N. 179/2021 - 466464-2021 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

vrijdag 22 oktober 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 179/2021 - 466464-2021
Publicatiedatum:15/09/2021
Uiterste datum:11/10/2021
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Services de déplacement
Aanbestedende overheid:
Stad Gent 207.451.227

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
98392000
Beschrijving:
Verhuizingsdiensten.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Stad Gent 207.451.227 Botermarkt 1 Gent 9000 Mevrouw Els Maes Telefoon: +32 92667781 _hidden_@stad.gent Fax: +32 92667379 www.gent.be https://cloud.3p.eu/Downloads/1/5179/HZ/2021 https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Raamovereenkomst voor het uitvoeren en ondersteunen van diverse logistieke opdrachten met bijhorende dienstverlening

SLS/2021/070 - ID5179

zie II.2.4

Raamovereenkomst voor het uitvoeren en ondersteunen van diverse logistieke opdrachten met bijhorende dienstverlening

Gunningscriteria Looptijd in maanden 72

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. *Een bewijs van verzekering burgerlijke aansprakelijkheid onderneming/exploitatie/uitbating die de burgerlijke aansprakelijkheid dekt van de dienstverlener zelf en zijn personeelsleden voor schade aan derden op grond van artikel 1382 B.W. e.v.

1. Minimumwaarborg:

- 1.250.000,00 EUR per schadegeval/verzekeringsjaar voor lichamelijke schade

- 625.000,00 EUR per schadegeval/verzekeringsjaar voor stoffelijke schade

- 625.000,00 EUR per schadegeval/verzekeringsjaar voor onstoffelijke schade.

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Opgave van minimum 4 referenties bij verschillende publiek- of privaatrechtelijke instanties voor het uitvoeren en ondersteunen van een logistieke opdracht. De inschrijver houdt hierbij rekening met volgende voorwaarden:

- Minstens 2 referenties moeten een waarde hebben van minimaal 125.000 euro. Hierbij zijn meerdere logistieke opdrachten bij één opdrachtgever (vb. in het kader van een raamovereenkomst) toegelaten.

- Minstens 2 referenties die betrekking hebben op één individuele logistieke opdracht. Deze referenties hebben een waarde van minstens 75.000 euro.

Enkel referenties in de periode van 36 maanden voor de limietdatum voor de indiening van aanvraag tot deelneming worden hierbij in aanmerking genomen.

2. Een opgave van het materiaal en technische uitrusting waarover de inschrijver beschikt voor het realiseren van de opdracht. Meer bepaald gaat het over vrachtwagens, verhuisliften en kleine bestelwagens

3. Een overzicht van de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de dienstverlener gedurende de laatste 3 jaar. In deze lijst zijn per jaar minstens volgende zaken opgenomen:

- naam

- functie (leidinggevende, chauffeur met C-rijbewijs, permanente verhuizers (P-kaart of elk ander gelijkwaardig document voor de buitenlandse Europese inschrijvers), supplementaire verhuizers (S-kaart of elk ander gelijkwaardig document voor de buitenlandse Europese inschrijvers), medewerkers voor bijhorende dienstverlening,…)

4. Kopie vervoersvergunning in de zin van artikel 16 e.v. van de Wet van 15 juli 2013 betreffende het goederenvervoer over de weg

1. - Minimaal 2 referenties met elk een waarde van 125.000 euro (elke referentie is afkomstig van een andere opdrachtgever)

- Minimaal 2 individuele referenties met elk een waarde van 75.000 euro

2. - Minstens 9 vrachtwagens rijbewijs C

- Verhuisliften: minstens 1 met een minimale hoogte van 21 meter en minstens 1 die kan worden ingezet voor opdrachten met een beperkte doorgang (deur van 90 cm)

- Minstens 2 kleine bestelwagens rijbewijs B

Het transport van de leveringen dient op het grondgebied Gent te gebeuren met wagens met minstens een Euronorm 5 of beter (EEV, VI, CNG, elektrisch of hybride,…).

3. - Minstens 9 personeelsleden met een geldig C-rijbewijs conform de geldende wetgeving (vb. medische keuring, vakbekwaamheid indien nodig,…)

- Minstens 9 verhuizers met een P-kaart

- Minstens 1 personeelslid die de competenties heeft om een coördinerende rol op te nemen bij grotere verhuisprojecten (minimaal 3 jaar ervaring)

AFDELING: PROCEDURE

Deze iets langer dan gebruikelijke uitvoeringstermijn wordt gekozen om volgende redenen:

- Onze dienstverlener bouwt belangrijke kennis op over onze gebouwen, hun locatie, indeling en bereikbaarheid. Dit is zowel op financieel als op vlak van de tijd en organisatie een belangrijke investering voor de dienstverlener, maar ook voor onze interne diensten....(zie opdrachtdocumenten)

