N. 119/2022 - 336703-2022 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

woensdag 6 juli 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 119/2022 - 336703-2022 ( Ref: 187802-2022)
Publicatiedatum:22/06/2022
Uiterste datum:
 
Type:Aanvullende inlichtingen
Land:BE
Onderwerp:
Services de gestion publicitaire
Aanbestedende overheid:
SNCB-Stations Commercialisation 0203.430.576_601829

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
79341200
Beschrijving:
Diensten voor reclamebeheer.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

SNCB-Stations Commercialisation 0203.430.576_601829 Rue de France 91 Bruxelles 1070 Emmanuel Thiry _hidden_@belgiantrain.be http://www.nmbs.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=442400

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Demande de propositions pour l’attribution d’une concession et d’une sous-concession domaniales pour l’exploitation de l’activité publicitaire sur le domaine ferroviaire belge à l’extérieur des gares.

ST.3-CM029PA2022 - 0009103-F24_1

Dans le but de concéder l’exploitation de l’activité publicitaire sur le Domaine ferroviaire belge à l’extérieur des gares, la SNCB a décidé de faire un appel volontaire au marché.

L’exploitation de la publicité sur le domaine ferroviaire à l’extérieur des gares concerne tant le Domaine d’Infrabel que celui de la SNCB. Dans ce contexte, Infrabel accordera une concession domaniale à la SNCB (et à sa filiale exclusive Publifer) portant sur les panneaux publicitaires situés sur le Domaine d’Infrabel, allant du 1er juin 2022 au 31 mai 2024. Cela permet à la SNCB d’organiser une mise en concurrence pour l’exploitation des panneaux publicitaires sur le Domaine d’Infrabel et le Domaine de la SNCB. Dès que le Candidat ayant remis la meilleure offre sera désigné pour chacun des Lots, la SNCB et Publifer lui sous-concessionneront la concession qu’Infrabel a accordée à la SNCB et Publifer pour l’exploitation des panneaux publicitaires du Lot concerné situés sur le Domaine d’Infrabel. La SNCB et Publifer accorderont également au Concessionnaire une concession domaniale pour l’exploitation des panneaux publicitaires du Lot concerné situés sur le Domaine de la SNCB. Dès lors, le Candidat désigné exploitera l’ensemble des panneaux publicitaires du Lot pour lequel il aura remis la meilleure offre et ce, sur le Domaine de la SNCB et le Domaine d’Infrabel.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-06-18 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 070-187802

220617_Note e-tendering prolongeant le délai pour remettre une offre lianteTekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

SNCB-Stations Commercialisation 0203.430.576_601829 Rue de France 91 Bruxelles 1070 Emmanuel Thiry _hidden_@belgiantrain.be http://www.nmbs.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=442400

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Demande de propositions pour l’attribution d’une concession et d’une sous-concession domaniales pour l’exploitation de l’activité publicitaire sur le domaine ferroviaire belge à l’extérieur des gares.

ST.3-CM029PA2022 - 0009103-F24_1

Dans le but de concéder l’exploitation de l’activité publicitaire sur le Domaine ferroviaire belge à l’extérieur des gares, la SNCB a décidé de faire un appel volontaire au marché.

L’exploitation de la publicité sur le domaine ferroviaire à l’extérieur des gares concerne tant le Domaine d’Infrabel que celui de la SNCB. Dans ce contexte, Infrabel accordera une concession domaniale à la SNCB (et à sa filiale exclusive Publifer) portant sur les panneaux publicitaires situés sur le Domaine d’Infrabel, allant du 1er juin 2022 au 31 mai 2024. Cela permet à la SNCB d’organiser une mise en concurrence pour l’exploitation des panneaux publicitaires sur le Domaine d’Infrabel et le Domaine de la SNCB. Dès que le Candidat ayant remis la meilleure offre sera désigné pour chacun des Lots, la SNCB et Publifer lui sous-concessionneront la concession qu’Infrabel a accordée à la SNCB et Publifer pour l’exploitation des panneaux publicitaires du Lot concerné situés sur le Domaine d’Infrabel. La SNCB et Publifer accorderont également au Concessionnaire une concession domaniale pour l’exploitation des panneaux publicitaires du Lot concerné situés sur le Domaine de la SNCB. Dès lors, le Candidat désigné exploitera l’ensemble des panneaux publicitaires du Lot pour lequel il aura remis la meilleure offre et ce, sur le Domaine de la SNCB et le Domaine d’Infrabel.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-06-18 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 070-187802

220617_Note e-tendering prolongeant le délai pour remettre une offre liante


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

NMBS-Stations Commercialisation 0203.430.576_601829 Frankrijkstraat 91 Brussel 1070 Emmanuel Thiry _hidden_@belgiantrain.be http://www.nmbs.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=442400

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Verzoek om voorstellen voor de verwerving van een domeinconcessie en een subconcessie voor de exploitatie van reclameactiviteiten op het Belgische spoorwegdomein buiten de stations.

ST.3-CM029PA2022 - 0009103-F24_1

Met het oog op de toekenning van de exploitatie van reclameactiviteiten op het Belgische spoorwegdomein buiten de stations, heeft de NMBS besloten om een vrijwillig beroep te doen op de markt.

De exploitatie van reclameactiviteiten op het spoorwegdomein buiten de stations treft zowel Infrabel als de NMBS. In dit kader, zal Infrabel een domeinconcessie toekennen aan de NMBS (en haar exclusieve dochteronderneming Publifer) op de reclamepanelen die zich op het Domein van Infrabel bevinden, van 1 juni 2022 tot 31 mei 2024.

Zodra de Kandidaat die het beste voorstel heeft uitgebracht voor elk van de Loten is aangewezen, zullen de NMBS en Publifer aan hem de Concessie die Infrabel aan de NMBS en Publifer heeft verleend voor de exploitatie van de reclamepanelen van het betrokken Lot die zich op het Domein van Infrabel bevinden, in Sub-concessie geven. De NMBS en Publifer zullen de Concessiehouder tevens een Domeinconcessie verlenen voor de exploitatie van de reclamepanelen van het betrokken Lot gelegen op het NMBS-Domein. De succesvolle Kandidaat zal dus alle reclamepanelen van het Lot waarvoor hij het beste voorstel heeft uitgebracht, op het Domein van de NMBS en het Domein van Infrabel exploiteren.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-06-18 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 070-187802

220617_Nota e-tendering_Verlenging termijn indiening bindend voorstel