N. 228/2021 - 600806-2021 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

zondag 28 november 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 228/2021 - 600806-2021
Publicatiedatum:24/11/2021
Uiterste datum:14/01/2022
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Gestion environnementale
Aanbestedende overheid:
Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Maritieme Toegang 0316.380.841_17200

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
90710000, 90713000, 90714000, 90714500, 98350000
Beschrijving:
Milieubeheer.
Adviesdiensten inzake milieuproblematiek.
Uitvoeren van milieuaudits.
Diensten voor milieukwaliteitscontrole.
Diensten voor stortplaats.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Maritieme Toegang 0316.380.841_17200 Thonetlaan 102, bus 2 Antwerpen 2050 Jurgen Suffis Telefoon: +32 471291362 _hidden_@mow.vlaanderen.be Fax: +32 32312062 www.maritiemetoegang.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=429500 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=429500 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Maritieme+Toegang-MT%2F02220-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Milieucoördinator en Stortplaatsdeskundige

Maritieme Toegang-MT/02220-F02_0

zie bestek

zie bestek

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

zie bestek

zie bestek

zie bestek

Klasse: N/A, Categorie: N/A

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-01-14 Plaatselijke tijd: 10:15 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 4 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2022-01-14 Plaatselijke tijd: 10:15

Openbaar

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 _hidden_@raadvanstate.be http://www.raadvanstate.be Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Maritieme Toegang Thonetlaan 102 bus 2 Antwerpen 2050 Kanselarij van de Voorzitter van de Vlaamse Regering Koolstraat 35 Brussel 1000 Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-11-19


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Maritieme Toegang 0316.380.841_17200 Thonetlaan 102, bus 2 Antwerpen 2050 Jurgen Suffis Telefoon: +32 471291362 _hidden_@mow.vlaanderen.be Fax: +32 32312062 www.maritiemetoegang.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=429500 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=429500 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Maritieme+Toegang-MT%2F02220-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Milieucoördinator en Stortplaatsdeskundige

Maritieme Toegang-MT/02220-F02_0

zie bestek

zie bestek

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

zie bestek

zie bestek

zie bestek

Klasse: N/A, Categorie: N/A

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-01-14 Plaatselijke tijd: 10:15 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 4 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2022-01-14 Plaatselijke tijd: 10:15

Openbaar

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 _hidden_@raadvanstate.be http://www.raadvanstate.be Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Maritieme Toegang Thonetlaan 102 bus 2 Antwerpen 2050 Kanselarij van de Voorzitter van de Vlaamse Regering Koolstraat 35 Brussel 1000 Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-11-19