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-10-11 Plaatselijke tijd: 10:00 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 3

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

Raad Van State Wetenschapsstraat 33 Brussel (Etterbeek) 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-09-10


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Stad Gent 207.451.227 Botermarkt 1 Gent 9000 Mevrouw Els Maes Telefoon: +32 92667781 _hidden_@stad.gent Fax: +32 92667379 www.gent.be https://cloud.3p.eu/Downloads/1/5179/HZ/2021 https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Raamovereenkomst voor het uitvoeren en ondersteunen van diverse logistieke opdrachten met bijhorende dienstverlening

SLS/2021/070 - ID5179

zie II.2.4

Raamovereenkomst voor het uitvoeren en ondersteunen van diverse logistieke opdrachten met bijhorende dienstverlening

Gunningscriteria Looptijd in maanden 72

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. *Een bewijs van verzekering burgerlijke aansprakelijkheid onderneming/exploitatie/uitbating die de burgerlijke aansprakelijkheid dekt van de dienstverlener zelf en zijn personeelsleden voor schade aan derden op grond van artikel 1382 B.W. e.v.

1. Minimumwaarborg:

- 1.250.000,00 EUR per schadegeval/verzekeringsjaar voor lichamelijke schade

- 625.000,00 EUR per schadegeval/verzekeringsjaar voor stoffelijke schade

- 625.000,00 EUR per schadegeval/verzekeringsjaar voor onstoffelijke schade.

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Opgave van minimum 4 referenties bij verschillende publiek- of privaatrechtelijke instanties voor het uitvoeren en ondersteunen van een logistieke opdracht. De inschrijver houdt hierbij rekening met volgende voorwaarden:

- Minstens 2 referenties moeten een waarde hebben van minimaal 125.000 euro. Hierbij zijn meerdere logistieke opdrachten bij één opdrachtgever (vb. in het kader van een raamovereenkomst) toegelaten.

- Minstens 2 referenties die betrekking hebben op één individuele logistieke opdracht. Deze referenties hebben een waarde van minstens 75.000 euro.

Enkel referenties in de periode van 36 maanden voor de limietdatum voor de indiening van aanvraag tot deelneming worden hierbij in aanmerking genomen.

2. Een opgave van het materiaal en technische uitrusting waarover de inschrijver beschikt voor het realiseren van de opdracht. Meer bepaald gaat het over vrachtwagens, verhuisliften en kleine bestelwagens

3. Een overzicht van de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de dienstverlener gedurende de laatste 3 jaar. In deze lijst zijn per jaar minstens volgende zaken opgenomen:

- naam

- functie (leidinggevende, chauffeur met C-rijbewijs, permanente verhuizers (P-kaart of elk ander gelijkwaardig document voor de buitenlandse Europese inschrijvers), supplementaire verhuizers (S-kaart of elk ander gelijkwaardig document voor de buitenlandse Europese inschrijvers), medewerkers voor bijhorende dienstverlening,…)

4. Kopie vervoersvergunning in de zin van artikel 16 e.v. van de Wet van 15 juli 2013 betreffende het goederenvervoer over de weg

1. - Minimaal 2 referenties met elk een waarde van 125.000 euro (elke referentie is afkomstig van een andere opdrachtgever)

- Minimaal 2 individuele referenties met elk een waarde van 75.000 euro

2. - Minstens 9 vrachtwagens rijbewijs C

- Verhuisliften: minstens 1 met een minimale hoogte van 21 meter en minstens 1 die kan worden ingezet voor opdrachten met een beperkte doorgang (deur van 90 cm)

- Minstens 2 kleine bestelwagens rijbewijs B

Het transport van de leveringen dient op het grondgebied Gent te gebeuren met wagens met minstens een Euronorm 5 of beter (EEV, VI, CNG, elektrisch of hybride,…).

3. - Minstens 9 personeelsleden met een geldig C-rijbewijs conform de geldende wetgeving (vb. medische keuring, vakbekwaamheid indien nodig,…)

- Minstens 9 verhuizers met een P-kaart

- Minstens 1 personeelslid die de competenties heeft om een coördinerende rol op te nemen bij grotere verhuisprojecten (minimaal 3 jaar ervaring)

AFDELING: PROCEDURE

Deze iets langer dan gebruikelijke uitvoeringstermijn wordt gekozen om volgende redenen:

- Onze dienstverlener bouwt belangrijke kennis op over onze gebouwen, hun locatie, indeling en bereikbaarheid. Dit is zowel op financieel als op vlak van de tijd en organisatie een belangrijke investering voor de dienstverlener, maar ook voor onze interne diensten....(zie opdrachtdocumenten)

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-10-11 Plaatselijke tijd: 10:00 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 3

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

Raad Van State Wetenschapsstraat 33 Brussel (Etterbeek) 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-09-10