Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 41/2020 - 097202-2020
Publicatiedatum:27/02/2020
Uiterste datum:26/03/2020
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Sms-diensten
Aanbestedende overheid:
VRT

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
64212100, 72212512
Beschrijving:
SMS-diensten.
Diensten voor ontwikkeling van software voor interactieve spraakbeantwoorders (IVR).

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

VRT Auguste Reyerslaan 52 Brussel 1043 De heer Steven Van Hoegaerden Telefoon: +32 27413693 _hidden_@vrt.be Fax: +32 27360765 https://www.vrt.be/nl/ https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1913/CJ/2019 VRT Auguste Reyerslaan 52 Brussel 1043 De heer Steven Van Hoegaerden Telefoon: +32 27413693 _hidden_@vrt.be Fax: +32 27360765 https://www.vrt.be/nl/ https://eten.publicprocurement.be Media (Radio- en televisieomroep)

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

SMS/IVR diensten

TI 1904

Zie II.2.4).

Bij de dienstverlener.

VRT is op zoek naar een partner voor het aanbieden en toegankelijk maken via de netwerken van de telecomoperatoren van:

- diensten via SMS en aanverwante kanalen, voor activiteiten die door VRT worden georganiseerd,

- diensten via interactive voice respons (IVR) en aanverwante kanalen, voor activiteiten die door VRT worden georganiseerd.

De partner dient hiertoe de vereiste infrastructuur uit te baten en de nodige overeenkomsten met de telecomoperatoren af te sluiten. Daarnaast dient de partner alle fiscale formaliteiten en betalingen m.b.t. de belasting op spelen en weddenschappen op zich te nemen.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48

De looptijd van de raamovereenkomst bedraagt 4 jaar, een is maximaal 2 maal verlengbaar met telkens 1 jaar.

Indien VRT de betrokken raamovereenkomst na de eerste 4 jaar niet meer wil verlengen, zal hij de leverancier daarvan schriftelijk op de hoogte brengen ten laatste 1 maand voor het vervallen van de raamovereenkomst.

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de Wet van 17.6.2016.

Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.

De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure.

Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:

- het decreet van 10.7.2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de Wet van 10.5.2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de Wet van 10.5.2007 tot wijziging van de Wet van 30.7.1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de Wet van 10.5.2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen,

- de Wet van 4.8.1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1) een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18.4.2017;

2) jaarrekening en balans van de voorbije drie jaren.

1) Een recente bankverklaring (zie bijlage B van het bestek);

2) Geen negatief eigen vermogen.

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1) bewijs van overeenkomsten met de lokale operatoren om gebruik te kunnen maken van het fysieke netwerk van de Belgische telecomoperatoren, dit om de nodige continuïteit voor een structurele dienstverlening over hun netwerken te kunnen garanderen;

2) technische capaciteit van de inschrijver en de ervaring met het realiseren én het beheren van gelijkaardige opdrachten door middel van een beschrijving van het bedrijf/team incl. de informatica uitrusting en de geboden waarborgen voor een kwalitatieve uitvoering van de opdracht;

3) beschrijving van gelijkaardige realisaties bij voorkeur in de mediasector met telkens vermelding van naam en adres van de opdrachtgever, bedrag van de opdracht en uitvoeringsjaar en voor elke realisatie telkens een positieve klantenreferentie (mail/brief/contactpersoon).

1) Minimaal bewijs van overeenkomst met volgende operatoren: Telenet, Proximus, Base en Orange;

2) Aanwezigheid van de beschrijving;

3) Minimaal 3 gelijkaardige realisaties uit de afgelopen 2 jaar (2018-2019), waarvan minimaal 1 in de mediasector.

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-03-26 Plaatselijke tijd: 11:00 De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-07-24 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2020-03-26 Plaatselijke tijd: 11:00

Omroepcentrum, kamer 11L10.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Let op: de offertes kunnen enkel elektronisch ingediend worden. Maak tijdig een profiel aan via https://eten.publicprocurement.be/etendering/howtoregister.do.

Met e-Tendering participeren ondernemingen op een beveiligde manier aan een overheidsopdracht.

