N. 199/2021 - 519712-2021 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

vrijdag 22 oktober 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 199/2021 - 519712-2021
Publicatiedatum:13/10/2021
Uiterste datum:08/11/2021
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Services de programmation et de conseil en logiciels
Aanbestedende overheid:
Departement Onderwijs en Vorming 0316.380.841_16735

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
48900000, 72200000
Beschrijving:
Diverse software en computersystemen.
Softwareprogrammering en -advies.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Departement Onderwijs en Vorming 0316.380.841_16735 Koning Albert II-laan 15 Brussel 1210 Anton Derks Telefoon: +32 25539593 _hidden_@ond.vlaanderen.be https://onderwijs.vlaanderen.be/departement-onderwijs-en-vorming https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=425045 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=425045 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Dep.+Onderwijs+en+Vorming-SBO%2F2021%2F04b-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Deze opdracht betreft een overeenkomst voor de afname onder de vorm van SaaS van een toetsplatform en een itembank bestemd voor de afname op grote schaal in Vlaanderen van Vlaamse Toetsen.

Dep. Onderwijs en Vorming-SBO/2021/05-F02_0

Zie opdrachtdocumenten

Zie opdrachtdocumenten

Gunningscriteria Einde 2025-12-31

Zie opdrachtdocumenten

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-11-08 Plaatselijke tijd: 12:00 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 4

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 http://www.raadvst-consetat.be/?page=contact&lang=nl Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-10-08


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Departement Onderwijs en Vorming 0316.380.841_16735 Koning Albert II-laan 15 Brussel 1210 Anton Derks Telefoon: +32 25539593 _hidden_@ond.vlaanderen.be https://onderwijs.vlaanderen.be/departement-onderwijs-en-vorming https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=425045 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=425045 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Dep.+Onderwijs+en+Vorming-SBO%2F2021%2F04b-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Deze opdracht betreft een overeenkomst voor de afname onder de vorm van SaaS van een toetsplatform en een itembank bestemd voor de afname op grote schaal in Vlaanderen van Vlaamse Toetsen.

Dep. Onderwijs en Vorming-SBO/2021/05-F02_0

Zie opdrachtdocumenten

Zie opdrachtdocumenten

Gunningscriteria Einde 2025-12-31

Zie opdrachtdocumenten

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-11-08 Plaatselijke tijd: 12:00 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 4

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 http://www.raadvst-consetat.be/?page=contact&lang=nl Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-10-08