N. 13/2022 - 030743-2022 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

zaterdag 28 mei 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 13/2022 - 030743-2022
Publicatiedatum:19/01/2022
Uiterste datum:14/02/2022
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Services financiers et d'assurance
Aanbestedende overheid:
skeyes 0206.048.091_26860

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
66000000
Beschrijving:
Financiële en verzekeringsdiensten.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

skeyes 0206.048.091_26860 Tervuursesteenweg, 303 Steenokkerzeel 1820 Telefoon: +32 22062046 _hidden_@skeyes.be www.skeyes.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=433946 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=433946 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Belgocontrol-OA+2613-F05

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Contrat-cadre pour la mise à disposition d'experts financiers pour la réalisation de projets stratégiques.

Belgocontrol-OA 2613-F05_0

Au moyen du present marché skeyes à l'intention de conclure un contrat-cadre avec deux adjudicataires pour la mise à disposition d'experts financiers pour la réalisation de projets stratégiques.

Steenokkerzeel

voir guide de sélection

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48

Le marché est reconductible une fois pour une période de 12 mois. La durée totale du marché peut donc être 5 ans.

voir guide de sélection

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

voir guide de sélection

voir guide de sélection

Classe: N/A, Catégorie: N/A

AFDELING: PROCEDURE

2 Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-02-14 Plaatselijke tijd: 13:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

voir guide de sélection

Conseil d'État rue de la Science 33 Bruxelles 1040 http://www.raadvst-consetat.be/?page=index&lang=nl Conseil d'État rue de la Science 33 Bruxelles 1040 http://www.raadvst-consetat.be/?page=index&lang=nl Conseil d'État rue de la Science 33 Bruxelles 1040 http://www.raadvst-consetat.be/?page=index&lang=nl Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-01-14


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

skeyes 0206.048.091_26860 Tervuursesteenweg, 303 Steenokkerzeel 1820 Telefoon: +32 22062046 _hidden_@skeyes.be www.skeyes.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=433946 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=433946 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Belgocontrol-OA+2613-F05

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Contrat-cadre pour la mise à disposition d'experts financiers pour la réalisation de projets stratégiques.

Belgocontrol-OA 2613-F05_0

Au moyen du present marché skeyes à l'intention de conclure un contrat-cadre avec deux adjudicataires pour la mise à disposition d'experts financiers pour la réalisation de projets stratégiques.

Steenokkerzeel

voir guide de sélection

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48

Le marché est reconductible une fois pour une période de 12 mois. La durée totale du marché peut donc être 5 ans.

voir guide de sélection

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

voir guide de sélection

voir guide de sélection

Classe: N/A, Catégorie: N/A

AFDELING: PROCEDURE

2 Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-02-14 Plaatselijke tijd: 13:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

voir guide de sélection

Conseil d'État rue de la Science 33 Bruxelles 1040 http://www.raadvst-consetat.be/?page=index&lang=nl Conseil d'État rue de la Science 33 Bruxelles 1040 http://www.raadvst-consetat.be/?page=index&lang=nl Conseil d'État rue de la Science 33 Bruxelles 1040 http://www.raadvst-consetat.be/?page=index&lang=nl Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-01-14

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

skeyes 0206.048.091_26860 Tervuursesteenweg, 303 Steenokkerzeel 1820 Telefoon: +32 22062046 _hidden_@skeyes.be www.skeyes.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=433946 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=433946 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Belgocontrol-OA+2613-F05

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Raamovereenkomst voor de terbeschikkingstelling van financiële experten voor de verwezenlijking van strategische projecten.

Belgocontrol-OA 2613-F05_0

skeyes heeft de intentie om middels onderhavige opdracht een raamovereenkomst te sluiten met twee opdrachtnemers voor de terbeschikkingstelling van financiële experten voor de verwezenlijking van strategische projecten.

Steenokkerzeel

zie selectieleidraad

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48

De opdracht kan één maal verlengd worden met een periode van 12 maanden. De totale duurtijd van de opdracht kan aldus 5 jaar bedragen.

zie selectieleidraad

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

zie selectieleidraad

zie selectieleidraad

Klasse: N/A, Categorie: N/A

AFDELING: PROCEDURE

2 Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-02-14 Plaatselijke tijd: 13:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

zie selectieleidraad

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 http://www.raadvst-consetat.be/?page=index&lang=nl Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 http://www.raadvst-consetat.be/?page=index&lang=nl Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 http://www.raadvst-consetat.be/?page=index&lang=nl Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-01-14