Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 41/2020 - 097746-2020
Publicatiedatum:27/02/2020
Uiterste datum:26/03/2020
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Passagierswagons voor spoorwegen
Aanbestedende overheid:
NMBS-Procurement 0203.430.576_18250

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
34622200
Beschrijving:
Passagierswagons voor spoorwegen.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

NMBS-Procurement 0203.430.576_18250 Hallepoortlaan 40 Brussel 1060 Lieve Van Eeckhout Telefoon: +32 25283343 _hidden_@belgiantrain.be www.belgiantrain.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=367875 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=367875 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=SNCB-CS-CS2%2F0001594146-F05

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

CS2/0001594146 - aanbieden van een volledig pakket voor een VMI(Vendor Managed Inventory)-systeem voor de gedefinieerde C-parts

SNCB-CS-CS2/0001594146-F05_0

Aanbieden van een volledig pakket voor een VMI (Vendor Managed Inventory)-systeem voor de gedefinieerde C-parts, dit betekent de levering van de materialen en het service-pakket voor de opvolging van de C-parts (bevestigingsmaterialen en dichtingen).

Geraamde totale waarde: 10000000.00

Invoering van een VMI (Vendor Managed Inventory)-systeem voor C-parts: voorraad aan vooraf gedefinieerde werkposten van CW/TW/OP/3 e (ong. 29 sites in België).

Gunningscriteria Waarde zonder btw 10000000.00 Looptijd in maanden 96

Zie punt 6 van de selectieleidraad in bijlage aan de aankondiging van de opdracht.

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Zie punt 4.1 van de selectieleidraad in bijlage aan de aankondiging van opdracht.

Zie punt 4.2 van de selectieleidraad in bijlage aan de aankondiging van opdracht.

Zie punt 4.3 van de selectieleidraad in bijlage aan de aankondiging van opdracht.

Klasse: n.v.t., categorie: n.v.t.

Conform KB 14.1.2013 (algemene uitvoeringsregels).

Conform KB 14.1.2013 (algemene uitvoeringsregels).

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-03-26 Plaatselijke tijd: 11:00 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 3

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Zie punt 6 van de selectieleidraad in bijlage aan de aankondiging van de opdracht.

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Telefoon: +32 22349611 _hidden_@raadvanstate.be Fax: +32 22349842 http://www.raadvst-consetat.be Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-02-24


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

SNCB-Procurement 0203.430.576_18250 Avenue de la Porte de Hal 40 Bruxelles 1060 Lieve Van Eeckhout Telefoon: +32 25283343 _hidden_@belgiantrain.be www.belgiantrain.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=367875 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=367875 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=SNCB-CS-CS2%2F0001594146-F05

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

CS2/0001594146 - offrir 1 paquet complet concernant 1 système VMI (Vendor Managed Inventory) pour les C-parts prédéfinis

SNCB-CS-CS2/0001594146-F05_0

Offrir 1 paquet complet concernant 1 système VMI (Vendor Managed Inventory) pour les C-parts prédéfinis, c’est-à-dire la fourniture des matériaux et le service package pour la suivi des C-parts (matériaux de fixation et joints).

Geraamde totale waarde: 10000000.00

Introduction d'un système VMI (Vendor Managed Inventory) pour les C-parts: stock des postes de travail prédéfinies dans CA/AT/PE/tiers (ca 29 sites en Belgique).

Gunningscriteria Waarde zonder btw 10000000.00 Looptijd in maanden 96

Voir point 6 du guide de sélection en annexe de l'avis de marché.

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Voir point 4.1 du guide de sélection en annexe de l'avis de marché

Voir point 4.2 du guide de sélection en annexe de l'avis de marché.

Voir point 4.3 du guide de sélection en annexe de l'avis de marché.

Classe: N/A, catégorie: N/A.

Conforme AR 14.1.2013 (règles générales d'exécution).

Conforme AR 14.1.2013 (règles générales d'exécution).

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-03-26 Plaatselijke tijd: 11:00 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 3

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Voir point 6 du guide de sélection en annexe de l'avis de marché.

Conseil d'État Rue de la Science 33 Bruxelles 1040 Telefoon: +32 22349611 _hidden_@raadvanstate.be Fax: +32 22349842 http://www.raadvst-consetat.be Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-02-24

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

NMBS-Procurement 0203.430.576_18250 Hallepoortlaan 40 Brussel 1060 Lieve Van Eeckhout Telefoon: +32 25283343 _hidden_@belgiantrain.be www.belgiantrain.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=367875 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=367875 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=SNCB-CS-CS2%2F0001594146-F05

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

CS2/0001594146 - aanbieden van een volledig pakket voor een VMI(Vendor Managed Inventory)-systeem voor de gedefinieerde C-parts

SNCB-CS-CS2/0001594146-F05_0

Aanbieden van een volledig pakket voor een VMI (Vendor Managed Inventory)-systeem voor de gedefinieerde C-parts, dit betekent de levering van de materialen en het service-pakket voor de opvolging van de C-parts (bevestigingsmaterialen en dichtingen).

Geraamde totale waarde: 10000000.00

Invoering van een VMI (Vendor Managed Inventory)-systeem voor C-parts: voorraad aan vooraf gedefinieerde werkposten van CW/TW/OP/3 e (ong. 29 sites in België).

Gunningscriteria Waarde zonder btw 10000000.00 Looptijd in maanden 96

Zie punt 6 van de selectieleidraad in bijlage aan de aankondiging van de opdracht.

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Zie punt 4.1 van de selectieleidraad in bijlage aan de aankondiging van opdracht.

Zie punt 4.2 van de selectieleidraad in bijlage aan de aankondiging van opdracht.

Zie punt 4.3 van de selectieleidraad in bijlage aan de aankondiging van opdracht.

Klasse: n.v.t., categorie: n.v.t.

Conform KB 14.1.2013 (algemene uitvoeringsregels).

Conform KB 14.1.2013 (algemene uitvoeringsregels).

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-03-26 Plaatselijke tijd: 11:00 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 3

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Zie punt 6 van de selectieleidraad in bijlage aan de aankondiging van de opdracht.

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Telefoon: +32 22349611 _hidden_@raadvanstate.be Fax: +32 22349842 http://www.raadvst-consetat.be Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-02-24