Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 41/2020 - 097117-2020
Publicatiedatum:27/02/2020
Uiterste datum:30/03/2020
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Dienstverlening voor luchthavenbouwtechniek
Aanbestedende overheid:
LOM Oostende-Brugge 0316.380.841_17200

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
71241000, 71242000, 71300000, 71311210, 71311240, 71320000
Beschrijving:
Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse.
Project- en ontwerpvoorbereiding, kostenraming.
Dienstverlening door ingenieurs.
Adviezen inzake wegenbouw.
Dienstverlening voor luchthavenbouwtechniek.
Technische ontwerpdiensten.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

LOM Oostende-Brugge 0316.380.841_17200 Koning Albert II laan 20 bus 2 Brussel 1000 Mathieu Vanderiviere, projectingenieur LOM Oostende-Brugge Telefoon: +32 59554241 _hidden_@mow.vlaanderen.be www.maritiemetoegang.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=368016 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=368016 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Maritieme+Toegang-MT%2F02193-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Studie renovatie startbaan Luchthaven Oostende-Brugge

Maritieme Toegang-MT/02193-F02_0

Zie bestek.

Zie bestek.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 14

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Zie bestek.

Zie bestek.

Zie bestek.

Klasse: n.v.t., Categorie: n.v.t.

Zie bestek.

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-03-30 Plaatselijke tijd: 10:15 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2020-03-30 Plaatselijke tijd: 10:15

Thonetlaan 102, 2050 Antwerpen.

Openbaar

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 _hidden_@raadvanstate.be http://www.raadvanstate.be Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Maritieme Toegang Thonetlaan 102 bus 2 Antwerpen 2050 Kanselarij van de Voorzitter van de Vlaamse Regering Koolstraat 35 Brussel 1000 Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-02-24


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

LOM Oostende-Brugge 0316.380.841_17200 Koning Albert II laan 20 bus 2 Brussel 1000 Mathieu Vanderiviere, projectingenieur LOM Oostende-Brugge Telefoon: +32 59554241 _hidden_@mow.vlaanderen.be www.maritiemetoegang.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=368016 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=368016 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Maritieme+Toegang-MT%2F02193-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Studie renovatie startbaan Luchthaven Oostende-Brugge

Maritieme Toegang-MT/02193-F02_0

Zie bestek.

Zie bestek.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 14

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Zie bestek.

Zie bestek.

Zie bestek.

Klasse: n.v.t., Categorie: n.v.t.

Zie bestek.

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-03-30 Plaatselijke tijd: 10:15 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2020-03-30 Plaatselijke tijd: 10:15

Thonetlaan 102, 2050 Antwerpen.

Openbaar

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 _hidden_@raadvanstate.be http://www.raadvanstate.be Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Maritieme Toegang Thonetlaan 102 bus 2 Antwerpen 2050 Kanselarij van de Voorzitter van de Vlaamse Regering Koolstraat 35 Brussel 1000 Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-02-24