De inschrijver maakt zo zijn offerte of kandidaatstelling over aan de aanbestedende overheid. De overheid organiseert opleidingssessies voor e-Tendering. Hiervoor is meer informatie ter beschikking (http://www.publicprocurement.be). De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/

Raad van State Wetenschapsstraat 37 Brussel (Etterbeek) 1040 Telefoon: +32 22349611 _hidden_@raadvst-consetat.be Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-02-24


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

VRT Auguste Reyerslaan 52 Brussel 1043 De heer Steven Van Hoegaerden Telefoon: +32 27413693 _hidden_@vrt.be Fax: +32 27360765 https://www.vrt.be/nl/ https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1913/CJ/2019 VRT Auguste Reyerslaan 52 Brussel 1043 De heer Steven Van Hoegaerden Telefoon: +32 27413693 _hidden_@vrt.be Fax: +32 27360765 https://www.vrt.be/nl/ https://eten.publicprocurement.be Media (Radio- en televisieomroep)

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

SMS/IVR diensten

TI 1904

Zie II.2.4).

Bij de dienstverlener.

VRT is op zoek naar een partner voor het aanbieden en toegankelijk maken via de netwerken van de telecomoperatoren van:

- diensten via SMS en aanverwante kanalen, voor activiteiten die door VRT worden georganiseerd,

- diensten via interactive voice respons (IVR) en aanverwante kanalen, voor activiteiten die door VRT worden georganiseerd.

De partner dient hiertoe de vereiste infrastructuur uit te baten en de nodige overeenkomsten met de telecomoperatoren af te sluiten. Daarnaast dient de partner alle fiscale formaliteiten en betalingen m.b.t. de belasting op spelen en weddenschappen op zich te nemen.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48

De looptijd van de raamovereenkomst bedraagt 4 jaar, een is maximaal 2 maal verlengbaar met telkens 1 jaar.

Indien VRT de betrokken raamovereenkomst na de eerste 4 jaar niet meer wil verlengen, zal hij de leverancier daarvan schriftelijk op de hoogte brengen ten laatste 1 maand voor het vervallen van de raamovereenkomst.

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de Wet van 17.6.2016.

Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.

De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure.

Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:

- het decreet van 10.7.2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de Wet van 10.5.2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de Wet van 10.5.2007 tot wijziging van de Wet van 30.7.1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de Wet van 10.5.2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen,

- de Wet van 4.8.1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1) een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18.4.2017;

2) jaarrekening en balans van de voorbije drie jaren.

1) Een recente bankverklaring (zie bijlage B van het bestek);

2) Geen negatief eigen vermogen.

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1) bewijs van overeenkomsten met de lokale operatoren om gebruik te kunnen maken van het fysieke netwerk van de Belgische telecomoperatoren, dit om de nodige continuïteit voor een structurele dienstverlening over hun netwerken te kunnen garanderen;

2) technische capaciteit van de inschrijver en de ervaring met het realiseren én het beheren van gelijkaardige opdrachten door middel van een beschrijving van het bedrijf/team incl. de informatica uitrusting en de geboden waarborgen voor een kwalitatieve uitvoering van de opdracht;

3) beschrijving van gelijkaardige realisaties bij voorkeur in de mediasector met telkens vermelding van naam en adres van de opdrachtgever, bedrag van de opdracht en uitvoeringsjaar en voor elke realisatie telkens een positieve klantenreferentie (mail/brief/contactpersoon).

1) Minimaal bewijs van overeenkomst met volgende operatoren: Telenet, Proximus, Base en Orange;

2) Aanwezigheid van de beschrijving;

3) Minimaal 3 gelijkaardige realisaties uit de afgelopen 2 jaar (2018-2019), waarvan minimaal 1 in de mediasector.

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-03-26 Plaatselijke tijd: 11:00 De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-07-24 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2020-03-26 Plaatselijke tijd: 11:00

Omroepcentrum, kamer 11L10.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Let op: de offertes kunnen enkel elektronisch ingediend worden. Maak tijdig een profiel aan via https://eten.publicprocurement.be/etendering/howtoregister.do.

Met e-Tendering participeren ondernemingen op een beveiligde manier aan een overheidsopdracht.

De inschrijver maakt zo zijn offerte of kandidaatstelling over aan de aanbestedende overheid. De overheid organiseert opleidingssessies voor e-Tendering. Hiervoor is meer informatie ter beschikking (http://www.publicprocurement.be). De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/

Raad van State Wetenschapsstraat 37 Brussel (Etterbeek) 1040 Telefoon: +32 22349611 _hidden_@raadvst-consetat.be Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-02-24