Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 41/2020 - 097820-2020
Publicatiedatum:27/02/2020
Uiterste datum:31/03/2020
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Dienstverlening door incassobureaus
Aanbestedende overheid:
Fluvius System Operator cv (Speciale Sectoren) 0477.445.084_18950

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
79940000
Beschrijving:
Dienstverlening door incassobureaus.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Fluvius System Operator cv (Speciale Sectoren) 0477.445.084_18950 Brusselsesteenweg 199 Melle 9090 Filip Van Dorpe Telefoon: +32 92634844 _hidden_@fluvius.be www.fluvius.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=367403 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=367403 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Fluvius-FLU20D001-F05 http://www.fluvius.be Productie, vervoer en distributie van gas en warmte, electriciteit, riolering en kabel

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Verwerken van openstaande vorderingen

Fluvius-FLU20D001-F05_0

De opdracht betreft de externe dienstverlening met betrekking tot het recupereren van diverse vorderingen via minnelijke schikking ingevolge:

- klantenwerken, schadegevallen, onterecht uitbetaalde premies en certificaten, energiefraude en warmte,

- energieleveringen voor sociale leverancier,

- energieleveringen voor de uitzonderingsleverancier.

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 3

Klantenwerken, schadegevallen, onterecht uitbetaalde premies en certificaten, energiefraude en warmte

Perceel nr.: 1

Perceel 1 betreft klantenwerken, schadegevallen, onterecht uitbetaalde premies en certificaten, energiefraude en warmte.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48

Verlengbaar met max. 36 maanden.

Energieleveringen voor de sociale leverancier

Perceel nr.: 2

Perceel 2 betreft energieleveringen voor de sociale leverancier.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48

Verlengbaar met max. 36 maanden.

Energieleveringen voor de uitzonderingsleverancier

Perceel nr.: 3

Perceel 3 betreft energieleveringen voor de uitzonderingsleverancier.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48

Verlengbaar met max. 36 maanden.

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Zie UEA.

Zie vragenlijst.

Zie vragenlijst.

Zie vragenlijst.

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-03-31 Plaatselijke tijd: 12:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

De kandidaturen moeten elektronisch worden overlegd via de e-tendering internetsite: https://eten.publicprocurement.be die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 81 quater, § 1 van het KB van 8.1.1996. Elke andere vorm van verzending (bv. telefax, e-mail, enz.) zal leiden tot een verwerping van de aanvraag tot deelneming van de kandidaat.

Meer informatie omtrent de elektronische handtekening en instructies voor het indienen van uw kandidatuur zijn terug te vinden in de documenten toegevoegd aan deze publicatie.

Dit is een oproep tot kandidatuurstelling. Gelieve de vragenlijst en alle bijlagen die deel uitmaken van de kandidatuurstelling op te laden als 1 document. De kandidatuurstelling bestaat uit alle documenten zoals opgesomd onder punt III.1). Voorwaarden voor deelneming.

Meer informatie kan worden bekomen op de website: http://www.publicprocurement.be of via de e-procurement helpdesk op het nummer +32 27408000. U kan de bijhorende handleiding terugvinden op E-notification (druk op de link naast kopersprofiel).

Nota: De handleiding wordt automatisch door het systeem meegestuurd bij publicatie.

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 http://www.raadvanstate.be Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 http://www.raadvanstate.be Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 http://www.raadvanstate.be Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-02-24


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Fluvius System Operator cv (Speciale Sectoren) 0477.445.084_18950 Brusselsesteenweg 199 Melle 9090 Filip Van Dorpe Telefoon: +32 92634844 _hidden_@fluvius.be www.fluvius.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=367403 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=367403 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Fluvius-FLU20D001-F05 http://www.fluvius.be Productie, vervoer en distributie van gas en warmte, electriciteit, riolering en kabel

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Verwerken van openstaande vorderingen

Fluvius-FLU20D001-F05_0

De opdracht betreft de externe dienstverlening met betrekking tot het recupereren van diverse vorderingen via minnelijke schikking ingevolge:

- klantenwerken, schadegevallen, onterecht uitbetaalde premies en certificaten, energiefraude en warmte,

- energieleveringen voor sociale leverancier,

- energieleveringen voor de uitzonderingsleverancier.

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 3

Klantenwerken, schadegevallen, onterecht uitbetaalde premies en certificaten, energiefraude en warmte

Perceel nr.: 1

Perceel 1 betreft klantenwerken, schadegevallen, onterecht uitbetaalde premies en certificaten, energiefraude en warmte.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48

Verlengbaar met max. 36 maanden.

Energieleveringen voor de sociale leverancier

Perceel nr.: 2

Perceel 2 betreft energieleveringen voor de sociale leverancier.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48

Verlengbaar met max. 36 maanden.

Energieleveringen voor de uitzonderingsleverancier

Perceel nr.: 3

Perceel 3 betreft energieleveringen voor de uitzonderingsleverancier.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48

Verlengbaar met max. 36 maanden.

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Zie UEA.

Zie vragenlijst.

Zie vragenlijst.

Zie vragenlijst.

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-03-31 Plaatselijke tijd: 12:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

De kandidaturen moeten elektronisch worden overlegd via de e-tendering internetsite: https://eten.publicprocurement.be die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 81 quater, § 1 van het KB van 8.1.1996. Elke andere vorm van verzending (bv. telefax, e-mail, enz.) zal leiden tot een verwerping van de aanvraag tot deelneming van de kandidaat.

Meer informatie omtrent de elektronische handtekening en instructies voor het indienen van uw kandidatuur zijn terug te vinden in de documenten toegevoegd aan deze publicatie.

Dit is een oproep tot kandidatuurstelling. Gelieve de vragenlijst en alle bijlagen die deel uitmaken van de kandidatuurstelling op te laden als 1 document. De kandidatuurstelling bestaat uit alle documenten zoals opgesomd onder punt III.1). Voorwaarden voor deelneming.

Meer informatie kan worden bekomen op de website: http://www.publicprocurement.be of via de e-procurement helpdesk op het nummer +32 27408000. U kan de bijhorende handleiding terugvinden op E-notification (druk op de link naast kopersprofiel).

Nota: De handleiding wordt automatisch door het systeem meegestuurd bij publicatie.

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 http://www.raadvanstate.be Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 http://www.raadvanstate.be Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 http://www.raadvanstate.be Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-02-24