Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 41/2020 - 097828-2020
Publicatiedatum:27/02/2020
Uiterste datum:23/03/2020
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Boekhoudkundige, audit- en fiscale diensten
Aanbestedende overheid:
Fluvius System Operator cv (Speciale Sectoren) 0477.445.084_18950

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
79200000
Beschrijving:
Boekhoudkundige, audit- en fiscale diensten.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Fluvius System Operator cv (Speciale Sectoren) 0477.445.084_18950 Brusselsesteenweg 199 Melle 9090 Filip Van Dorpe Telefoon: +32 92634844 _hidden_@fluvius.be www.fluvius.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=367621 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=367621 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Fluvius-FLU20D012-F05 Productie, vervoer en distributie van gas en warmte, elektriciteit, riolering en kabel

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Revisorale opdrachten

Fluvius-FLU20D012-F05_0

Dit aankoopdossier betreft het verstrekken van commissarisverslagen, auditwerkzaamheden en rapportering met betrekking tot:

- BE-GAAP (Belgian Generally Accepted Accounting Principles), optioneel voor Sibelgas,

- IFRS (International Financial Reporting Standards),

- Cash pooling (gecentraliseerd thesauriebeheer van vennootschapsgroepen),

- RAB (Regulated Asset Base) investeringen en sloop.

Overheidsopdracht die betrekking heeft op revisorale opdrachten.

Dit aankoopdossier betreft het verstrekken van commissarisverslagen, auditwerkzaamheden en rapportering met betrekking tot:

- BE-GAAP (Belgian Generally Accepted Accounting Principles), optioneel voor Sibelgas,

- IFRS (International Financial Reporting Standards),

- Cash pooling (gecentraliseerd thesauriebeheer van vennootschapsgroepen),

- RAB (Regulated Asset Base) investeringen en sloop.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 36

Het mandaat kan verlengd worden met maximaal 2 maal 3 jaar.

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Zie UEA.

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-03-23 Plaatselijke tijd: 12:00 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2020-03-23 Plaatselijke tijd: 12:01

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

De bestekdocumenten dienen te worden gedownload uit de bijlagenlijst van deze publicatie.

Vragen i.v.m. deze bestekdocumenten dienen uiterlijk op 3.6.2020 vóór 12:00 per e-mail te worden gestuurd naar _hidden_@fluvius.be en _hidden_@fluvius.be

De kandidaturen moeten elektronisch worden overlegd via de e-tendering internetsite: https://eten.publicprocurement.be die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 81 quater, § 1 van het KB van 8.1.1996. Elke andere vorm van verzending (bv. telefax, e-mail, enz.) zal leiden tot een verwerping van de aanvraag tot deelneming van de kandidaat.

Meer informatie omtrent de elektronische handtekening en instructies voor het indienen van uw kandidatuur zijn terug te vinden in de documenten toegevoegd aan deze publicatie.

Dit is een oproep tot kandidatuurstelling. Gelieve de vragenlijst en alle bijlagen die deel uitmaken van de kandidatuurstelling op te laden als 1 document. De kandidatuurstelling bestaat uit alle documenten zoals opgesomd onder punt III.1) Voorwaarden voor deelneming.

Meer informatie kan worden bekomen op de website: http://www.publicprocurement.be of via de e-procurement helpdesk op het nummer +32 27408000. U kan de bijhorende handleiding terugvinden op E-notification (druk op de link naast kopersprofiel).

Nota: De handleiding wordt automatisch door het systeem meegestuurd bij publicatie.

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 http://www.raadvanstate.be Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 http://www.raadvanstate.be Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 http://www.raadvanstate.be Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-02-24


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Fluvius System Operator cv (Speciale Sectoren) 0477.445.084_18950 Brusselsesteenweg 199 Melle 9090 Filip Van Dorpe Telefoon: +32 92634844 _hidden_@fluvius.be www.fluvius.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=367621 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=367621 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Fluvius-FLU20D012-F05 Productie, vervoer en distributie van gas en warmte, elektriciteit, riolering en kabel

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Revisorale opdrachten

Fluvius-FLU20D012-F05_0

Dit aankoopdossier betreft het verstrekken van commissarisverslagen, auditwerkzaamheden en rapportering met betrekking tot:

- BE-GAAP (Belgian Generally Accepted Accounting Principles), optioneel voor Sibelgas,

- IFRS (International Financial Reporting Standards),

- Cash pooling (gecentraliseerd thesauriebeheer van vennootschapsgroepen),

- RAB (Regulated Asset Base) investeringen en sloop.

Overheidsopdracht die betrekking heeft op revisorale opdrachten.

Dit aankoopdossier betreft het verstrekken van commissarisverslagen, auditwerkzaamheden en rapportering met betrekking tot:

- BE-GAAP (Belgian Generally Accepted Accounting Principles), optioneel voor Sibelgas,

- IFRS (International Financial Reporting Standards),

- Cash pooling (gecentraliseerd thesauriebeheer van vennootschapsgroepen),

- RAB (Regulated Asset Base) investeringen en sloop.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 36

Het mandaat kan verlengd worden met maximaal 2 maal 3 jaar.

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Zie UEA.

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-03-23 Plaatselijke tijd: 12:00 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2020-03-23 Plaatselijke tijd: 12:01

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

De bestekdocumenten dienen te worden gedownload uit de bijlagenlijst van deze publicatie.

Vragen i.v.m. deze bestekdocumenten dienen uiterlijk op 3.6.2020 vóór 12:00 per e-mail te worden gestuurd naar _hidden_@fluvius.be en _hidden_@fluvius.be

De kandidaturen moeten elektronisch worden overlegd via de e-tendering internetsite: https://eten.publicprocurement.be die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 81 quater, § 1 van het KB van 8.1.1996. Elke andere vorm van verzending (bv. telefax, e-mail, enz.) zal leiden tot een verwerping van de aanvraag tot deelneming van de kandidaat.

Meer informatie omtrent de elektronische handtekening en instructies voor het indienen van uw kandidatuur zijn terug te vinden in de documenten toegevoegd aan deze publicatie.

Dit is een oproep tot kandidatuurstelling. Gelieve de vragenlijst en alle bijlagen die deel uitmaken van de kandidatuurstelling op te laden als 1 document. De kandidatuurstelling bestaat uit alle documenten zoals opgesomd onder punt III.1) Voorwaarden voor deelneming.

Meer informatie kan worden bekomen op de website: http://www.publicprocurement.be of via de e-procurement helpdesk op het nummer +32 27408000. U kan de bijhorende handleiding terugvinden op E-notification (druk op de link naast kopersprofiel).

Nota: De handleiding wordt automatisch door het systeem meegestuurd bij publicatie.

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 http://www.raadvanstate.be Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 http://www.raadvanstate.be Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 http://www.raadvanstate.be Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-02-24