N. 199/2021 - 519702-2021 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

vrijdag 22 oktober 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 199/2021 - 519702-2021
Publicatiedatum:13/10/2021
Uiterste datum:08/11/2021
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Services de collecte des ordures ménagères
Aanbestedende overheid:
Gemeente Ichtegem

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
90511200
Beschrijving:
Ophalen van huisvuil.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Gemeente Ichtegem Stationsstraat 1 Ichtegem 8480 De heer Dimitri Decock Telefoon: +32 59341127 _hidden_@ichtegem.be www.ichtegem.be https://cloud.3p.eu/Downloads/1/932/6Q/2021 https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Ophalen van gewoon huisvuil, vervoeren en storten in het overslagstation van IVOO-Oostende.

TD/2021.39

zie II.2.4

Ichtegem en deelgemeenten Eernegem en Bekegem

Het ophalen van gewoon huisvuil, vervoeren en storten in het overslagstation van IVOO-Oostende.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Een passende bankverklaring.

2. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Lijst voornaamste leveringen.

2. Verklaring materieel en de technische uitrusting.

3. Jaarlijkse personeelsbezetting.

1. Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

2. Een verklaring die het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de dienstverlener zal beschikken voor de uitvoering van de diensten.

3. Een verklaring die de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de dienstverlener en de omvang van het kader weergeeft tijdens de laatste drie jaren.

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-11-08 Plaatselijke tijd: 10:00 De inschrijving moet geldig blijven tot 2022-03-08 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2021-11-08 Plaatselijke tijd: 10:00

Gemeentehuis Ichtegem, Raadzaal

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel (Etterbeek) 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-10-08


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Gemeente Ichtegem Stationsstraat 1 Ichtegem 8480 De heer Dimitri Decock Telefoon: +32 59341127 _hidden_@ichtegem.be www.ichtegem.be https://cloud.3p.eu/Downloads/1/932/6Q/2021 https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Ophalen van gewoon huisvuil, vervoeren en storten in het overslagstation van IVOO-Oostende.

TD/2021.39

zie II.2.4

Ichtegem en deelgemeenten Eernegem en Bekegem

Het ophalen van gewoon huisvuil, vervoeren en storten in het overslagstation van IVOO-Oostende.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Een passende bankverklaring.

2. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Lijst voornaamste leveringen.

2. Verklaring materieel en de technische uitrusting.

3. Jaarlijkse personeelsbezetting.

1. Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

2. Een verklaring die het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de dienstverlener zal beschikken voor de uitvoering van de diensten.

3. Een verklaring die de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de dienstverlener en de omvang van het kader weergeeft tijdens de laatste drie jaren.

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-11-08 Plaatselijke tijd: 10:00 De inschrijving moet geldig blijven tot 2022-03-08 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2021-11-08 Plaatselijke tijd: 10:00

Gemeentehuis Ichtegem, Raadzaal

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel (Etterbeek) 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-10-08