N. 16/2022 - 038816-2022 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

zaterdag 28 mei 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 16/2022 - 038816-2022 ( Ref: 307013-2021)
Publicatiedatum:24/01/2022
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Élagage des arbres et taille des haies
Aanbestedende overheid:
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant 0316.380.841_17464

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
45112200, 45232452, 45233200, 45233229, 77211300, 77211400, 77211500, 77310000, 77312000, 77312100, 77314100, 77315000, 77340000, 90500000, 90511000, 90511300, 90610000, 90640000, 90918000
Beschrijving:
Afgraven van grond.
Afwateringswerkzaamheden.
Diverse oppervlaktewerkzaamheden.
Onderhoud van bermen.
Rooien van bomen.
Vellen van bomen.
Onderhouden van bomen.
Beplanten en onderhouden van groengebieden.
Diensten voor het wieden van onkruid.
Onkruidverdelging.
Aanleggen van gazons.
Zaaiwerkzamheden.
Snoeien van bomen en heggen.
Diensten op het gebied van vuilnis en afval.
Diensten voor ophalen van vuilnis.
Diensten voor het verzamelen van straatafval.
Straatreinigings- en veegdiensten.
Diensten voor het reinigen en leeghalen van kolken.
Reinigen van vuilnisbakken.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant 0316.380.841_17464 Diestsepoort 6, bus 81 Leuven 3000 ID contracten aanbesteding Telefoon: +32 16665750 _hidden_@mow.vlaanderen.be http://wegenenverkeer.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=434581

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Groen- en netheidsonderhoud op de gewestwegen in de provincie Vlaams-Brabant: D214, Aarschot

AWV Vl-Br-WVB/OND/D214/2021/2-F03_1

Deze aanneming heeft tot doel om in de provincie Vlaams-Brabant langsheen de gewestwegen en hun aanhorigheden de berijdbaarheid en de veiligheid van de weggebruikers te verzekeren door de uitvoering van onderhouds- en herstellingswerkzaamheden aan het bestaande groenpatrimonium en de uitvoering van periodiek netheidsonderhoud.

De totale lengte van de te behandelen wegvakken is weergegeven in de gedetailleerde inventaris die gevoegd is bij dit bestek.

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1122124.22

Aarschot

De aanneming omvat hoofdzakelijk:

- Het uitvoeren van beheers- en onderhoudswerkzaamheden aan de bestaande grasbermen en beplanting (maaien van bermen, scheren van hagen, onderhoud van plantvakken, …).

- Het snoeien en vellen van lijnbomen langs de gewestwegen.

- Beperkte (her)aanplantingswerken en het onderhoud van deze aanplantingen gedurende de waarborgtermijn.

- Het oprapen en verwijderen van zwerfvuil.

- Het uitvoeren van netheidsonderhoudswerkzaamheden van de verhardingen van wegen en fietspaden (vegen van verhardingen, reinigen van vluchtheuvels en verhoogde verharde inrichtingen).

- Het reinigen van straatkolken, aquadrains en onderzoeksputten.

- Het ruimen van sloten.

- Het profileren van bermen door afgraving.

- Het herstellen van schadegevallen aan het groenpatrimonium (na ongevallen) en inzake netheidsonderhoud (sluikstortingen e.d.).

- Het uitvoeren van regiewerken (vb. na stormschade, …) voor zover deze werken niet kunnen worden vergoed volgens de overige posten van het borderel en geen aannemingslast zijn.

- Het plaatsen, instandhouden en verwijderen van alle reglementaire werfsignalisatie die nodig is voor de uitvoering van alle voormelde werken.

- Het verwijderen van alle afval dat afkomstig is van de uitgevoerde werkzaamheden volgens de bepalingen van dit bestek.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: kwaliteit / plan van aanpak Weging: 50 Prijs Weging: 50

Voor de uitvoeringstermijn wordt verwezen naar art. 147 van het bestek

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 117-307013 Opdracht nr.: WVB/OND/D214/2021/2 Perceel nr.: 1

Groen- en netheidsonderhoud op de gewestwegen in de provincie Vlaams-Brabant: D214, Aarschot

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2022-01-14 Aantal inschrijvingen: 5 5 Naam en adres van de contractant: Samenwerkende Organisatie van Gespecialiseerde Aannemers (SOGA) 0407034764 Havinkbeekstraat 3 Verrebroek 9130 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1122124.22

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Brussel Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-01-19


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant 0316.380.841_17464 Diestsepoort 6, bus 81 Leuven 3000 ID contracten aanbesteding Telefoon: +32 16665750 _hidden_@mow.vlaanderen.be http://wegenenverkeer.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=434581

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Groen- en netheidsonderhoud op de gewestwegen in de provincie Vlaams-Brabant: D214, Aarschot

AWV Vl-Br-WVB/OND/D214/2021/2-F03_1

Deze aanneming heeft tot doel om in de provincie Vlaams-Brabant langsheen de gewestwegen en hun aanhorigheden de berijdbaarheid en de veiligheid van de weggebruikers te verzekeren door de uitvoering van onderhouds- en herstellingswerkzaamheden aan het bestaande groenpatrimonium en de uitvoering van periodiek netheidsonderhoud.

De totale lengte van de te behandelen wegvakken is weergegeven in de gedetailleerde inventaris die gevoegd is bij dit bestek.

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1122124.22

Aarschot

De aanneming omvat hoofdzakelijk:

- Het uitvoeren van beheers- en onderhoudswerkzaamheden aan de bestaande grasbermen en beplanting (maaien van bermen, scheren van hagen, onderhoud van plantvakken, …).

- Het snoeien en vellen van lijnbomen langs de gewestwegen.

- Beperkte (her)aanplantingswerken en het onderhoud van deze aanplantingen gedurende de waarborgtermijn.

- Het oprapen en verwijderen van zwerfvuil.

- Het uitvoeren van netheidsonderhoudswerkzaamheden van de verhardingen van wegen en fietspaden (vegen van verhardingen, reinigen van vluchtheuvels en verhoogde verharde inrichtingen).

- Het reinigen van straatkolken, aquadrains en onderzoeksputten.

- Het ruimen van sloten.

- Het profileren van bermen door afgraving.

- Het herstellen van schadegevallen aan het groenpatrimonium (na ongevallen) en inzake netheidsonderhoud (sluikstortingen e.d.).

- Het uitvoeren van regiewerken (vb. na stormschade, …) voor zover deze werken niet kunnen worden vergoed volgens de overige posten van het borderel en geen aannemingslast zijn.

- Het plaatsen, instandhouden en verwijderen van alle reglementaire werfsignalisatie die nodig is voor de uitvoering van alle voormelde werken.

- Het verwijderen van alle afval dat afkomstig is van de uitgevoerde werkzaamheden volgens de bepalingen van dit bestek.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: kwaliteit / plan van aanpak Weging: 50 Prijs Weging: 50

Voor de uitvoeringstermijn wordt verwezen naar art. 147 van het bestek

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 117-307013 Opdracht nr.: WVB/OND/D214/2021/2 Perceel nr.: 1

Groen- en netheidsonderhoud op de gewestwegen in de provincie Vlaams-Brabant: D214, Aarschot

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2022-01-14 Aantal inschrijvingen: 5 5 Naam en adres van de contractant: Samenwerkende Organisatie van Gespecialiseerde Aannemers (SOGA) 0407034764 Havinkbeekstraat 3 Verrebroek 9130 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1122124.22

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Brussel Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-01-19