N. 149/2021 - 397977-2021 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 28 september 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 149/2021 - 397977-2021 ( Ref: 374729-2021)
Publicatiedatum:04/08/2021
Uiterste datum:07/09/2021
 
Type:Aanvullende inlichtingen
Land:BE
Onderwerp:
Services de réparation et d'entretien de pompes, de vannes, de robinets, de conteneurs en métal et de machines
Aanbestedende overheid:
Direction Entretien 0316.381.039_17422

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
50500000, 50514100, 50532100
Beschrijving:
Reparatie en onderhoud van pompen, kleppen, kranen, metalen containers en machines.
Reparatie en onderhoud van tanks.
Reparatie en onderhoud van elektrische motoren.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Direction Entretien 0316.381.039_17422 Place Saint-Lazare 2 Bruxelles 1035 Direction Entretien _hidden_@sprb.brussels https://mobilite-mobiliteit.brussels https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=418089

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Entretien électromécanique et maintien en parfait état de fonctionnement des fontaines (partie électromécanique) - Fournitures pour le renouvellement, l’adaptation et le remplacement des installations

DAA-BMB/DE-DO/E20.084-F02_0

La présente procédure vise à conclure un marché sous la forme d’un accord-cadre (comme défini ci-avant) avec un seul opérateur économique ayant pour objet les prestations suivantes :

• l'entretien électromécanique et le maintien en parfait état de fonctionnement des fontaines, ce qui inclut

o entretien préventif

o Maintenance sur commande

o les interventions urgentes en cas d’avarie, dérangement ou de panne

• la fourniture nécessaire pour le renouvellement, l’adaptation et l’entretien des installations électromécaniques des fontaines

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-07-30 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 141-374729

nouvelle version du cahier des charges :

page 34 : remplacer "1.200.000 euros (HTVA)" par "1.200.000 euros (TVAC)"Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Direction Entretien 0316.381.039_17422 Place Saint-Lazare 2 Bruxelles 1035 Direction Entretien _hidden_@sprb.brussels https://mobilite-mobiliteit.brussels https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=418089

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Entretien électromécanique et maintien en parfait état de fonctionnement des fontaines (partie électromécanique) - Fournitures pour le renouvellement, l’adaptation et le remplacement des installations

DAA-BMB/DE-DO/E20.084-F02_0

La présente procédure vise à conclure un marché sous la forme d’un accord-cadre (comme défini ci-avant) avec un seul opérateur économique ayant pour objet les prestations suivantes :

• l'entretien électromécanique et le maintien en parfait état de fonctionnement des fontaines, ce qui inclut

o entretien préventif

o Maintenance sur commande

o les interventions urgentes en cas d’avarie, dérangement ou de panne

• la fourniture nécessaire pour le renouvellement, l’adaptation et l’entretien des installations électromécaniques des fontaines

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-07-30 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 141-374729

nouvelle version du cahier des charges :

page 34 : remplacer "1.200.000 euros (HTVA)" par "1.200.000 euros (TVAC)"


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Directie Onderhoud 0316.381.039_17422 Sint-Lazarusplein 2 Brussel 1035 Directie Onderhoud _hidden_@sprb.brussels https://mobilite-mobiliteit.brussels https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=418089

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Elektromechanisch onderhoud en behoud in perfecte staat van werking van de fonteinen (elektromechanisch deel) - Leveringen voor de vernieuwing, aanpassing en vervanging van de installaties

DAA-BMB/DE-DO/E20.084-F02_0

Deze procedure beoogt het sluiten van een opdracht onder de vorm van een raamovereenkomst (zoals hierboven gedefinieerd) met een enkele economische operator, met als voorwerp de volgende prestaties :

• het elektromechanisch onderhoud en behoud in perfecte staat van werking van de fonteinen, wat het volgende omvat:

o preventief onderhoud

o onderhoud op bestelling

o dringende interventies bij schade, storingen of panne

• de nodige leveringen voor de vernieuwing, aanpassing en het onderhoud van de elektromechanische installaties van de fonteinen

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-07-30 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 141-374729

nieuwe versie van het bestek :

bladzijde 34: vervangen ""1.200.000 euro (btw niet inbegrepen)" door "1.200.000 euro (btw inbegrepen) ".