicprocurement.be/

Burgerlijke rechtbank Bolivarplaats 20 bus 1 Antwerpen 2000 Telefoon: +32 32578011 _hidden_@just.fgov.be http://www.rechtbankeersteaanlegantwerpen.be

Aquafin respecteert een termijn van 15 kalenderdagen volgend op de dag van verzending van de motivering binnen dewelke inschrijvers beroep kunnen aantekenen. Tijdens deze periode zal Aquafin niet overgaan tot contractafsluiting.

Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-02-24