N. 138/2021 - 367646-2021 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

woensdag 4 augustus 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 138/2021 - 367646-2021
Publicatiedatum:20/07/2021
Uiterste datum:03/08/2021
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Services de vente au détail
Aanbestedende overheid:
EMMAUS vzw BE 411.515.075

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
55900000
Beschrijving:
Detailhandelsdiensten.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

EMMAUS vzw BE 411.515.075 Edgard Tinellaan 1c Mechelen 2800 de heer Johan Vertommen Telefoon: +32 15891291 _hidden_@emmaus.be Fax: +32 15446710 http://www.emmaus.be/ https://cloud.3p.eu/Downloads/1/853/TF/2021 Vzw Emmaüs - AZ Sint-Maarten AKAZSTM Liersesteenweg 435 Mechelen 2800 de heer Johan Vertommen Telefoon: +32 15891291 _hidden_@emmaus.be www.emmaus.be https://eten.publicprocurement.be Gezondheid en welzijnszorg

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Concessie shop en vendingautomaten

2021/051/AKAZSTM

Zie II.2.4)

Vzw Emmaüs - AZ Sint-Maarten, Liersesteenweg 435 te 2800 Mechelen.

De concessie heeft tot doel de uitbating van een winkel in de zorgboulevard en beheer van vending automaten in het AZ Sint-Maarten te verzekeren.

De automaten worden geplaatst thv de liften op verd +1 +2 +3 +4 in de daartoe voorziene nissen en op de spoedafdeling.

Per verdieping wordt een automaat geplaatst voor frisdranken, warme dranken en snacks. Dus minstens twaalf automaten in het totaal. Mogelijks wordt er in de verdere duurtijd van de overeenkomst in overleg met AZ Sint-Maarten en de uitbater van de shop/vendingbeheerder bijkomende automaten bij geplaatst.

We wensen de mogelijkheid te voorzien dat bezoekers, patiënten en personeel via de winkel in de zorgboulevard diverse zaken kunnen aankopen zoals geschenkartikelen, wenskaarten, bloemen/planten, kranten en tijdschriften, kleine snacks en drankjes, ..., maar ook een aantal essentiële artikelen bij een onvoorziene opname in het ziekenhuis zoals bv beperkt gamma van verzorgingsproducten, ....

De duurtijd van de concessieperiode bedraagt 10 jaar.

De hierbij verleende exploitatie wordt geregeld door een concessieovereenkomst en is geen

Handelshuurovereenkomst. De huidige en toekomstige bepalingen van de huurwetgeving, inzonderheid de handelshuur, zijn dus niet van toepassing.

De concessiehouder kan in geen geval een handelsfonds opbouwen.

Bij het einde van de concessieovereenkomst, kan geen vergoeding verschuldigd zijn voor drempel, cliënteel of andere.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 120 3

Zie selectieleidraad.

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016.

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. om de financiële toestand van de inschrijvers te kunnen beoordelen, dienen drie afgesloten jaarrekeningen toegevoegd te worden (2018-2019-2020). Het opdrachtgevend bestuur zal volgende ratio's evalueren.

- liquiditeitsratio,

- solvabiliteitsratio,

- rentabiliteitsratio,

2. de inschrijver moet aan zijn kandidatuurstelling een verklaring toevoegen betreffende enerzijds de ‘totale omzet’ en anderzijds ‘de specifieke omzet die vergelijkbaar is met het voorwerp van de opdracht’ over de drie beschikbare boekjaren (2018-2019-2020-, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn. ‘De specifieke omzet die vergelijkbaar is met het voorwerp van de opdracht’ betekent de omzet in vendingprojecten gerelateerd aan deze in een ziekenhuis.

1. minimaal aanleveren van de twee vermelde punten.

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. de inschrijver heeft de nodige visie en ervaring. De inschrijver voegt bij zijn kandidatuur volgende informatie op maximum in totaal vijf bladzijden A4:

a) een algemene visie op aanpak van shop en vending via automaten;

2. de inschrijver heeft de nodige ervaring met gelijkaardige projecten;

De inschrijver geeft gedetailleerde informatie over minimum 2 referentieprojecten. Deze referentieprojecten hebben bij voorkeur 2 of meerdere van volgende kenmerken. De inschrijver voegt minimaal van elk opgegeven kenmerk hieronder 1 referentie toe.

Kenmerken:

a) winkelverkoop In de zorgsector;

b) ervaring in voeding, kranten, tijdschriften, papierwaren, bloemen;

c) ervaring in verkoop via automaten.

De inschrijver geeft van elk van de opgegeven referenties minstens volgende informatie op:

a) korte beschrijving van de opdracht;

b) attest goede uitvoering + naam opdrachtgever en contactpersoon met coördinaten.

1. Minimaal antwoord op deze twee punten.

AFDELING: PROCEDURE

Versnelde procedure, Motivering:

Onvoorzienbare gebeurtenissen voor de aanbestedende overheid.

