N. 226/2022 - 651659-2022 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

woensdag 7 december 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 226/2022 - 651659-2022
Publicatiedatum:23/11/2022
Uiterste datum:20/12/2022
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Système d'automatisation
Aanbestedende overheid:
VZW Werken Glorieux Ondernemingsnr.: 0424.380.938

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
33000000, 48921000
Beschrijving:
Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging.
Automatiseringssysteem.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

VZW Werken Glorieux Ondernemingsnr.: 0424.380.938 Glorieuxlaan 55 Ronse 9600 Mevrouw Lies De Bock Telefoon: +32 55233638 _hidden_@azglorieux.be Fax: +32 55233022 www.werken-glorieux.be https://cloud.3p.eu/Downloads/1/74/U7/2022 https://eten.publicprocurement.be Ziekenhuis

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Aankoop van toestel(len) en software voor de automatisatie van de medicatiedistributie in de ziekenhuisapotheek

AZ/K8300/2023/1

zie II.2.4

AZ Glorieux Apotheek, Glorieuxlaan 55 te 9600 Ronse

Az Glorieux wenst de medicatieopslag en -distributie binnen de huidige apotheek te optimaliseren en te automatiseren, met als doel:

- Hogere patiëntveiligheid door het uitsluiten van fouten in het medicatiedistributieproces

(bijvoorbeeld fouten bij het wegleggen en de picking van medicatie in de apotheek);

- Volledige traceerbaarheid van medicatie, van bij de inslag tot aan de aflevering.

Hierbij dient voldaan te zijn aan alle huidige en momenteel gekende wettelijke vereisten.

(bijvoorbeeld FMD, MDR…);

- Hogere servicegraad door het optimaal inzetten van het apotheekpersoneel binnen een

efficiënte, gestandaardiseerde procesflow.

De aangeboden toestel(len) en software voor de automatisatie in de ziekenhuisapotheek dienen in de toekomst implementeerbaar te zijn in de verdere automatisatie van de ziekenhuisbrede medicatiedistributie (afdelingen).

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Kwaliteit Weging: 40 Kwaliteitscriterium Naam: Dienstverlening Weging: 20 Kostencriterium Naam: Prijs Weging: 40 Aanvang 2023-10-02 3

Vereiste opties (Zal vermeld worden in Bestek Fase 2.)

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

* * Voor Belgische Inschrijvers zijn volgende documenten beschikbaar via elektronische weg en vraagt

de aanbesteder zelf deze inlichtingen op:

- Het attest van aangifte en van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen van de RSZ;

- Het attest van BTW-plichtigheid (FOD Financiën);

- De juridische situatie (niet-faillissement of soortgelijke situatie) bij de KBO;

- Het attest fiscale schulden (FOD Financiën).

Niet-Belgische Inschrijvers staan zelf in om de overeenstemmende bewijsstukken te bezorgen.

* * Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:

- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude, terrorisme

of witwassen;

- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;

- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke

reorganisatie aanhangig is tegen hem;

- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Document uitgaande van erkend accountingkantoor of revisor met vermelding van Z-score (Altman) van de aanbiedende partij.

Berekeningswijze in geval private onderneming:

0,717 x Werkkapitaal / Totale bezittingen +

0,847 x Totaal van ingehouden winsten / Totale bezittingen +

3,107 x Winst voor belastingen en interest / Totale bezittingen +

0,420 x Boekwaarde van de bezittingen / Boekwaarde van de schulden +

0,998 x Omzet / Totale bezittingen.

De score dient hoger te zijn dan 1,8 en bevestigd te worden door boekhouder of revisor, met vermelding van naam en erkenningsnummer.

Wanneer de score lager is,

• is een expliciete verklaring van de revisor vereist waarbij uitgelegd wordt waarom de score lager ligt en waarom dit geen probleem vormt voor de uitvoering van deze opdracht.

• In voorkomend geval dient de revisor ieder jaar bij het neerleggen van de jaarrekening een update van deze verklaring te geven

• én zal de aanbieder toch een borg van 5% stellen gedurende de looptijd van de overeenkomst.

De Aanbestedende Overheid heeft, bij vaststelling van een lagere score dan 1,8 tijdens de looptijd van het contract, steeds de mogelijkheid de overeenkomst kosteloos en met een nader af te spreken einddatum te verbreken en dit zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.”

Daarenboven kan de aanbestedende overheid de kandidaat uitsluiten indien zij van oordeel is dat de financiële situatie van de kandidaat een risico vormt voor de uitvoering van de opdracht. Hierbij zal door de aanbestedende overheid aangegeven worden waarom de score of de aangeleverde bijkomende motivatie van het boekhoudkantoor niet voldoet.

2. De inschrijver moet een verklaring indienen met betrekking tot de totale omzet én de omzet betreffende de leveringen waarover de opdracht gaat, over de laatste drie boekjaren.

1. Uit de behaalde score moet een gezonde financiële toestand blijken. Deze score dient hoger te zijn dan 1,8 of dient gemotiveerd te worden door een erkend boekhoudkantoor en daarenboven dient de motivatie na analyse door de aanbestedende overheid aanvaard te worden.

2. Vereiste minimale totale jaaromzet van de inschrijver, gerelateerd aan deze productgroep, over de laatste 3 boekjaren: EUR 600.000.

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Een lijst van 3 vergelijkbare opdrachten uitgevoerd in de BeNeLux (minstens 1 in België) tijdens de laatste drie beschikbare jaren die voorafgaan aan de uitvoering van de opdracht.

