N. 17/2023 - 047377-2023 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

woensdag 8 februari 2023
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 17/2023 - 047377-2023
Publicatiedatum:24/01/2023
Uiterste datum:23/02/2023
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Services d'assurance médicale
Aanbestedende overheid:
Universitair Ziekenhuis Gent BE0232.987.862

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
66510000, 66512200, 66512220
Beschrijving:
Verzekeringsdiensten.
Ziektekostenverzekeringen.
Medische verzekeringen.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Universitair Ziekenhuis Gent BE0232.987.862 Corneel Heymanslaan 10 Gent 9000 Mevrouw Sophie Sieben Telefoon: +32 93320080 _hidden_@uzgent.be www.uzgent.be https://cloud.3p.eu/Downloads/1/3389/UJ/2022 https://eten.publicprocurement.be Universitair ziekenhuis

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Raamovereenkomst voor het afsluiten van de collectieve hospitalisatieverzekering van het UZ Gent

MPMO/AVE/SSI/D34220364

zie II.2.4

Geraamde totale waarde: 5272593.48

CAMPUS UZ GENT, Corneel Heymanslaan 10 te 9000 Gent

Deze opdracht betreft het voor het afsluiten van de collectieve hospitalisatieverzekering voor het personeel, de artsen en statutaire personeelsleden om medische redenen op pensioen gesteld tot de leeftijd van 67 jaar van het UZ Gent, zowel voor hoofd- als nevenverzekerden. Op heden zijn ongeveer 11.500 verzekerden aangesloten bij de hospitalisatieverzekering. Daarvan zijn 7.650 hoofverzekerden (voor rekening van het UZ). Het resterende aantal betreft nevenverzekerden waarvan de premie door de hoofdverzekerde zelf wordt betaald. Er worden jaarlijks gemiddeld meer dan 4.500 schadegevallen behandeld.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 72 3

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

De kandidaat voegt zijn FSMA-attest toe: dit is een erkenning om, volgens de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, dergelijke verzekeringen aan te bieden.

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Verklaring betreffende de gemiddelde totale jaaromzet van de onderneming over de laatste drie boekjaren.

1. De gemiddelde totale jaaromzet over de laatste 3 boekjaren i.k.v. hospitalisatieverzekeringen (2019-2020-2021) bedraagt minstens 3.000.000 EUR.

De kandidaat toont dit aan door een verklaring op eer.

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Een lijst van de voornaamste diensten waarop de opdracht betrekking heeft die hij gedurende de afgelopen 3 jaar heeft verricht.

1. De lijst bestaat uit minimum 2 referenties van een gelijkaardige opdracht (hospitalisatieverzekering voor een organisatie met gelijkaardige dekking en complexiteit met min. 4000 aangesloten verzekerden).

De opgegeven referenties bestaan minimaal uit de volgende:

- min. één referentie betreft een hospitalisatieverzekering voor een grote organisatie (min. 10 000 aangesloten verzekerden (zowel hoofd- als nevenverzekerden))

- min. één referentie betreft een hospitalisatieverzekering waarin nevenverzekerden zijn aangesloten die zelf hun bijdrage betalen (verloopt niet via de organisatie)

- min. één referentie betreft een hospitalisatieverzekering waarin minstens 2000 schadegevallen op jaarbasis worden behandeld en afgewerkt

Bovenstaande vereiste referenties mogen overlappen, bv. één referentie met min. 10 000 aangesloten verzekerden waarin minstens 2000 schadegevallen per jaar worden behandeld.

Opdrachten voor UZ Gent kunnen niet ingediend worden als referentie.

Ter staving van de referenties moet de kandidaat de sjablonen in bijlage C volledig en correct invullen en indienen bij zijn aanvraag tot deelneming.

