N. 178/2021 - 464077-2021 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 28 september 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 178/2021 - 464077-2021
Publicatiedatum:14/09/2021
Uiterste datum:28/10/2021
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Services de transport des ordures ménagères
Aanbestedende overheid:
Intergemeentelijke opdrachthoudende Vereniging voor huisvuilverwerking Meetjesland (IVM o.v.) 0220.574.436

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
90512000
Beschrijving:
Diensten voor afvalvervoer.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Intergemeentelijke opdrachthoudende Vereniging voor huisvuilverwerking Meetjesland (IVM o.v.) 0220.574.436 Sint-Laureinsesteenweg 29 Eeklo 9900 De heer Johan Haegeman Telefoon: +32 93778211 _hidden_@ivmmilieubeheer.be www.ivmmilieubeheer.be https://cloud.3p.eu/Downloads/1/414/DJ/2021 https://eten.publicprocurement.be Intercommunale

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Transport bodemassen

2021/16

zie II.2.4

Afdeling Exploitatie, Sint-Laureinsesteenweg 29 te 9900 Eeklo

Transport bodemassen

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Technische waarde middelen en dienstverlening Weging: 30 Kostencriterium Naam: Prijs Weging: 70 Aanvang 2022-01-01 Einde 2023-12-31

De aanbestedende overheid houdt zich het recht voor na deze periode, mits akkoord van de dienstverlener, de overeenkomst met maximaal twee jaarlijkse periodes te verlengen.

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.

2. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

1. -

2. EUR 500.000 in bulktransport

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

2. Een verklaring welke de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de dienstverlener voor het verlenen van de opdracht beschikt.

1. 2

2. 3 voertuigen Euro 6

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-10-28 Plaatselijke tijd: 13:33 De inschrijving moet geldig blijven tot 2022-01-26 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2021-10-28 Plaatselijke tijd: 13:33

IVM ov, Sint-Laureinsesteenweg 29 te Eeklo

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Telefoon: +32 22349611 http://www.raadvanstate.be Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Telefoon: +32 22349611 http://www.raadvanstate.be Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-09-09


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Intergemeentelijke opdrachthoudende Vereniging voor huisvuilverwerking Meetjesland (IVM o.v.) 0220.574.436 Sint-Laureinsesteenweg 29 Eeklo 9900 De heer Johan Haegeman Telefoon: +32 93778211 _hidden_@ivmmilieubeheer.be www.ivmmilieubeheer.be https://cloud.3p.eu/Downloads/1/414/DJ/2021 https://eten.publicprocurement.be Intercommunale

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Transport bodemassen

2021/16

zie II.2.4

Afdeling Exploitatie, Sint-Laureinsesteenweg 29 te 9900 Eeklo

Transport bodemassen

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Technische waarde middelen en dienstverlening Weging: 30 Kostencriterium Naam: Prijs Weging: 70 Aanvang 2022-01-01 Einde 2023-12-31

De aanbestedende overheid houdt zich het recht voor na deze periode, mits akkoord van de dienstverlener, de overeenkomst met maximaal twee jaarlijkse periodes te verlengen.

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.

2. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

1. -

2. EUR 500.000 in bulktransport

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

2. Een verklaring welke de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de dienstverlener voor het verlenen van de opdracht beschikt.

1. 2

2. 3 voertuigen Euro 6

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-10-28 Plaatselijke tijd: 13:33 De inschrijving moet geldig blijven tot 2022-01-26 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2021-10-28 Plaatselijke tijd: 13:33

IVM ov, Sint-Laureinsesteenweg 29 te Eeklo

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Telefoon: +32 22349611 http://www.raadvanstate.be Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Telefoon: +32 22349611 http://www.raadvanstate.be Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-09-09