Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 41/2020 - 097115-2020
Publicatiedatum:27/02/2020
Uiterste datum:26/03/2020
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Specialistische diensten voor de gasindustrie
Aanbestedende overheid:
Aquafin nv BE 0440.691.388

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
76100000
Beschrijving:
Specialistische diensten voor de gasindustrie.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Aquafin nv BE 0440.691.388 Dijkstraat 8 Aartselaar 2630 De heer Guido Cuyckens Telefoon: +32 34504540 _hidden_@aquafin.be Fax: +32 34583020 www.aquafin.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/ https://eten.publicprocurement.be Vennootschap van privaatrecht waterzuivering

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Huur opwaarderingsunit biomethaan Antwerpen-Zuid

CA/GCU/2019/00328

Zie II.2.4)

Team Antwerpen-Zuid

Huur opwaarderingsunit biomethaan Antwerpen-Zuid.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Performantie Weging: 5 Kwaliteitscriterium Naam: Ecologische meerwaarde Weging: 15 Prijs Weging: 80 Looptijd in maanden 120

Er is een mogelijkheid tot expliciete verlenging telkens voor een bijkomende periode van 1 jaar, door middel van een aangetekend schrijven van de opdrachtgever aan de dienstverlener, uiterlijk 60 kalenderdagen voor het verstrijken van de initiële/voorgaande periode. Indien de opdrachtgever niet overgaat tot de verlenging van de overeenkomst, is de opdrachtgever ge[...](zie opdrachtdocumenten)

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

- het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in 1 van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016.

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1) zie bestek.

1) zie bestek.

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1) minimaal 2 referenties van geïnstalleerde opwaardeerunit, van het membraamtype, met continue dienstverlening, uitgevoerd of gestart in de laatste 3 kalenderjaren (2017 - 2018 - 2019);

2) een attest van goede uitvoering, ondertekend door de opdrachtgever die als referentie wordt opgegeven, dient bijgevoegd bij de offerte.

1) minimaal 2 referenties van geïnstalleerde opwaardeerunit, van het membraamtype, met continue dienstverlening, uitgevoerd of gestart in de laatste 3 kalenderjaren (2017 - 2018 - 2019);

2) een attest van goede uitvoering, ondertekend door de opdrachtgever die als referentie wordt opgegeven, dient bijgevoegd bij de offerte.

AFDELING: PROCEDURE

Zie bestek

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-03-26 Plaatselijke tijd: 10:00 De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-07-24 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2020-03-26 Plaatselijke tijd: 13:00

Aquafin nv - Dijkstraat 8 - 2630 Aartselaar.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite: https://eten.publicprocurement.be/

Burgerlijke rechtbank Bolivarplaats 20 bus 1 Antwerpen 2000 Telefoon: +32 32578011 _hidden_@just.fgov.be http://www.rechtbankeersteaanlegantwerpen.be Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-02-24


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Aquafin nv BE 0440.691.388 Dijkstraat 8 Aartselaar 2630 De heer Guido Cuyckens Telefoon: +32 34504540 _hidden_@aquafin.be Fax: +32 34583020 www.aquafin.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/ https://eten.publicprocurement.be Vennootschap van privaatrecht waterzuivering

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Huur opwaarderingsunit biomethaan Antwerpen-Zuid

CA/GCU/2019/00328

Zie II.2.4)

Team Antwerpen-Zuid

Huur opwaarderingsunit biomethaan Antwerpen-Zuid.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Performantie Weging: 5 Kwaliteitscriterium Naam: Ecologische meerwaarde Weging: 15 Prijs Weging: 80 Looptijd in maanden 120

Er is een mogelijkheid tot expliciete verlenging telkens voor een bijkomende periode van 1 jaar, door middel van een aangetekend schrijven van de opdrachtgever aan de dienstverlener, uiterlijk 60 kalenderdagen voor het verstrijken van de initiële/voorgaande periode. Indien de opdrachtgever niet overgaat tot de verlenging van de overeenkomst, is de opdrachtgever ge[...](zie opdrachtdocumenten)

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

- het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in 1 van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016.

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1) zie bestek.

1) zie bestek.

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1) minimaal 2 referenties van geïnstalleerde opwaardeerunit, van het membraamtype, met continue dienstverlening, uitgevoerd of gestart in de laatste 3 kalenderjaren (2017 - 2018 - 2019);

2) een attest van goede uitvoering, ondertekend door de opdrachtgever die als referentie wordt opgegeven, dient bijgevoegd bij de offerte.

1) minimaal 2 referenties van geïnstalleerde opwaardeerunit, van het membraamtype, met continue dienstverlening, uitgevoerd of gestart in de laatste 3 kalenderjaren (2017 - 2018 - 2019);

2) een attest van goede uitvoering, ondertekend door de opdrachtgever die als referentie wordt opgegeven, dient bijgevoegd bij de offerte.

AFDELING: PROCEDURE

Zie bestek

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-03-26 Plaatselijke tijd: 10:00 De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-07-24 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2020-03-26 Plaatselijke tijd: 13:00

Aquafin nv - Dijkstraat 8 - 2630 Aartselaar.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite: https://eten.publicprocurement.be/

Burgerlijke rechtbank Bolivarplaats 20 bus 1 Antwerpen 2000 Telefoon: +32 32578011 _hidden_@just.fgov.be http://www.rechtbankeersteaanlegantwerpen.be Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-02-24