Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 41/2020 - 097592-2020 ( Ref: 090143-2020)
Publicatiedatum:27/02/2020
Uiterste datum:08/04/2020
 
Type:Aanvullende inlichtingen
Land:BE
Onderwerp:
Ontwikkeling van gebruikersspecifieke software
Aanbestedende overheid:
Kamer van volksvertegenwoordigers 0931.814.662_70

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
32321200, 32322000, 72212500, 72212520, 72230000
Beschrijving:
Audiovisuele uitrusting.
Multimedia-uitrusting.
Diensten voor ontwikkeling van communicatie- en multimediasoftware.
Diensten voor ontwikkeling van multimediasoftware.
Ontwikkeling van gebruikersspecifieke software.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Kamer van volksvertegenwoordigers 0931.814.662_70 Paleis der Natie Brussel 1008 De heer J. Van Winckel Telefoon: +32 25499170 _hidden_@dekamer.be www.dekamer.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=367432

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Raamovereenkomst integrator audiovisuele infrastructuur vergaderzalen

KVV-19ICT17-F02_0

De opdracht bestaat in een raamovereenkomst die zal worden gesloten met 1 deelnemer voor de uitwerking van professionele AV oplossingen van uiterst hoge kwaliteit, hetzij op basis van studies van een derde, hetzij als 'Design & Build'. In voorkomend geval kan de opdracht ook de maintenance van deze oplossingen omvatten. De dienstverlener zal dienen te beschikken over uitmuntende kwaliteiten binnen het domein van de integratie van oplossingen, evenals in het projectbeheer, inbegrepen het aansturen van onderaannemers en vakspecialisten binnen aanverwante domeinen (stemopnemingssystemen, akoestische studie en optimalisatie, softwareontwikkeling op maat, enz.).

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-02-24 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 038-090143

Selectieleidraad en -dossier toegevoegd onder begeleidend document.Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Chambre des représentants 0931.814.662_70 Palais de la Nation Bruxelles 1008 M. J. Van Winckel Telefoon: +32 25499170 _hidden_@dekamer.be www.dekamer.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=367432

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Accord-cadre intégrateur infrastructure audiovisuelle salles de réunion

KVV-19ICT17-F02_0

Le marché consiste en un accord-cadre conclu avec un seul participant pour la fourniture de solutions AV professionnelles de haute qualité, soit sur base des études d'un tiers, soit comme «Design & Build». Le cas échéant, la mission peut également comprendre la maintenance de ces solutions. Le prestataire de services aura de hautes compétences en matière d’intégration de solutions, ainsi qu’en conduite de projets incluant des sous-traitants et des spécialistes dans des domaines connexes (système de vote, étude acoustique et optimalisation, développement du software sur mesures, etc.).

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-02-24 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 038-090143

Guide de sélection & dossier de sélection ajoutés sous documents accompagnants.


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Kamer van volksvertegenwoordigers 0931.814.662_70 Paleis der Natie Brussel 1008 De heer J. Van Winckel Telefoon: +32 25499170 _hidden_@dekamer.be www.dekamer.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=367432

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Raamovereenkomst integrator audiovisuele infrastructuur vergaderzalen

KVV-19ICT17-F02_0

De opdracht bestaat in een raamovereenkomst die zal worden gesloten met 1 deelnemer voor de uitwerking van professionele AV oplossingen van uiterst hoge kwaliteit, hetzij op basis van studies van een derde, hetzij als 'Design & Build'. In voorkomend geval kan de opdracht ook de maintenance van deze oplossingen omvatten. De dienstverlener zal dienen te beschikken over uitmuntende kwaliteiten binnen het domein van de integratie van oplossingen, evenals in het projectbeheer, inbegrepen het aansturen van onderaannemers en vakspecialisten binnen aanverwante domeinen (stemopnemingssystemen, akoestische studie en optimalisatie, softwareontwikkeling op maat, enz.).

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-02-24 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 038-090143

Selectieleidraad en -dossier toegevoegd onder begeleidend document.