Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 41/2020 - 097740-2020
Publicatiedatum:27/02/2020
Uiterste datum:25/03/2020
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Bushaltepalen
Aanbestedende overheid:
Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn 0242.069.537_22550

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
34928440
Beschrijving:
Bushaltepalen.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn 0242.069.537_22550 Motstraat 20 Mechelen 2800 _hidden_@delijn.be www.delijn.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=367594 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=367594 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Mar%26Com-Communicatie-2019-webnl-417-F05

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Raamovereenkomst voor levering van haltepalen

Mar&Com-Communicatie-2019-webnl-417-F05_0

Oproep tot indiening van kandidaturen:

raamovereenkomst voor levering van haltepalen inclusief een set bevestigings-en verankeringsmaterialen per paal, voor een periode van 3 jaar, eventueel 3 maal verlengbaar met 1 jaar.

Oproep tot indiening van kandidaturen:

raamovereenkomst voor levering van haltepalen inclusief een set bevestigings-en verankeringsmaterialen per paal, voor een periode van 3 jaar, eventueel 3 maal verlengbaar met 1 jaar.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 36

Eventueel 3 maal verlengbaar met 1 jaar.

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Zie bijgevoegde selectieleidraad.

Zie bijgevoegde selectieleidraad.

Zie bijgevoegde selectieleidraad.

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-03-25 Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

De indiening van de aanvraag tot deelneming/kandidaatstelling dient te gebeuren op de volgende wijze:

elektronisch via de e-tendering website: https://eten.publicprocurement.be die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 14 §7 van de Wet. Indien de indiening op een andere manier gebeurt dan via e-tendering, wordt deze als absoluut nietig beschouwd.

Eerste Voorzitter van de Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-02-24


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn 0242.069.537_22550 Motstraat 20 Mechelen 2800 _hidden_@delijn.be www.delijn.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=367594 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=367594 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Mar%26Com-Communicatie-2019-webnl-417-F05

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Raamovereenkomst voor levering van haltepalen

Mar&Com-Communicatie-2019-webnl-417-F05_0

Oproep tot indiening van kandidaturen:

raamovereenkomst voor levering van haltepalen inclusief een set bevestigings-en verankeringsmaterialen per paal, voor een periode van 3 jaar, eventueel 3 maal verlengbaar met 1 jaar.

Oproep tot indiening van kandidaturen:

raamovereenkomst voor levering van haltepalen inclusief een set bevestigings-en verankeringsmaterialen per paal, voor een periode van 3 jaar, eventueel 3 maal verlengbaar met 1 jaar.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 36

Eventueel 3 maal verlengbaar met 1 jaar.

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Zie bijgevoegde selectieleidraad.

Zie bijgevoegde selectieleidraad.

Zie bijgevoegde selectieleidraad.

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-03-25 Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

De indiening van de aanvraag tot deelneming/kandidaatstelling dient te gebeuren op de volgende wijze:

elektronisch via de e-tendering website: https://eten.publicprocurement.be die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 14 §7 van de Wet. Indien de indiening op een andere manier gebeurt dan via e-tendering, wordt deze als absoluut nietig beschouwd.

Eerste Voorzitter van de Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-02-24