AFDELING: PROCEDURE

Deze overheidsopdracht heeft als voorwerp het afsluiten van de collectieve hospitalisatieverzekering van het UZ Gent.. De overgang van verzekeraar voor de totale collectiviteit van hoofd- en nevenverzekerden is een complexe administratieve oefening teneinde de continuïteit in dekking en premie te blijven waarborgen voor alle aangeslotenen. Zowel voor de huidige al...(zie opdrachtdocumenten)

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2023-02-23 Plaatselijke tijd: 11:00 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 6

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

Raad Van State Wetenschapstraat 33 Brussel 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-01-19


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Universitair Ziekenhuis Gent BE0232.987.862 Corneel Heymanslaan 10 Gent 9000 Mevrouw Sophie Sieben Telefoon: +32 93320080 _hidden_@uzgent.be www.uzgent.be https://cloud.3p.eu/Downloads/1/3389/UJ/2022 https://eten.publicprocurement.be Universitair ziekenhuis

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Raamovereenkomst voor het afsluiten van de collectieve hospitalisatieverzekering van het UZ Gent

MPMO/AVE/SSI/D34220364

zie II.2.4

Geraamde totale waarde: 5272593.48

CAMPUS UZ GENT, Corneel Heymanslaan 10 te 9000 Gent

Deze opdracht betreft het voor het afsluiten van de collectieve hospitalisatieverzekering voor het personeel, de artsen en statutaire personeelsleden om medische redenen op pensioen gesteld tot de leeftijd van 67 jaar van het UZ Gent, zowel voor hoofd- als nevenverzekerden. Op heden zijn ongeveer 11.500 verzekerden aangesloten bij de hospitalisatieverzekering. Daarvan zijn 7.650 hoofverzekerden (voor rekening van het UZ). Het resterende aantal betreft nevenverzekerden waarvan de premie door de hoofdverzekerde zelf wordt betaald. Er worden jaarlijks gemiddeld meer dan 4.500 schadegevallen behandeld.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 72 3

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

De kandidaat voegt zijn FSMA-attest toe: dit is een erkenning om, volgens de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, dergelijke verzekeringen aan te bieden.

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Verklaring betreffende de gemiddelde totale jaaromzet van de onderneming over de laatste drie boekjaren.

1. De gemiddelde totale jaaromzet over de laatste 3 boekjaren i.k.v. hospitalisatieverzekeringen (2019-2020-2021) bedraagt minstens 3.000.000 EUR.

De kandidaat toont dit aan door een verklaring op eer.

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Een lijst van de voornaamste diensten waarop de opdracht betrekking heeft die hij gedurende de afgelopen 3 jaar heeft verricht.

1. De lijst bestaat uit minimum 2 referenties van een gelijkaardige opdracht (hospitalisatieverzekering voor een organisatie met gelijkaardige dekking en complexiteit met min. 4000 aangesloten verzekerden).

De opgegeven referenties bestaan minimaal uit de volgende:

- min. één referentie betreft een hospitalisatieverzekering voor een grote organisatie (min. 10 000 aangesloten verzekerden (zowel hoofd- als nevenverzekerden))

- min. één referentie betreft een hospitalisatieverzekering waarin nevenverzekerden zijn aangesloten die zelf hun bijdrage betalen (verloopt niet via de organisatie)

- min. één referentie betreft een hospitalisatieverzekering waarin minstens 2000 schadegevallen op jaarbasis worden behandeld en afgewerkt

Bovenstaande vereiste referenties mogen overlappen, bv. één referentie met min. 10 000 aangesloten verzekerden waarin minstens 2000 schadegevallen per jaar worden behandeld.

Opdrachten voor UZ Gent kunnen niet ingediend worden als referentie.

Ter staving van de referenties moet de kandidaat de sjablonen in bijlage C volledig en correct invullen en indienen bij zijn aanvraag tot deelneming.

AFDELING: PROCEDURE

Deze overheidsopdracht heeft als voorwerp het afsluiten van de collectieve hospitalisatieverzekering van het UZ Gent.. De overgang van verzekeraar voor de totale collectiviteit van hoofd- en nevenverzekerden is een complexe administratieve oefening teneinde de continuïteit in dekking en premie te blijven waarborgen voor alle aangeslotenen. Zowel voor de huidige al...(zie opdrachtdocumenten)

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2023-02-23 Plaatselijke tijd: 11:00 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 6

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

Raad Van State Wetenschapstraat 33 Brussel 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-01-19