1. Drie vergelijkbare opdrachten, vergezeld van een attest van goede uitvoering van de opdrachtgever

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-12-20 Plaatselijke tijd: 10:00 Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden: 2023-01-31 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 6

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

Rechtbank Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde Bourgondiëstraat 5 Oudenaarde 9700 Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-11-18


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

VZW Werken Glorieux Ondernemingsnr.: 0424.380.938 Glorieuxlaan 55 Ronse 9600 Mevrouw Lies De Bock Telefoon: +32 55233638 _hidden_@azglorieux.be Fax: +32 55233022 www.werken-glorieux.be https://cloud.3p.eu/Downloads/1/74/U7/2022 https://eten.publicprocurement.be Ziekenhuis

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Aankoop van toestel(len) en software voor de automatisatie van de medicatiedistributie in de ziekenhuisapotheek

AZ/K8300/2023/1

zie II.2.4

AZ Glorieux Apotheek, Glorieuxlaan 55 te 9600 Ronse

Az Glorieux wenst de medicatieopslag en -distributie binnen de huidige apotheek te optimaliseren en te automatiseren, met als doel:

- Hogere patiëntveiligheid door het uitsluiten van fouten in het medicatiedistributieproces

(bijvoorbeeld fouten bij het wegleggen en de picking van medicatie in de apotheek);

- Volledige traceerbaarheid van medicatie, van bij de inslag tot aan de aflevering.

Hierbij dient voldaan te zijn aan alle huidige en momenteel gekende wettelijke vereisten.

(bijvoorbeeld FMD, MDR…);

- Hogere servicegraad door het optimaal inzetten van het apotheekpersoneel binnen een

efficiënte, gestandaardiseerde procesflow.

De aangeboden toestel(len) en software voor de automatisatie in de ziekenhuisapotheek dienen in de toekomst implementeerbaar te zijn in de verdere automatisatie van de ziekenhuisbrede medicatiedistributie (afdelingen).

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Kwaliteit Weging: 40 Kwaliteitscriterium Naam: Dienstverlening Weging: 20 Kostencriterium Naam: Prijs Weging: 40 Aanvang 2023-10-02 3

Vereiste opties (Zal vermeld worden in Bestek Fase 2.)

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

* * Voor Belgische Inschrijvers zijn volgende documenten beschikbaar via elektronische weg en vraagt

de aanbesteder zelf deze inlichtingen op:

- Het attest van aangifte en van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen van de RSZ;

- Het attest van BTW-plichtigheid (FOD Financiën);

- De juridische situatie (niet-faillissement of soortgelijke situatie) bij de KBO;

- Het attest fiscale schulden (FOD Financiën).

Niet-Belgische Inschrijvers staan zelf in om de overeenstemmende bewijsstukken te bezorgen.

* * Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:

- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude, terrorisme

of witwassen;

- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;

- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke

reorganisatie aanhangig is tegen hem;

- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Document uitgaande van erkend accountingkantoor of revisor met vermelding van Z-score (Altman) van de aanbiedende partij.

Berekeningswijze in geval private onderneming:

0,717 x Werkkapitaal / Totale bezittingen +

0,847 x Totaal van ingehouden winsten / Totale bezittingen +

3,107 x Winst voor belastingen en interest / Totale bezittingen +

0,420 x Boekwaarde van de bezittingen / Boekwaarde van de schulden +

0,998 x Omzet / Totale bezittingen.

De score dient hoger te zijn dan 1,8 en bevestigd te worden door boekhouder of revisor, met vermelding van naam en erkenningsnummer.

Wanneer de score lager is,

• is een expliciete verklaring van de revisor vereist waarbij uitgelegd wordt waarom de score lager ligt en waarom dit geen probleem vormt voor de uitvoering van deze opdracht.

• In voorkomend geval dient de revisor ieder jaar bij het neerleggen van de jaarrekening een update van deze verklaring te geven

• én zal de aanbieder toch een borg van 5% stellen gedurende de looptijd van de overeenkomst.

De Aanbestedende Overheid heeft, bij vaststelling van een lagere score dan 1,8 tijdens de looptijd van het contract, steeds de mogelijkheid de overeenkomst kosteloos en met een nader af te spreken einddatum te verbreken en dit zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.”

Daarenboven kan de aanbestedende overheid de kandidaat uitsluiten indien zij van oordeel is dat de financiële situatie van de kandidaat een risico vormt voor de uitvoering van de opdracht. Hierbij zal door de aanbestedende overheid aangegeven worden waarom de score of de aangeleverde bijkomende motivatie van het boekhoudkantoor niet voldoet.

2. De inschrijver moet een verklaring indienen met betrekking tot de totale omzet én de omzet betreffende de leveringen waarover de opdracht gaat, over de laatste drie boekjaren.

1. Uit de behaalde score moet een gezonde financiële toestand blijken. Deze score dient hoger te zijn dan 1,8 of dient gemotiveerd te worden door een erkend boekhoudkantoor en daarenboven dient de motivatie na analyse door de aanbestedende overheid aanvaard te worden.

2. Vereiste minimale totale jaaromzet van de inschrijver, gerelateerd aan deze productgroep, over de laatste 3 boekjaren: EUR 600.000.

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Een lijst van 3 vergelijkbare opdrachten uitgevoerd in de BeNeLux (minstens 1 in België) tijdens de laatste drie beschikbare jaren die voorafgaan aan de uitvoering van de opdracht.

1. Drie vergelijkbare opdrachten, vergezeld van een attest van goede uitvoering van de opdrachtgever

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-12-20 Plaatselijke tijd: 10:00 Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden: 2023-01-31 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 6

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

Rechtbank Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde Bourgondiëstraat 5 Oudenaarde 9700 Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-11-18