N. 119/2022 - 335862-2022 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

woensdag 6 juli 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 119/2022 - 335862-2022
Publicatiedatum:22/06/2022
Uiterste datum:17/08/2022
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Services d'études
Aanbestedende overheid:
AGSO Knokke-Heist

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
71311220, 79311000
Beschrijving:
Dienstverlening voor wegenbouwtechniek.
Uitvoeren van studies.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

AGSO Knokke-Heist 't Walletje 104/101 Knokke-Heist 8300 De heer Bruno Honorez Telefoon: +32 50442500 _hidden_@agsoknokke-heist.be www.agsoknokke-heist.be https://mijn.agsoknokke-heist.be/tenders https://eten.publicprocurement.be Stadsontwikkeling, Water, Afvalbeheer

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Studieopdracht riolerings-wegeniswerk Paulusstraat-Zevenkote-Graaf Jansdijk

AGSO/2022/WB-223

zie II.2.4

Knokke-Heist

De heraanleg van de betrokken straten kadert in een groter geheel waarbij de globale RWA-visie voor de afwatering van Knokke cruciaal is. De heraanleg van de betrokken straten haakt namelijk rechtstreeks in op het grotere Aquafin project waarbij de Zoutelaan, Elizabetlaan en het Oosthoekplein gesaneerd worden.

Een aantal betrokken straten haken ook in op het Masterplan Fiets van de gemeente Knokke-Heist waarbij ingezet wordt op het connecteren van de parallelle fietsverbindingen mits het realiseren van een N-Z verbinding langsheen de Graaf Jansdijk en de Paulusstraat. Deze assen liggen tevens op het recreatief fietsnetwerk.

De herinrichting betreft zowel de heraanleg van de bovenbouw als een vernieuwing van het rioleringsstelsel. De herinrichting moet sowieso gefaseerd verlopen, en geïntegreerd met het Aquafin project verlopen.

De studieopdracht wordt beschouwd als een totaalopdracht rond de herinrichting van het openbaar domein. Tot de opdracht behoren tevens de opmaak van een verlichtingsconcept en de implementatie ervan. De opmaak van het verlichtingsconcept gebeurt in nauw overleg met Fluvius.

Momenteel wordt de investeringskost geraamd op 5.560.000 euro, exclusief btw. Met dit budget wordt een duurzame herinrichting beoogd, waarbij de kwaliteitsdoelstellingen maximaal worden gerealiseerd. Met het budget moet met andere woorden een maximum aan resultaat worden geboekt.

Plaats van dienstverlening: Grondgebied Knokke-Heist, 8300 Knokke-Heist

Schematisch tracé:

De studie bestaat uit de opmaak van een haalbaarheidsstudie, de opmaak van een ontwerpstudie tot en met de opvolging van de aanbestedingsprocedure, de begeleiding van de uitvoering van de werken, de afkoppelingsstudie van de private percelen en de eventuele bijkomende studies gerelateerd aan de opdracht zoals uitvoerig beschreven in de technische voorschriften in dit bestek.

De opdracht is niet opgedeeld in loten, en integraal bestaat uit:

Infrastructuurstudie

• Haalbaarheidsstudie

• Ontwerpstudie tot en met opvolging van de aanbestedingsprocedure

• Begeleiding van de uitvoering der werken

Afkoppelingsstudie

• Opmaak afkoppelingsstudie

• Keuring private percelen

Aanvullende studies gerelateerd aan het project

• Studie grondinname

• Haalbaarheidsstudie nutsleidingen

• Diverse studies (TV; SOP; Archelogie…)

De opdrachtnemer dient een offerte in voor de volledige omvang van de opdracht.

De niet-uitvoering van één of meer voorwaardelijke gedeeltes geeft de opdrachtnemer geen recht op enige schadevergoeding, van welke aard dan ook.

De inschrijver houdt er in de prijszetting van zijn offerte rekening mee dat de algemene kosten en winst evenredig dienen te worden verdeeld over de verschillende deelopdrachten. De aanbesteder zal daar in haar prijsanalyse specifiek op toe zien.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Plan van aanpak Weging: 30 Kwaliteitscriterium Naam: Timing en communicatie Weging: 10 Kostencriterium Naam: Prijs Weging: 60 Looptijd in maanden 48

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Niet van toepassing.