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-08-03 Plaatselijke tijd: 10:00 Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden: 2021-08-20 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 4

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite: https://eten.publicprocurement.be/

Opmerkingen over de gunningscriteria: Worden vermeld in het bestek voor de geselecteerde kandidaten.

rechtbank van eerste aanleg van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen n.v.t. Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-07-15


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

EMMAUS vzw BE 411.515.075 Edgard Tinellaan 1c Mechelen 2800 de heer Johan Vertommen Telefoon: +32 15891291 _hidden_@emmaus.be Fax: +32 15446710 http://www.emmaus.be/ https://cloud.3p.eu/Downloads/1/853/TF/2021 Vzw Emmaüs - AZ Sint-Maarten AKAZSTM Liersesteenweg 435 Mechelen 2800 de heer Johan Vertommen Telefoon: +32 15891291 _hidden_@emmaus.be www.emmaus.be https://eten.publicprocurement.be Gezondheid en welzijnszorg

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Concessie shop en vendingautomaten

2021/051/AKAZSTM

Zie II.2.4)

Vzw Emmaüs - AZ Sint-Maarten, Liersesteenweg 435 te 2800 Mechelen.

De concessie heeft tot doel de uitbating van een winkel in de zorgboulevard en beheer van vending automaten in het AZ Sint-Maarten te verzekeren.

De automaten worden geplaatst thv de liften op verd +1 +2 +3 +4 in de daartoe voorziene nissen en op de spoedafdeling.

Per verdieping wordt een automaat geplaatst voor frisdranken, warme dranken en snacks. Dus minstens twaalf automaten in het totaal. Mogelijks wordt er in de verdere duurtijd van de overeenkomst in overleg met AZ Sint-Maarten en de uitbater van de shop/vendingbeheerder bijkomende automaten bij geplaatst.

We wensen de mogelijkheid te voorzien dat bezoekers, patiënten en personeel via de winkel in de zorgboulevard diverse zaken kunnen aankopen zoals geschenkartikelen, wenskaarten, bloemen/planten, kranten en tijdschriften, kleine snacks en drankjes, ..., maar ook een aantal essentiële artikelen bij een onvoorziene opname in het ziekenhuis zoals bv beperkt gamma van verzorgingsproducten, ....

De duurtijd van de concessieperiode bedraagt 10 jaar.

De hierbij verleende exploitatie wordt geregeld door een concessieovereenkomst en is geen

Handelshuurovereenkomst. De huidige en toekomstige bepalingen van de huurwetgeving, inzonderheid de handelshuur, zijn dus niet van toepassing.

De concessiehouder kan in geen geval een handelsfonds opbouwen.

Bij het einde van de concessieovereenkomst, kan geen vergoeding verschuldigd zijn voor drempel, cliënteel of andere.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 120 3

Zie selectieleidraad.

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016.

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. om de financiële toestand van de inschrijvers te kunnen beoordelen, dienen drie afgesloten jaarrekeningen toegevoegd te worden (2018-2019-2020). Het opdrachtgevend bestuur zal volgende ratio's evalueren.

- liquiditeitsratio,

- solvabiliteitsratio,

- rentabiliteitsratio,

2. de inschrijver moet aan zijn kandidatuurstelling een verklaring toevoegen betreffende enerzijds de ‘totale omzet’ en anderzijds ‘de specifieke omzet die vergelijkbaar is met het voorwerp van de opdracht’ over de drie beschikbare boekjaren (2018-2019-2020-, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn. ‘De specifieke omzet die vergelijkbaar is met het voorwerp van de opdracht’ betekent de omzet in vendingprojecten gerelateerd aan deze in een ziekenhuis.

1. minimaal aanleveren van de twee vermelde punten.

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. de inschrijver heeft de nodige visie en ervaring. De inschrijver voegt bij zijn kandidatuur volgende informatie op maximum in totaal vijf bladzijden A4:

a) een algemene visie op aanpak van shop en vending via automaten;

2. de inschrijver heeft de nodige ervaring met gelijkaardige projecten;

De inschrijver geeft gedetailleerde informatie over minimum 2 referentieprojecten. Deze referentieprojecten hebben bij voorkeur 2 of meerdere van volgende kenmerken. De inschrijver voegt minimaal van elk opgegeven kenmerk hieronder 1 referentie toe.

Kenmerken:

a) winkelverkoop In de zorgsector;

b) ervaring in voeding, kranten, tijdschriften, papierwaren, bloemen;

c) ervaring in verkoop via automaten.

De inschrijver geeft van elk van de opgegeven referenties minstens volgende informatie op:

a) korte beschrijving van de opdracht;

b) attest goede uitvoering + naam opdrachtgever en contactpersoon met coördinaten.

1. Minimaal antwoord op deze twee punten.

AFDELING: PROCEDURE

Versnelde procedure, Motivering:

Onvoorzienbare gebeurtenissen voor de aanbestedende overheid.

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-08-03 Plaatselijke tijd: 10:00 Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden: 2021-08-20 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 4

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite: https://eten.publicprocurement.be/

Opmerkingen over de gunningscriteria: Worden vermeld in het bestek voor de geselecteerde kandidaten.

rechtbank van eerste aanleg van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen n.v.t. Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-07-15