N. 55/2023 - 164073-2023 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

maandag 27 maart 2023
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 55/2023 - 164073-2023
Publicatiedatum:17/03/2023
Uiterste datum:17/04/2023
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Lancettes à saigner
Aanbestedende overheid:
EMMAUS VZW BE 411.515.075

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
33141900
Beschrijving:
Bloedlancetten.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

EMMAUS VZW BE 411.515.075 Edgard Tinellaan 1c Mechelen 2800 Mevrouw Anoek Leunis Telefoon: +32 471805638 _hidden_@emmaus.be Fax: +32 15446710 http://www.emmaus.be/ https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1009/TF/2023 https://eten.publicprocurement.be Gezondheid en welzijnszorg

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Glucosemeters met bijhorende strips, prikpennen en lancetten

APO 2023/05

zie II.2.4

Geraamde totale waarde: 1404958.67

Glucosemeters met bijhorende strips, prikpennen en lancetten

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Kwaliteit (technische kwaliteit en gebruikersbeoordeling) Weging: 40 Kostencriterium Naam: Prijs Weging: 60 Looptijd in maanden 72

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. zie bestek

1. zie bestek

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. zie bestek

1. zie bestek

AFDELING: PROCEDURE

2 Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2023-04-17 Plaatselijke tijd: 13:30 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 6

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

Rechtbank van Eerste Aanleg van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen afdeling Mechelen nvt Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-03-13


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

EMMAUS VZW BE 411.515.075 Edgard Tinellaan 1c Mechelen 2800 Mevrouw Anoek Leunis Telefoon: +32 471805638 _hidden_@emmaus.be Fax: +32 15446710 http://www.emmaus.be/ https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1009/TF/2023 https://eten.publicprocurement.be Gezondheid en welzijnszorg

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Glucosemeters met bijhorende strips, prikpennen en lancetten

APO 2023/05

zie II.2.4

Geraamde totale waarde: 1404958.67

Glucosemeters met bijhorende strips, prikpennen en lancetten

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Kwaliteit (technische kwaliteit en gebruikersbeoordeling) Weging: 40 Kostencriterium Naam: Prijs Weging: 60 Looptijd in maanden 72

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. zie bestek

1. zie bestek

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. zie bestek

1. zie bestek

AFDELING: PROCEDURE

2 Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2023-04-17 Plaatselijke tijd: 13:30 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 6

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

Rechtbank van Eerste Aanleg van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen afdeling Mechelen nvt Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-03-13