1. Niet van toepassing.

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. * betreffende de infrastructuurstudie

2. * betreffende de taken voor de afkoppelingsstudie

3. * betreffende de taken voor het opmaken van de grondinname

4. * betreffende de taken voor het opmaken van het technisch verslag

5. * betreffende de taken voor het opmaken van de archeologienota

6. * betreffende de taken voor het opmaken van het sloopopvolgingsplan

1. - overzicht eigen personeel en middelen die kunnen ingezet worden voor het volbrengen van de opdracht.

- een nota nopens de technische hulpmiddelen die kunnen worden ingezet, zoals totaalstation, tekenpakketten, software, enz.

- portfolio’s van minimum 3 gelijksoortige en representatieve (zowel in concept als in omvang) dienstenopdrachten die gedurende de afgelopen 10 jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De diensten, die dienen geleverd te zijn tot en met de voorlopige oplevering, worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit afgeeft of medeondertekent of in het geval van diensten voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of, bij ontstentenis, eenvoudigweg door een verklaring van de opdrachtnemer.

2.

- bekwaamheids- en kwalificatieattesten van de aangestelde afkoppelingsdeskundige en -keurder

- referenties gelijkaardige opdrachten tijdens de laatste 3 jaar

3. - bekwaamheids- en kwalificatieattesten van de aangestelde beëdigd landmeter

- referenties gelijkaardige opdrachten tijdens de laatste 3 jaar

4. - bekwaamheids- en kwalificatieattesten van de aangestelde erkend bodemsaneringsdeskundige type II

- referenties gelijkaardige opdrachten tijdens de laatste 3 jaar

5.

- bekwaamheids- en kwalificatieattesten van de aangestelde erkende archeoloog

- referenties gelijkaardige opdrachten tijdens de laatste 3 jaar

6. - bekwaamheids- en kwalificatieattesten van de aangestelde erkende Tracimatdeskundige

- referenties gelijkaardige opdrachten tijdens het laatste jaar

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-08-17 Plaatselijke tijd: 10:00 De inschrijving moet geldig blijven tot 2022-12-15 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2022-08-17 Plaatselijke tijd: 10:00

Bedrijvencentrum 't Walletje

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

Raad van State nvt Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-06-17


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

AGSO Knokke-Heist 't Walletje 104/101 Knokke-Heist 8300 De heer Bruno Honorez Telefoon: +32 50442500 _hidden_@agsoknokke-heist.be www.agsoknokke-heist.be https://mijn.agsoknokke-heist.be/tenders https://eten.publicprocurement.be Stadsontwikkeling, Water, Afvalbeheer

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Studieopdracht riolerings-wegeniswerk Paulusstraat-Zevenkote-Graaf Jansdijk

AGSO/2022/WB-223

zie II.2.4

Knokke-Heist

De heraanleg van de betrokken straten kadert in een groter geheel waarbij de globale RWA-visie voor de afwatering van Knokke cruciaal is. De heraanleg van de betrokken straten haakt namelijk rechtstreeks in op het grotere Aquafin project waarbij de Zoutelaan, Elizabetlaan en het Oosthoekplein gesaneerd worden.

Een aantal betrokken straten haken ook in op het Masterplan Fiets van de gemeente Knokke-Heist waarbij ingezet wordt op het connecteren van de parallelle fietsverbindingen mits het realiseren van een N-Z verbinding langsheen de Graaf Jansdijk en de Paulusstraat. Deze assen liggen tevens op het recreatief fietsnetwerk.

De herinrichting betreft zowel de heraanleg van de bovenbouw als een vernieuwing van het rioleringsstelsel. De herinrichting moet sowieso gefaseerd verlopen, en geïntegreerd met het Aquafin project verlopen.

De studieopdracht wordt beschouwd als een totaalopdracht rond de herinrichting van het openbaar domein. Tot de opdracht behoren tevens de opmaak van een verlichtingsconcept en de implementatie ervan. De opmaak van het verlichtingsconcept gebeurt in nauw overleg met Fluvius.

Momenteel wordt de investeringskost geraamd op 5.560.000 euro, exclusief btw. Met dit budget wordt een duurzame herinrichting beoogd, waarbij de kwaliteitsdoelstellingen maximaal worden gerealiseerd. Met het budget moet met andere woorden een maximum aan resultaat worden geboekt.

Plaats van dienstverlening: Grondgebied Knokke-Heist, 8300 Knokke-Heist

Schematisch tracé:

De studie bestaat uit de opmaak van een haalbaarheidsstudie, de opmaak van een ontwerpstudie tot en met de opvolging van de aanbestedingsprocedure, de begeleiding van de uitvoering van de werken, de afkoppelingsstudie van de private percelen en de eventuele bijkomende studies gerelateerd aan de opdracht zoals uitvoerig beschreven in de technische voorschriften in dit bestek.

De opdracht is niet opgedeeld in loten, en integraal bestaat uit:

Infrastructuurstudie

• Haalbaarheidsstudie

• Ontwerpstudie tot en met opvolging van de aanbestedingsprocedure

• Begeleiding van de uitvoering der werken

Afkoppelingsstudie

• Opmaak afkoppelingsstudie

• Keuring private percelen

Aanvullende studies gerelateerd aan het project

• Studie grondinname

• Haalbaarheidsstudie nutsleidingen

• Diverse studies (TV; SOP; Archelogie…)

De opdrachtnemer dient een offerte in voor de volledige omvang van de opdracht.

De niet-uitvoering van één of meer voorwaardelijke gedeeltes geeft de opdrachtnemer geen recht op enige schadevergoeding, van welke aard dan ook.

De inschrijver houdt er in de prijszetting van zijn offerte rekening mee dat de algemene kosten en winst evenredig dienen te worden verdeeld over de verschillende deelopdrachten. De aanbesteder zal daar in haar prijsanalyse specifiek op toe zien.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Plan van aanpak Weging: 30 Kwaliteitscriterium Naam: Timing en communicatie Weging: 10 Kostencriterium Naam: Prijs Weging: 60 Looptijd in maanden 48

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Niet van toepassing.

1. Niet van toepassing.

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. * betreffende de infrastructuurstudie

2. * betreffende de taken voor de afkoppelingsstudie

3. * betreffende de taken voor het opmaken van de grondinname

4. * betreffende de taken voor het opmaken van het technisch verslag

5. * betreffende de taken voor het opmaken van de archeologienota

6. * betreffende de taken voor het opmaken van het sloopopvolgingsplan

1. - overzicht eigen personeel en middelen die kunnen ingezet worden voor het volbrengen van de opdracht.

- een nota nopens de technische hulpmiddelen die kunnen worden ingezet, zoals totaalstation, tekenpakketten, software, enz.

- portfolio’s van minimum 3 gelijksoortige en representatieve (zowel in concept als in omvang) dienstenopdrachten die gedurende de afgelopen 10 jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De diensten, die dienen geleverd te zijn tot en met de voorlopige oplevering, worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit afgeeft of medeondertekent of in het geval van diensten voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of, bij ontstentenis, eenvoudigweg door een verklaring van de opdrachtnemer.

2.

- bekwaamheids- en kwalificatieattesten van de aangestelde afkoppelingsdeskundige en -keurder

- referenties gelijkaardige opdrachten tijdens de laatste 3 jaar

3. - bekwaamheids- en kwalificatieattesten van de aangestelde beëdigd landmeter

- referenties gelijkaardige opdrachten tijdens de laatste 3 jaar

4. - bekwaamheids- en kwalificatieattesten van de aangestelde erkend bodemsaneringsdeskundige type II

- referenties gelijkaardige opdrachten tijdens de laatste 3 jaar

5.

- bekwaamheids- en kwalificatieattesten van de aangestelde erkende archeoloog

- referenties gelijkaardige opdrachten tijdens de laatste 3 jaar

6. - bekwaamheids- en kwalificatieattesten van de aangestelde erkende Tracimatdeskundige

- referenties gelijkaardige opdrachten tijdens het laatste jaar

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-08-17 Plaatselijke tijd: 10:00 De inschrijving moet geldig blijven tot 2022-12-15 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2022-08-17 Plaatselijke tijd: 10:00

Bedrijvencentrum 't Walletje

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

Raad van State nvt Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-06-17